Kokeile ja arvioi

Ideoinnista siirrytään testaamaan ja arvioimaan suunniteltua etäpalvelua. Tässä vaiheessa keskitytään kokeilemiseen, kokeiluista tehtyjen havaintojen arvioimiseen ja palvelun kehittämiseen kerätyn tiedon pohjalta. Tarkoitus on saada selville, onko ideoitu ratkaisu toimiva ja miten ulkoiset ja sisäiset asiakasryhmät (esim. ammattilaiset, etäpalveluntilaaja-maksajat ja loppukäyttäjäasiakkaat) arvostavat ratkaisua. Tässä vaiheessa on olennaista osallistaa kehittämiseen myös palvelutuotetta käyttäviä asiakasryhmiä arvioimaan yhdessä ratkaisun etuja ja jatkokehittämisen tarpeita.
Graafinen kuvituskuva: Kokeile ja arvioi

Arviointi ratkaisun muotoilun apuna

Arvioinnin tueksi tarvitaan tietoa ratkaisun toimivuudesta eri käyttäjäryhmien näkökulmista. Arvioinnissa voidaan hyödyntää samoja tiedonkeruumenetelmiä kuin Ymmärrä ja ideoi –vaiheessa. Edellä mainittuun vaiheeseen verrattuna tiedonkeruu on kuitenkin erilaista siinä mielessä, että nyt tiedon tulisi johtaa tarpeenmukaisiin käytännön muutoksiin etäpalvelun kehittämissä.

Ratkaisun testaamisvaiheelle on usein ominaista nopeasyklisyys. Näin toimimattomaksi havaittuihin palvelumuotoihin ei tuhlata liiaksi organisaation kehittämisresursseja vaan etäpalvelun kehittämisessä voidaan keskittyä niihin ratkaisuideoihin, joita asiakas- ja käyttäjäryhmät eniten arvostavat.

Kokeile ja arvioi -vaiheen työskentelyn tuloksena syntyy testattu ratkaisu, jonka kehittämistä voidaan jatkaa eteenpäin kohti laajempaa käyttöönottoa, tai ratkaisuluonnos, joka voidaan palauttaa takaisin ensimmäiseen Ymmärrä ja ideoi -vaiheeseen.

Nopeat kehittämiskierrokset vai valmis ratkaisu?

Etäpalvelun kehittämisessä ja käyttöönotossa on karkeasti ajatellen mahdollista valita kaksi toisilleen osin vastakkaista kehittämispolkua: syklinen ideoi-kokeile-paranna -malli  ja suoraviivainen valmiin ratkaisun käyttöönottaminen. Molemmissa kehittämispoluissa on omat etunsa ja haittansa, eikä kumpikaan malli ole yksiselitteisesti toistaan parempi. Onkin tärkeää, että etäpalvelua kehitettäessä organisaatiossa tehdään tietoinen ja tarkoituksenmukainen valinta kehittämisen tavasta. Tässä vertailussa on huomioituina edellä luetellut eri sidosryhmät, joita etäpalveluiden uudistus koskee.

Huolellinen harkinta Ketterä kehittäminen
Uudistuksen etenemisen, välitavoitteiden ja aikataulun tarkkaan etukäteen määrittelyyn perustuva kehittämien. Jatkuvaan ideointiin, kokeiluun ja kokeilujen pohjalta tapahtuvaan uuteen ideointiin perustuva toimintatapa.
Vain aivan välttämättömät muutokset mahdollisia prosessin aikana. Ratkaisua hienosäädetään pienillä muutoksilla jatkuvasti.
Soveltuu kertaluontoisiin uudistuksiin, joihin ei liity epävarmuutta. Soveltuu luovuutta vaativiin palvelu-uudistuksiin, joissa myös tavoitteet määrittyvät kehittämisen aikana.
Eri käyttäjäryhmien aito kuuleminen tärkeää! Eri käyttäjäryhmien aito kuuleminen tärkeää!

Vertaile prosesseja

Liu’uta keskijanaa vasemmalle ja oikealle, niin pääset tarkastelemaan prosesseja!


Testaa, mikä etäpalveluiden kehittämisen lähestymistapa voisi sopia organisaatiollenne

Testi antaa suosituksia sen suhteen, mikä lähestymistapa hitaasta harkinnasta ja ketterästä kehittämisestä on organisaatioon ja sen nykyiseen tilanteeseen sopiva, ja mitä tekijöitä voisi välimaastoon asettuessa huomioida, kun tekee päätöstä lähestymistavan valinnan suhteen.

Vastaa kysymyksiin ja katso, millainen lähestymistapa sopisi parhaiten sinun organisaatiollesi!