Distansarbete, hybridarbete och multilokalt arbete

Distansarbete, hybridarbete och multilokalt arbete blir snabbt vanligare i arbetslivet. Till följd av digitaliseringen har arbetet lösgjort sig från tid och plats, särskilt inom informations- och expertarbete. Coronaviruspandemin sporrade till denna omvandling. Platserna och tiderna för arbete blivit mer varierande.
Etätyöntekijä istuu koneen äärellä ja puhuu puhelimessa.

Distansarbete

Distansarbete är förvärvsarbete som sker utanför huvudarbetsplatsen, till exempel i hemmet. 

Mellan arbetstagaren, chefen och arbetsgivaren förutsätter distansarbetet  

 • förtroende 
 • gemensam planering och gemensamt avtalande samt  
 • stöd för arbetstagarens självständiga arbete.  

Ett framgångsrikt distansarbete kräver att arbetskultur och ledning bygger på förtroende snarare än kontroll. 

Utförande av distansarbete behöver inte vara ett antingen/eller-alternativ. På arbetsplatsen bör man fundera över praxisen för distans- och närarbete och vad som är lämpligast med tanke på arbetsplatsen, arbetstagaren, uppgiften eller tidpunkten.

Hybridarbete

Med hybridarbete avses främst ett sätt att organisera arbetet, där distansarbete kombineras med närarbete på huvudarbetsplatsen. Begreppet hybridarbete är ännu inte etablerat. 

Exempel på hybridarbete: 

 • Arbetstagaren arbetar en del av veckan eller månaden hemma på distans och en del i närarbete på arbetsplatsen. 
 • En del av de anställda jobbar helt på distans och en del med närarbete. 
 • Man alternerar gruppvis mellan distansarbete och närarbete, till exempel veckovis. 

Det lönar sig för arbetsplatsen att pröva på olika alternativ, samla in respons och utveckla verksamhetssätten vid behov. 

Multilokalt arbete

Informations- och kommunikationstekniken möjliggör flexibelt arbete som är oberoende av en fast arbetsplats och arbetstid. Arbetet kan ske på en eller flera platser och variera i varaktighet och regelbundenhet.  

Distansarbetet kan utvidgas till multilokalt arbete, så att arbetet utförs på ett flexibelt sätt där det passar bäst för kunden, arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Multilokalt arbete kan vid sidan av huvudarbetsplatsen och hemmet utföras t. ex. på ett annat kontor, hos en kund eller samarbetspartner, på kontorshotell, på resor, i transportmedel, på biblioteket, kaféet eller i stugan.

Fördelar och utmaningar med distansarbete

Fördelar och utmaningar med distansarbete beror på vilken typ av organisation, verksamhet, arbete och uppgifter det handlar om.  

Fördelarna med distansarbete är förknippade med  

 • arbetsautonomi 
 • koncentration i arbetet 
 • besparingar från arbetsresor.  

De vanligaste problemen i anslutning till distansarbete är  

 • oklara gränser mellan arbete och andra livssfärer 
 • begränsad tillgång till deltagande och inflytande på arbetsplatsen 
 • få fysiska kontakter  
 • brist på socialt samspel och stöd som är naturligt för människan.  

Det finns många individuella skillnader i erfarenheter av distansarbete. De påverkas till exempel av en persons arbetslivserfarenhet, personlighet, arbetsförhållanden och familjesituation i hemmet. Många upplever att distansarbete ökar deras välbefinnande, men vissa kan uppleva isolering och tristess. Det är viktigt att vara medveten om riskerna och lära sig hur man undviker dem. 

På arbetsplatserna är det värt att fundera över hur ökat distansarbete förändrar organisationens praxis och ledning och hur distanspersonalens arbetsförmåga kan stödjas.   
Välbefinnande inom distansarbete främjas huvudsakligen genom samma ledningsmetoder som i närledning: att stödja känslan av arbetskontroll, värdesätta och belöna insatser, vara rättvis, tillgänglig och upprätthålla arbetets meningsfullhet. 

Fördelar med distansarbete för arbetstagaren: 

+ Flexibel arbetstid och arbetstidsrytm enligt egna behov 

+ Ökad arbetsro och koncentration 

+ Förbättrad arbetstillfredsställelse och arbetseffektivitet 

+ Spara tid och pengar på arbetsresor 

+ Flexiblare möjligheter att förena arbete och familjeliv 

+ Möjlighet att välja bosättningsort på annan plats än arbetsplatsen 

+ Val av ändamålsenlig plats för arbetet 

+ Möjligheter för partiellt arbetsföra att delta i arbetslivet 

+ Möjliggör arbete i exceptionella situationer (trafikhinder, pandemi, naturkatastrofer) 

Fördelar med distansarbete för arbetsgivaren: 

+ Självbedömd effektivitet i arbetet

+ Längre arbetskarriär tack vare bättre arbetshälsa 

+ Kostnadsbesparingar i anslutning till lokaler 

+ Ökar arbetsplatsens attraktionskraft och rekryteringspotential 

+ Minskar arbetsresor och klimatutsläpp 

+ Förbättra arbetsgivarnas miljöansvar 

Risker och utmaningar med distansarbete för arbetstagaren: 

- Förlängning av arbetstid och sammanblandning av arbete och fritid 

- Svårigheter att lösgöra sig från arbetet och överdriven belastning 

- Arbete hemifrån kräver anpassning från familjen  

- Olämpliga faciliteter och möbler för arbete i hemmet 

- Upplevelser av ensamhet och isolering från arbetsgemenskapen 

- Otillräckligt stöd från chefspersoner och kolleger 

- Oro för karriärutveckling och position i organisationen

Våra experter

Virpi Ruohomäki

Virpi Ruohomäki

E-post
Virpi.Ruohomaki [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2941
Mirkka Vuorento

Mirkka Vuorento

E-post
mirkka.vuorento [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3214
Irmeli Pehkonen

Irmeli Pehkonen

E-post
Irmeli.Pehkonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2415
Puskala Liisa

Liisa Puskala

E-post
liisa.puskala [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3064

Nyckelord