1. Mikä työurajohtaminen?

Työurajohtamisen lähtökohtana on työntekijän työuran hallinnan, itseohjautuvuuden ja omaan työhön liittyvän sisäisen motivaation tukeminen työuran eri vaiheissa. Työuran hallinta on yksilöllinen voimavara, joka auttaa selviytymään työuran muutoksissa.

Työuran hallinta tarkoittaa sitä, että ihminen tunnistaa omat vahvuutensa ja uratavoitteensa, tiedostaa työelämän mahdollisuudet ja rajoitukset, osaa hyödyntää tiedon ja tuen lähteitä sekä pystyy asettamaan itselleen sopivia päämääriä ja tavoittelemaan niitä sinnikkäästi.

 

Työuran vaiheita ovat työelämään kiinnittyminen, työn ja muun elämän yhteensovittaminen, keskiura ja työuran loppuvaihe (kuva 1).

-

Kuva 1. Työuran vaiheita.

Materiaalin lopussa on pohdintatehtäviä, joiden tavoitteena on käynnistää työpaikalla keskustelu siitä, miten henkilöstöä voi tukea työuran eri vaiheissa.

Lisäksi jokaisen osion lopussa esitellään kyseiseen työuran vaiheeseen liittyvä Työterveyslaitoksen ryhmämenetelmä, josta on poimittu yksi esimerkki menetelmän harjoituksista.

Miten esihenkilötyöllä ja henkilöstöjohtamisella voidaan tukea työntekijöitä työuran eri vaiheissa?

Johtamisessa ja esihenkilötyössä on tärkeää tunnistaa omassa työyhteisössä esiintyvät työuran vaiheet ja tiedostaa yksilöllisten elämäntilanteiden merkitys. Työtä koskevat odotukset ja suhde työhön muuttuvat. Kokemus kasvaa ja ammatti-identiteetti kehittyy. Terveys ja työkyky vaihtelevat vuosien kuluessa. Elämäntilanne vaikuttaa siihen, kuinka paljon ihminen pystyy panostamaan työhön. Esihenkilöt voivat tarjota työntekijöille tukeaan ja avuksi käytännön ratkaisuja, joita työpaikalla on mahdollista toteuttaa.

Työurajohtamista ohjaavat organisaation toimintaan liittyvät strategiset tavoitteet, jotka asettavat työurajohtamiselle raamit. Työurajohtaminen pyrkii sovittamaan yhteen organisaation henkilöstöstrategiset ja tuottavuustavoitteet sekä työntekijöiden työmotivaatioon ja työkykyyn liittyvät omat tavoitteet huomioimalla uravaiheet sekä yksilölliset elämäntilanteet. Esihenkilöt ovat tässä avainasemassa – he voivat tarjota työntekijöille tukeaan ja elämäntilanteiden hallinnan avuksi sellaisia käytännön ratkaisuja, joita työpaikalla on mahdollista toteuttaa.