Hanke

Viisikko – viisi avausta aivotyöhön

Viisikko-tutkimus avaa viisi uutta näkökulmaa kognitiiviseen aivotyöhön hyödyntäen aikaisempia tutkimuksia moniulotteisempaa aineistoa. Tutkimushankkeessa yhdistetään työkuormituksen, kognitiivisen psykologian ja työelämätutkimuksen malleja uuteen teoreettiseen viitekehykseen, jota tarvitaan nykytyöelämän tilan ymmärtämisessä.
Miehiä ja naisia keskustelemassa pöydän ymprärillä

Aikataulu

1.1.2020–31.8.2022.

Tavoitteet

 • Työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ja tiedolla työskentely ovat lisääntyneet työelämässä.  Tämän niin kutsutun aivotyön myötä kognitiivinen kuormitus on noussut keskeiseksi kuormituksen osa-alueeksi lähes joka alalla. Kognitiivinen ylikuormitus vaikuttaa toimintakykyyn: häiriöt, keskeytykset ja teknologian välittämä hallitsematon viestitulva heikentävät suoriutumista ja altistavat tarkkaavaisuusvirheille ja vaaratilanteille esimerkiksi terveydenhoitoalalla sekä työtapaturmille tuotantoteollisuudessa. Kognitiiviset kuormitustekijät vaarantavat myös hyvinvoinnin ja terveyden.
 • Vaikka kognitiivinen kuormitus on noussut merkittäväksi psykososiaalisen kuormituksen osa-alueeksi ja sen haitoista on näyttöä, aikaisempi tutkimus ei ole tarkasti eritellyt työn kognitiivisia osatekijöitä lukuun ottamatta turvallisuuskriittisiä erityisaloja.
 • Viisikko-tutkimushanke tekee uutta tutkimusta, joka koskee valtaosaa työvoimasta ja tavallisia töitä eri toimialoilla ja erilaisissa ammateissa. Näin saadaan myös tietoa päätöksenteon tueksi: mihin epäkohtiin tulee tarttua ja mitä ratkaisuja tulee edistää, jotta tämän päivän ja tulevaisuuden aivotyö olisi terveellistä ja tuloksellista. 
 • Viisikko-tutkimus avaa viisi uutta näkökulmaa kognitiiviseen aivotyöhön hyödyntäen aikaisempia tutkimuksia moniulotteisempaa aineistoa. Tutkimushankkeessa yhdistetään työkuormituksen, kognitiivisen psykologian ja työelämätutkimuksen malleja uuteen teoreettiseen viitekehykseen, jota tarvitaan nykytyöelämän tilan ymmärtämisessä.

   
 • Viisikon tavoitteena on
  • ymmärtää työhön liittyvien kognitiivisten osatekijöiden luonnetta ​
  • ymmärtää työhön liittyvien kognitiivisten osatekijöiden yhteyttä stressiin, palautumiseen ja työn tuloksellisuuteen ​
  • tunnistaa työn psykososiaalisen ja kognitiivisen kuormituksen profiileja, jotka liittyvät korkeaan stressitasoon ja heikkoon palautumiseen ​
  • määritellä Aivotyön kuormitusindeksi eli aivotyön kokonaiskuormituksen kannalta olennaisimmat kognitiiviset ja psykososiaaliset osatekijät ​sekä
  • ymmärtää korkean kognitiivisen kuormituksen kokemuksen luonnetta. 

    

Aineistot ja menetelmät

 • Viisikko-tutkimuksessa rakentuvaa Aivotyön kuormitusindeksiä lähdetään kokeilemaan ja hyödyntämään jo hankkeen aikana pilottiasiakkaiden kanssa. 
 • Pilotointia tehdään omien palveluhankkeidemme sekä menetelmää käyttävien työterveyshuoltojen toiminnan yhteydessä tarjoamalla työterveyspsykologeille mahdollisuus käyttää myös uutta lyhytkyselyversiota.

Tulokset ja vaikuttavuus

Nykytyö on aivotyötä. Joka alalla töiden hoitaminen vaatii muistamista, tiedolla työskentelyä ja ongelmien ratkaisemista. Viisikko-tutkimushankkeessa selvitettiin aivotyön eri osa-alueiden yleisyyttä, innostavuutta ja kuormittavuutta sekä näiden tekijöiden yhteyttä työn terveellisyyteen ja tuloksellisuuteen.

Hankkeen loppuraportti

Seuraavat tulokset perustuvat Viisikko-tutkimukseen ja Aivotyöaineistoon (N=11 488). 

Aivotyössä on erilaisia tehtäviä ja tilanteita

Graafi, jossa päivittäiset perusvaatimukset ja päivittäiset aivotyötehtävät.

Aivotyötä tehdään kuormittavissa olosuhteissa

Graafi, jossa päivittäiset vaativat olosuhteet sekä innostavat ja kuormittavat tekijät.

Tuloksellinen aivotyö on sopivan kuormittavaa ja sitä tehdään hyvissä oloissa

Kuva vaa'asta, jossa toisella puolella monitekeminen ja toisella työyhteisön tuki. Keskellä vaa'assa lukee työteho, laatu ja sujuvuus.
Histogrammi työtehosta, jossa oma arvio työtehosta, työn laadusta ja työnteon sujuvuudesta.

Uupumuksen taustalla voi olla kuormittavia töitä ja tilanteita

Vaakakuva uupumuksesta, jossa keskellä lukee uupumus. Vasemmassa vaakakupissa innostava aivotyö, oikealla kuormittava aivotyö. Oikealla vaa'an rimassa punnus, jossa lukee työn määrä. Oikealla puolella lukee liikaa, vasemmalla puolella sopiva.
Histogrammi, jossa arvio väittämästä tunnen olevani lopussa, olen uupunut tai väsynyt asteikolla ei koskaan - kaiken aikaa.

Hoitoalan työntekijöiden esiin nostamia työn sujuvuuden esteitä

Millaiset tekijät heikentävät sujuvuutta ja aiheuttavat tarpeetonta kuormitusta? Vastaajina 4766 hoitoalan työntekijää. 

Graafi, jossa kuormittavia tekijöitä: Johtaminen ja työn organisointi (25%), työkuorma (19%), henkilöstömitoitus ja vaihtuvuus (18%), yhteistyö (16%), jatkuva muutos (7 %), asiakkaat (5%), kognitiivisesti kuormittavat olosuhteet (5%), fyysinen työympäristö ja välineet (4%) ja työntekijän terveys ja oma elämäntilanne (2%).

”Epärealistiset odotukset, josta esimerkkinä se, että aikavälillä 8–10 töitä suunnitellaan kolme tuntia.”

”Päällekkäisten työtehtävien yhtaikainen määrä on mahdottoman suuri.”