Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ

Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ yleistyvät nopeasti työelämässä. Digitalisaation myötä työ on irtautunut paikasta ja ajasta erityisesti tieto- ja asiantuntijatyössä. Koronapandemia vauhditti tätä muutosta. Työnteon paikat ja ajat ovat siis monimuotoistuneet.
Etätyöntekijä istuu koneen äärellä ja puhuu puhelimessa.

Etätyö

Etätyö on ansiotyötä, joka toteutuu pääasiallisen työpaikan ulkopuolella, esimerkiksi kotona. 

Etätyö edellyttää työntekijän, esihenkilön ja työnantajan välistä  

 • luottamusta 
 • yhteistä suunnittelua ja sopimista  
 • työntekijän itsenäisen työskentelyn tukemista.  

Etätyön onnistuminen edellyttää, että työkulttuuri ja johtaminen perustuvat kontrolloinnin sijasta luottamukseen. 

Etätyön tekemisen ei tarvitse olla joko tai -vaihtoehto. Työpaikalla kannattaa miettiä, mikä on kullekin työpaikalle, työntekijälle, tehtävälle tai ajankohdalle tarkoituksenmukaisin tapa tehdä etätyötä ja työpaikalla tehtävää työtä.

Blogi: Hyödynnä koronavuoden opit etätyöstä (hybridisuomi.fi)

Hybridityö

Hybridityöllä tarkoitetaan lähinnä sellaista työn organisointitapaa, jossa voidaan yhdistää etätyötä ja päätyöpaikalla tehtävää läsnätyötä. Hybridityön käsite on toistaiseksi vakiintumaton. 

Esimerkkejä hybridityöstä: 

 • Työntekijä työskentelee osan viikosta tai kuukaudesta kotona etätöissä ja osan läsnätöissä työpaikalla. 
 • Osa työntekijöistä on kokonaan etätöissä ja osa läsnätöissä. 
 • Etä- ja läsnätöissä vuorotellaan ryhmittäin, esimerkiksi viikoittain. 

Työpaikan kannattaa kokeilla eri vaihtoehtoja, kerätä palautetta ja kehittää toimintatapoja tarpeen mukaan. 

Monipaikkainen työ

Tieto- ja viestintäteknologia mahdollistavat joustavan työskentelyn kiinteästä työpaikasta ja työajasta riippumatta. Työskentely voi tapahtua yhdessä tai useammassa paikassa ja olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään vaihtelevaa.  

Etätyö voi laajeta monipaikkaiseksi työskentelyksi, kun työtä voidaan tehdä joustavasti siellä, missä se on perustelluinta asiakkaan, työnantajan ja työntekijän kannalta. 

Monipaikkaista työtä voidaan tehdä päätyöpaikan ja kodin lisäksi esimerkiksi työnantajan toisessa toimipisteessä, asiakkaan tai yhteistyökumppanin luona, toimistohotellissa, matkoilla, liikennevälineissä, kirjastossa, kahvilassa tai mökillä.

Etätyön edut ja haasteet

Etätyön edut ja haasteet riippuvat siitä, millaisesta organisaatiosta, liiketoiminnasta, työstä ja tehtävistä on kyse.  

Etätyön edut liittyvät  

 • työn hallintaan 
 • työhön keskittymiseen 
 • työmatkoihin liittyviin säästöihin.  

Yleisimpiä etätyöhön liitettyjä huolenaiheita ovat  

 • työn ja muun elämänpiirin rajojen hämärtyminen 
 • vähäiset mahdollisuudet päästä osallistumaan ja vaikuttamaan työpaikan asioihin 
 • fyysisten kontaktien vähäisyys  
 • ihmiselle luontaisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tuen niukkuus.  

Etätyöhön liittyvissä kokemuksissa on paljon yksilöllisiä eroja. Siihen vaikuttavat muun muassa henkilön työkokemus, persoona sekä työskentelyolosuhteet ja perhetilanne kotona. Monet kokevat etätyön lisäävän hyvinvointiaan, mutta osa saattaa kokea eristyneisyyttä ja tylsistymistä. On tärkeää tiedostaa riskit ja oppia välttämään niitä. 

Työpaikoilla kannattaa pohtia, miten lisääntyvä etätyö muuttaa organisaation käytäntöjä ja johtamista sekä miten etänä työskentelevän henkilöstön työkykyä voidaan tukea.   

Etätyössä hyvinvointia edistävät pääosin samat johtamisen tavat kuin lähijohtamisessakin: työn hallinnan tunteen tukeminen, arvostus ja ponnistelusta palkitseminen, oikeudenmukaisuus, saatavilla oleminen ja työn merkityksellisyyden ylläpitäminen. 

Etätyön edut työntekijälle: 

+ Työajan joustavuus ja rytmittäminen omien tarpeiden mukaan 

+ Lisääntynyt työrauha ja keskittyminen 

+ Työtyytyväisyyden ja työtehon paraneminen 

+ Ajan ja rahan säästöt työmatkoissa 

+ Työn ja perhe-elämän joustavampi yhteen sovittaminen 

+ Mahdollisuus valita asuinpaikka muun kuin työn sijaintipaikan perusteella 

+ Työnteolle tarkoituksenmukaisen paikan valinta 

+ Osatyökykyisten mahdollisuudet osallistua työelämään 

+ Mahdollistaa työskentelyn poikkeustilanteissa (liikenne-esteet, pandemia, luonnon mullistukset) 

Etätyön edut työnantajalle: 

+ Itsearvioitu työn tehokkuus

+ Työuran piteneminen paremman jaksamisen myötä 

+ Toimitilojen liittyvät kustannussäästöt 

+ Lisää työpaikan houkuttelevuutta ja on rekrytointivaltti 

+ Vähentää työmatkaliikennettä ja ilmastopäästöjä 

+ Parantaa työnantajien ympäristövastuullisuutta 

Etätyön riskejä ja haasteita työntekijälle: 

– Työajan venyminen sekä työn ja vapaa-ajan sekoittuminen 

– Vaikeudet irrottautua työstä ja liiallinen kuormittuminen 

– Kotona työskentely vaatii sopeutumista perheeltä  

– Sopimattomat tilat ja kalusteet kotona työskentelylle 

– Yksinäisyyden ja eristyneisyyden kokemukset työyhteisöstä 

– Riittämätön tuki esihenkilöiltä ja työtovereilta 

– Huoli urakehityksestä ja asemasta organisaatiossa

Ohje etätyön tekemisen tueksi

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Virpi Ruohomäki

Virpi Ruohomäki

johtava tutkija
Sähköpostiosoite
Virpi.Ruohomaki [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2941
Mirkka Vuorento

Mirkka Vuorento

tutkija
Sähköpostiosoite
mirkka.vuorento [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3214
Irmeli Pehkonen

Irmeli Pehkonen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Irmeli.Pehkonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2415
Puskala Liisa

Liisa Puskala

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
liisa.puskala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3064

Avainsanat