Mitä on eettinen kuormitus?

Tässä osiossa opit määrittelemään eettisen kuormituksen ja ymmärrät sen syntysyyt. Saat myös eväät määritellä, millainen on eettisesti toimiva työyhteisö.
Sisällysluettelo

Mistä eettinen kuormitus syntyy?

Onko yksikössänne mahdollista toimia eettisten ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti? Vai tuleeko työssä joskus tunne, että kaikki ei mennyt aivan oikein?

Onko yksikössänne tilanteita, jossa ette tiedä mikä olisi oikea tapa toimia?

Etiikka on erottamaton osa vanhustyötä, koska hoidon tarkoituksena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia. Työntekijät joutuvat kuitenkin usein eettisesti haastaviin tilanteisiin, kun hyvin ja oikein toimiminen ei eri syistä johtuen ole mahdollista.

Eettisesti haastavia tilanteita on pääpiirteissään kahdenlaisia:

  • tilanteita, joissa työntekijä ei tiedä (varmasti), miten hänen tulisi toimia
  • tilanteita, joissa hän joutuu toimimaan tavalla, joka on jollain tapaa hänen arvojensa tai työpaikan sääntöjen tai normien vastainen.

Eettistä kuormitusta voi syntyä, kun eettisesti haastavia tilanteita tapahtuu usein, eikä niitä käsitellä. Eettinen kuormitus on stressireaktio, joka voi aiheuttaa turhautumista, suuttumusta ja jopa fyysisiä oireita. Eettinen kuormitus lisää riskiä työkyvyn heikentymiselle.

Haastavia tilanteita voi syntyä esimerkiksi hoitoon liittyvistä erimielisyyksistä hoitajan ja vanhuksen, hoitajan ja omaisen välillä, tai työntekijöiden keskinäisissä suhteissa. Myös hoitavan organisaation resurssit, kuten työmäärä ja kiire, voivat aiheuttaa haastavia tilanteita.

Millainen on eettisesti hyvin toimiva työyhteisö?

Vanhustyössä eettiset valinnat kuuluvat arkeen, eikä kaikkia ristiriitoja ole mahdollista välttää. Ihmiset arvottavat asioita aina eri tavoin. Esihenkilön tuella eettisen kuormituksen syntyä voidaan kuitenkin ehkäistä ja vähentää. Esihenkilöt voivat auttaa työntekijöitä tunnistamaan eettisesti hankalat tilanteet, ja ottamaan haastavat tapaukset ja niiden synnyttämät tunteet säännöllisesti puheeksi työyhteisössä.

Esihenkilön johdolla ja tuella voidaan parantaa työyhteisöjen kykyä ehkäistä eettistä kuormitusta. Eettisesti hyvin toimivassa työyhteisössä:

  • Työntekijöillä on selkeä käsitys siitä, mitä heiltä odotetaan, ja miten eettisesti haastavissa tilanteissa toimitaan.
  • Vaikeisiinkin tilanteisiin pystytään tarttumaan ja tehdyt ratkaisut perustellaan avoimesti.
  • Kaikki toimivat yhteisten periaatteiden mukaisesti.
  • Kollegoita neuvotaan ja tuetaan eettisen kuormituksen vähentämiseksi.

Eettisen työkulttuurin rakentaminen vaatii esihenkilöiltä sinnikästä, tavoitteellista työskentelyä työyhteisön kanssa. Pienistäkin onnistumisista kannattaa iloita, ja antaa myönteistä palautetta koko työyhteisölle!

Tehtävä: Tutustukaa eettiseen kuormitukseen

On tärkeää ymmärtää mitä eettinen kuormitus tarkoittaa ja tunnistaa millaiset tilanteet omassa yksikössä aiheuttavat eettistä kuormitusta.

Oheiseen videoon on tiivistetty 10 minuuttiin, mitä eettinen kuormitus on ja millaisia keinoja on olemassa sen hallintaan. 

Katsokaa video työyhteisössänne ja keskustelkaa yhdessä:

  • Miten organisaation arvojen ja ammattietiikan mukainen toiminta on mahdollistettu yksikössänne?
  • Seurataanko yksikössänne sellaisen tilanteen ilmenemistä, jolloin henkilökunta kokee joutuvansa toimimaan arvojen vastaisesti?
  • Millaisia ratkaisuja tilanteisiin voidaan yhdessä rakentaa?