Milloin sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi tehdään?

Työpaikan sisäilmaongelmia on hyvä ratkaista systemaattisesti vaiheittain. Tätä varten Työterveyslaitos on kuvannut toimintamallin Sisäilmaongelmien selvitys- ja ratkaisuprosessista (ks. kuva alla.) Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi ovat osa ratkaisuprosessia ja ne tehdään prosessin vaiheessa 2.
Sisäilmaongelmien selvitys- ja ratkaisuprosessi erityisesti rakennuksen tutkimisen ja toimintatapojen näkökulmasta

Kuva:  Sisäilmaongelman  selvitys- ja ratkaisuprosessi. Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi tehdään vaiheessa 2.

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi ovat tarpeen esimerkiksi, kun:

  • rakennuksessa on tai siellä epäillään olevan rakennuksesta johtuvia ja sisäilman laatua ja olosuhteita heikentäviä tekijöitä, joiden koetaan aiheuttavan haittaa tai oireita
  • työterveyslääkäriltä halutaan arvio tilojen terveydellisestä merkityksestä työntekijöille
  • viranomainen edellyttää terveydellisen merkityksen arvioimista.

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi eivät korvaa rakennusten muita suunnittelua ja korjaamista varten tehtäviä tutkimuksia, kuten kuntoarvioita tai kuntotutkimuksia.

Termit

Sisäilmastoselvitys on sisäilman laatuun ja olosuhteisiin vaikuttavien rakennus- ja taloteknisten tekijöiden selvitys, mikä tehdään kuntoarvio- ja kuntotutkimuskeinoin olosuhdearviointia varten. Selvitykseen sisältyvät tarvittavat biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden tutkimukset.

Olosuhdearviointi on arviointikriteerien avulla tehtävä arvio, jonka tuloksena saadaan kokonaiskuva sisäilman laadusta ja olosuhteista. Arviointi perustuu sisäilmastoselvityksen tuloksiin ja arvioinnin tulos ottaa kantaa, tarvitaanko arvioitavassa rakennuksessa tai sen osassa toimenpiteitä sisäilman laadun ja olosuhteiden parantamiseksi.

Terveydellisen merkityksen arvioinnissa kootaan tieto sisäilmatilanteeseen vaikuttavista eri tekijöistä ja arvioidaan niiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Arvioinnin tekee yleensä työterveyslääkäri.

Kuntoarvio on selvitys, jossa pääasiassa aistinvaraisesti, kokemusperäisesti ja ainetta rikkomatta selvitetään rakennuksen tai laitteen kunto ja korjaustarpeet.

Kuntotutkimus on selvitys, jonka tarkoituksena on rakennuksen, rakennuksen olosuhteiden, rakennelman tai kiinteistöön kuuluvien taloteknisten järjestelmien yksityiskohtainen tutkiminen elinkaaren vaiheen, suunnittelun tai korjaustarpeiden täsmentämiseksi ja havaittujen vikojen syiden selvittämiseksi.

Katso tarkemmin Ohjeen kappale 5 Sisäilmaselvityksen ja olosuhdearvion toteutus (linkki ohjeeseen)

Jatka ohjeeseen tutustumista 

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi (Etusivu)

Milloin sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi tehdään?

Sisäilmastoselvityksen sisältö

Olosuhdearvioinnin sisältö

Kuka sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin tekee?

Raportointi