Hanke

Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle - MOSAC

Voiko virtuaaliympäristöissä oppia turvallisuusasioita perinteistä turvallisuuskoulutusta paremmin? Vahvistaako inhimillisten tekijöiden analysointi turvallisuusosaamista? Näitä tutkimme.

Aikataulu

1/2018–5/2020

Tavoitteet

Tutkimuksissa on havaittu, että turvallisuuskoulutuksen puutteet ovat usein yhteydessä alhaiseen turvallisuustasoon. Tästä syystä halusimme löytää uusia mahdollisuuksia turvallisuuskoulutuksen kehittämiseen.

Teknologian kehittyessä mm. virtuaalitodellisuuden (VR) käyttö tekee tuloaan turvallisuuskoulutuksiin, mutta toistaiseksi on vain vähän tutkimusnäyttöä VR-ympäristöjen hyödyistä turvallisuusoppimisessa. VR-ympäristöissä toteutettavan turvallisuuskoulutuksen lisääntyessä tarvittiin tutkimustietoa sen vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää VR-oppimisympäristön vaikutuksia turvallisuusosaamiseen ja turvallisuusajatteluun.

Nykyään tiedetään, että ymmärrys inhimillisistä tekijöistä ja niiden vaikutuksista on keskeinen osa turvallisuuden hallintaa. Inhimillisten tekijöiden tuntemusta on edistetty turvallisuuskriittisillä aloilla, mutta tässä hankkeessa tavoitteenamme oli tuottaa tietoa inhimillistä tekijöistä myös muunlaisille toimialoille. Tutkimme hankkeessa inhimillisten tekijöiden työkalun (HF tool™) vaikutuksia turvallisuuteen ja ihmisen toimintaan liittyvään osaamiseen.

Hanke suuntautui rakennusalalle, mutta tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla turvallisuusoppimisen ja -koulutuksen uudistamiseen.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimus toteutettiin kahdeksassa rakennusalan yrityksessä interventiotutkimuksena, jossa oli mukana yhteensä 120 koehenkilöä. Hankkeessa luotiin yhdessä osallistujaorganisaatioiden kanssa työturvallisuusosaamiseen, -kulttuuriin ja käyttäytymiseen liittyviä harjoituksia, jotka toteutettiin interaktiivisesti VR-ympäristössä. Koehenkilöistä puolet osallistui VR-ympäristössä toteutettuun koulutukseen, kun taas toinen puoli sai perinteisempää työturvallisuuskoulutusta samasta aiheesta. Lisäksi puolet koehenkilöistä osallistui inhimillisten tekijöiden koulutukseen (HF koulutus) ja testasi HF tool™ -työkalun käyttöä työturvallisuusoppimisen tukena. Ryhmiä vertailemalla arvioimme VR-koulutuksen ja HF-koulutuksen hyötyjä ja haasteita verrattuna perinteiseen koulutukseen.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tulosten mukaan VR-koulutuksella pystyttiin vahvistamaan tutkittavien valmiuksia työtilanteen turvallisuuden ennakointiin ja työturvallisuuteen vaikuttavien asioiden tunnistamiseen. Lisäksi koulutus vahvisti motivaatiota työturvallisuuden edistämiseen ja lisäsi tutkittavien turvallisuustietoutta. VR-koulutukseen osallistuminen lisäsi tutkittavien aloitteellisuutta ja aktiivisuutta työturvallisuuden edistämiseen. Luentokoulutukseen verrattuna VR-koulutus vahvisti myös enemmän tutkittavien kokemusta siitä, miten hyödyllisiä työntekijätason turvallisuustoimenpiteet ovat. Koulutuskokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia ja verrattuna luentokoulutukseen VR-koulutus koettiin mm. innostavammaksi.

Tutkimuksessa ei valituilla menetelmillä nähty HF-koulutuksella olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta verrattuna vertailuryhmään, mutta HF-koulutukseen osallistuneet arvioivat koulutusta kuitenkin pääsääntöisesti positiivisesti kertoen sen lisänneen ymmärrystä esimerkiksi tapaturmien taustalla vaikuttaneista tekijöistä. HF-koulutuksen osalta tämän hankkeen tulokset, kuten aiemmatkin tutkimukset, viittaavat siihen, että positiivisten vaikutusten saamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaisempaa eri organisaatiotasoille kohdennettua lähestymistapaa.

Tutkimushankkeen tulosten pohjalta kehitetty Virtuario™-oppimisalusta on saatavilla: www.ttl.fi/virtuario

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Maria Tiikkaja

Maria Tiikkaja

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
maria.tiikkaja [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2750

Tutkijaryhmä

Tutkimuksen vastuullisena tutkijana toimi erikoistutkija Maria Tiikkaja. Tutkimusryhmään kuuluivat asiantuntija Vuokko Puro, tutkija Mikko Nykänen, tutkimusinsinööri Henriikka Kannisto, tutkija Eero Lantto, johtava tutkija Anna-Maria Teperi, vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen, erityisasiantuntija Frans Simpura, erityisasiantuntija Tarja Heikkilä, johtaja Tommi Alanko, vanhempi asiantuntija Kristian Lukander, asiantuntija Jose Uusitalo ja teknikko Pasi Polvi.

Osallistujaorganisaatiot

  • SRV
  • YIT
  • Stara
  • Voimatel
  • Lujabetoni
  • NCC
  • Consolis Parma
  • Fira

Rahoittajat

Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistuvat organisaatiot.

Työsuojelurahaston logo