1.2 Strategisuus työhyvinvoinnin johtamisessa

Työntekijöiden hyvinvointi pitää huomioida osana kaikkea yrityksen tai organisaation liiketoimintaa ja tavoitteita, eli sen tulisi olla osa strategista johtamista. Työhyvinvoinnin kytkeminen strategiaan liittää sen osaksi organisaation tuloksellisen toiminnan edistämistä. Näin siitä muodostuu merkityksellinen osa koko organisaation toimintaa, eikä se jää muusta päätöksenteosta ja toiminnasta erilliseksi ja irralliseksi saarekkeeksi.

Työhyvinvointi osana organisaation strategista johtamista edistää sitä, että työhyvinvoinnille määritellään selkeät tavoitteet ja turvataan resurssit niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan. Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen on pitkäjänteistä ja perustuu ajantasaiseen tietoon, ja sen tavoitteena on ehkäistä työhyvinvointiongelmia sekä luoda ketteriä toimintatapoja ongelmien ratkaisemiseksi ja työn sujuvuuden parantamiseksi.

Työhyvinvoinnin huomiointi osana organisaation strategista johtamista toteutuu organisaation kaikilla tasoilla ja eri toimijoilla on merkittävä roolinsa tässä prosessissa. Vaikka työhyvinvointi osana strategista johtamista lähtee liikkeelle ylemmästä johdosta, johto tarvitsee tuekseen työhyvinvoinnin ja tiedon analysoinnin asiantuntijoita. 

Katsoithan jo Työterveyslaitoksen asiantuntija Jouni Sipposen videon työhyvinvoinnin strategisesta johtamisesta?

Strateginen henkilöstö- ja työhyvinvoinnin johtaminen johtoryhmän vuosikellossa

Koostimme Tiedosta työhyvinvointia ja tuottavuutta –hankkeessa suosituksen Kainuun hyvinvointialueen johtoryhmälle strategisen työhyvinvointijohtamisen vuosikelloksi. Vuosikellon sisältö suositellaan yhdistettävän muuhun olemassa olevaan johtamisen vuosikelloon. Tarkoituksena on, että ylin johto tarkastelee säännöllisesti työhyvinvoinnin tilaa ja tekee tarvittavia toimenpiteitä johtopäätösten pohjalta. Tutustu suositukseen oheisen kuvan avulla ja klikkaa plussista suositukset auki.