5. Työuran loppuvaihe

Ikääntyvät työntekijät arvostavat, että heidän osaamistaan ja asiantuntemustaan hyödynnetään työssä, työssä toimitaan tavoitteellisesti, työ tarjoaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen, työ edistää laajempaa yhteistä hyvää ja on pysyvyydeltään turvattua.

Senioreiden vahvuudet työelämässä

Tutkimusten mukaan ikääntyvien työntekijöiden vahvuuksia ovat muun muassa:

 • Myönteinen asenne työtä kohtaan (mm. korkeampi sitoutuminen työhön ja organisaatioon).
 • Kokemuksen kautta kertynyt hiljainen tieto, joka hyödyttää heitä itseään, nuorempia kollegoita ja organisaatiota ja jota he ovat yleensä valmiita käyttämään ja jakamaan.
 • Taitavuus tiedon soveltamisessa, kokonaisuuksien hallinnassa, olennaisten asioiden tunnistamisessa ja tiedon merkityksen arvioinnissa. Ikä on myönteisesti yhteydessä myös luovuuteen ja innovatiiviseen käyttäytymiseen.
 • Hyvä elämänhallinta sekä varmuus ja tietämys eri tilanteissa toimivista selviytymiskeinoista.

Työuran loppuvaiheen haasteet

Ikääntymiseen liittyvät ennakkoluulot ja kielteiset asenteet voivat muodostua vastoinkäymiseksi työuran loppuvaiheessa. Myös ikääntyvillä työntekijöillä itsellään voi olla kielteisiä sisäistettyjä ennakkoluuloja ikääntymistä kohtaan. Ikäsyrjinnän kokemuksen on osoitettu heikentävän itsetuntoa, motivaatiota, hyvinvointia ja työssä suoriutumista, vahvistavan eläköitymisajatuksia sekä varhentavan eläköitymistä.

Työelämän muutoksen myötä tarve oman toiminnan ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja työllistyvyyden ylläpitämiseen koskee myös ikääntyviä työntekijöitä, vaikka se voi työuran loppuvaiheessa tuntua vähemmän mielekkäältä.

Eläkeiän lähestyminen voi kapeuttaa ikääntyvien työntekijöiden aikahorisonttia, jolloin he tyytyvät helposti nykyiseen olotilaan itsensä ja osaamisensa kehittämisen sijaan (kuva 4). Osalla ikääntyvistä työntekijöistä voi esiintyä myös ”jäähdyttelyä” eli aktiivisuuden, motivaation ja työhön panostamisen laskua eläkeaikaa odotellessa.

Kuvio:Tulevaisuuden aikahorisontti vaikuttaa tavoitteiden asetteluun työssä

Kuva 4. Tulevaisuuden aikahorisontti vaikuttaa tavoitteiden asetteluun työssä (Carstensen ym. 1999).

Erityisesti fyysisesti raskaissa töissä ikämuutokset voivat uhata työkykyä. Tällöin korostuu palautumisen ja kuormituksesta elpymisen tarve.

Ikääntyvillä työntekijöillä voi myös olla työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen liittyviä haasteita esimerkiksi iäkkäiden vanhempien hoivavastuiden muodossa.

Keinoja seniorivaiheen työuran tukemiseen

Ikääntyvän työntekijän työuran hallintaa (uskoa omaa osaamiseen, työkykyyn ja työllistyvyyteen sekä tiedollista ja taidollista varautumista vastoinkäymisiin) lisäämällä voidaan parantaa työn imua ja avartaa tulevaisuuden kuvaa työssä.

Kuvio: työuran hallinta

Ikääntyvän työntekijän työn mielekkyyttä voidaan lisätä myös vahvistamalla hänen rooliaan nuorempien työntekijöiden perehdytyksessä ja mentoroinnissa.

Haastavampien tehtävien ja uralla etenemismahdollisuuksien tarjoaminen voi vähentää ikääntyvän työntekijän jäähdyttelyä työuran loppuvaiheessa.

Työuran loppuvaiheen työssä jatkamista ennustavat myös:

 • luottamus työpaikan pysyvyyteen
 • liiallisen työkuorman ja kiireen vähentäminen
 • joustavat työajat
 • mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön
 • hyvä johtaminen.

Työterveyslaitoksen Työn imua uran seniorivaiheeseen -ryhmävalmennus sisältää mm. Iän mukanaan tuomat muutokset -harjoituksen. Valmennuksen avulla työyhteisössä voidaan tukea työuran loppuvaihetta.

Harjoitus työpaikalle: Iän mukanaan tuomat muutokset

Tavoite

Harjoituksessa paneudutaan henkilökohtaisiin kokemuksiin iän mukanaan tuomista muutoksista sekä tutustutaan vaihtoehtoisiin tapoihin antaa merkityksiä iän mukanaan tuomille muutoksille.

Harjoituksen kulku

 1. Pyydä osallistujia listaamaan paperille ensin sellaisia iän mukanaan tuomia muutoksia, joiden he kokevat olevan ei-toivottuja.
 2. Pyydä osallistujia etsimään pari ja käymään yhdessä läpi, millaisia kokemuksia heillä on ikääntymisestä. Ohjatkaa heitä myös keskustelemaan mahdollisista eroavaisuuksista.
 3. Sen jälkeen pyydä heitä jatkamaan listaamista myönteisiin ja miellyttäviin seikkoihin, joita he kokevat liittyvän ikääntymiseen työelämässä.
 4. Keskustelkaa yhteisesti ei-toivotuista ja myönteisistä ikämuutoksista käymällä läpi parikeskustelujen havaintoja. Huom. Tehtävässä nousee esille sekä ei-toivottuja että myönteisiä ikämuutoksia. On tärkeää korostaa myös myönteisiä muutoksia. Ei-toivottujen ikämuutosten kohdalla monet tulkitsevat kokemansa ongelmat ikämuutoksiksi, vaikka ne johtuisivatkin muista seikoista.

Lähde: Wallin, M., Kirves, K. & Vuori, J. (2017). Työn imua uran seniorivaiheeseen. Ohjaajan käsikirja. Helsinki, Työterveyslaitos.

Tutustu Työn imua uran seniorivaiheeseen -ryhmämenetelmään.