Onko etätyöntekijöiden alkoholinkäytössä syytä huoleen?

Etätyön voimakas lisääntyminen on herättänyt huolen etätyöntekijöiden alkoholinkäytöstä. Tuoreimpien tutkimuksien mukaan suurempaan huoleen ei ehkä kuitenkaan ole syytä. Siitä huolimatta työpaikan päihdeohjelman täytyy olla siinä kuosissa, että se sopii myös etätyöhön.
-
Mirkka Vuorento
Mirkka Vuorento
tutkija

Etätyö yleistyi koronan myötä ja monilla työpaikoilla kasvoi huoli etätyöntekijöiden alkoholinkäytöstä. Huoli on sinällään aiheellinen, sillä THL:n juomatapatutkimuksen mukaan alkoholin riskikäyttäjiä oli vuonna 2016 miehistä 28 prosenttia ja naisista 16 prosenttia. 

Etätyöllä ei ole yhteyttä riskikäyttöön

Koronaa edeltävältä ajalta ei juurikaan löydy tutkimusta siitä, poikkeaako etätyötä tekevien alkoholinkäyttö lähityötä tekevistä. Vuodelta 2009 löytyy kuitenkin kansallisesti edustava aineisto, jossa on tietoa sekä etätyöstä että alkoholinkäytöstä.  

Aineiston mukaan etätyö ei ollut yhteydessä alkoholin riskikäyttöön. Etätyöntekijöillä oli kuitenkin suurempi todennäköisyys juoda alkoholia useana päivänä viikossa verrattuna niihin, jotka eivät tehneet etätyötä.  

Etätyöntekijöiden alkoholinkäyttöä on tutkittu hyvin vähän, mutta muutaman kansainvälisen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että etätyössä voi olla ryhmiä, jotka käyttävät alkoholia viikkotasolla useammin kuin ne, jotka eivät tee etätyötä. 

Viidennes vähensi alkoholinkäyttöä

Meneillään olevassa Etätyö ja työkyky -hankkeessa keräsimme tietoa alkoholinkäytöstä korona-aikana ja työpaikkojen keinoista reagoida riskikäyttäytymiseen etätyössä.

Hankkeen kyselyyn osallistui 750 henkeä kuudesta eri asiantuntijaorganisaatiosta. Vastaajista viidennes arvioi oman alkoholinkäyttönsä vähentyneen etätyön aikana. Alle 50-vuotiaista alkoholinkäyttöä vähensi vielä useampi eli joka neljäs. Kaikista vastaajista kolme neljästä kertoi, että alkoholin kulutus oli säilynyt ennallaan. 

Tämän aineiston perusteella emme kuitenkaan voi selvittää sitä, vaikuttiko muutoksiin ensisijaisesti etätyöhön siirtyminen vai koronan aiheuttamat rajoitukset. Jatkossa pitäisikin tutkia etenkin sitä, mitkä kuormitustekijät työssä voivat lisätä etätyöntekijöiden alkoholinkäyttöä.

Alkoholiongelmien havaitseminen koetaan usein haastavaksi. Etätyö ja työkyky -hankkeeseen haastatellut esihenkilöt, HR-asiantuntijat ja työsuojelun ja työterveyshuollon edustajat pitivät tärkeänä löytää uusia keinoja tunnistaa ongelmia ja antaa varhaista tukea myös etätyöntekijöille.   

Monet haastateltavat pohtivat sitä, kärjistyvätkö päihdeongelmat pitkän etätyökauden aikana ja tulevatko ne esille vasta toimistoille paluun yhteydessä. Joka tapauksessa nähtiin tärkeäksi muokata päihdeohjelmaa vastaamaan etä- ja hybridityön vaatimuksia. 

Miten pääsee kiinni työpaikan päihdeongelmiin?

Alkoholin kulutus Suomessa on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2007, mutta riskikäyttäjien määrä on edelleen suuri. Työpaikalla pitää olla taitoa ja työkaluja puuttua työntekijöiden riskijuomiseen – mielellään jo ennen kuin tilanteet ehtivät kärjistyä. Työkalujen pitää toimia myös etätyössä.

Apua nykyaikaisen päihdeohjelman tekemiseen löytyy helposti. Päihdeohjelma-työkalulla vakiomuotoisen ohjelman laatimiseen menee vain vartti ja räätälöitykin syntyy parissa tunnissa. 

Työkyvyn tukeminen etätyössä -oppaasta löytyy kattavasti vinkkejä erilaisten työkyvyn tuen suunnitelmien päivittämiseen etätyöaikaan sopiviksi. Oppaasta löytyy myös esimerkki Alkon etä- ja hybridityöhön sopivasta päihdemallista.

 

Lisätietoja:

Päihdeohjelma-työkalu: Apu nykyaikaisen, organisaation tarpeisiin pohjautuvan päihdeohjelman laatimiseen.  Työkyvyn tukeminen etätyössä: opas organisaatioille. Työkyvyn tuen käytännöt etätyössä -osiosta löydät Alkon esimerkin päihdemallin päivittämisestä etä- ja hybridityöhön sopivaksi. 

Leena Kaila-Kangas, Matti Joensuu, Jaana Laitinen & Seppo Tuomivaara: Suomalaisten etätyöntekijöiden alkoholinkäyttö ennen koronapandemiaa. Tietopuu: Tutkimussarja 1:2022 (pdf)

Etätöissä uni on parempaa ja alkoholia kuluu vähemmän (Työterveyslaitoksen mediatiedote 25.10.2021)Etätyö ja työkyky -tutkimushanke eli Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä

Jaa sisältö somessa!