Olosuhdearvioinnin sisältö

Olosuhdearviointi on kriteerien ja pisteiden avulla tehtävä arvio, jolla saadaan kokonaiskuva rakennuksen sisäilman laadusta ja olosuhteista. Olosuhdearvioinnissa otetaan kantaa siihen, että tarvitaanko arvioitavassa rakennuksessa tai sen osassa toimenpiteitä sisäilman laadun ja olosuhteiden parantamiseksi.

Olosuhdearviointi

  • antaa kokonaiskuvan rakennuksen sisäilman laadusta ja olosuhteista
  • antaa työterveyslääkärille tarvittavat tiedot terveydellisen merkityksen arviointiin
  • ottaa kantaa tarvittaviin korjaus- ja muihin toimenpiteisiin sisäilman laadun ja olosuhteiden parantamiseksi

Olosuhdearviointia voi hyödyntää työympäristön ja työhyvinvoinnin kehittämisessä myös ilman terveydellisen merkityksen arviointia.

Olosuhdearviointi tehdään arvioimalla neljää osa-aluetta arviointikriteerien avulla. Arvioitavat osa-alueet ovat:

  1. Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma
  2. Rakennusosien riskitekijät
  3. Ilmastointijärjestelmä
  4. Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät

Arvioinnissa kukin osa-alue saa pisteitä, jotka lasketaan yhteen. Kokonaispistemäärän perusteella arviointitulos sijoittuu luokkiin A-D. Kullekin luokalle on ohjeessa esitetty laadullinen kuvaus ja toimenpidetarve. Toimenpide voi olla korjaus tai joku muu sisäilman laatua ja olosuhteita parantava toimenpide.Katso tarkemmin ohjeen kappale 7. Olosuhdearviointi

Taulukko: Olosuhdearvioinnin pisteytystaulukko

Taulukko, jossa olosuhdearvioinnin pisteytysperiaatteet on kuvattu. 

Sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin eteneminen

Sisäilmastoselvityksen eteneminen