Hanke

Erilaisten toimistotilojen, etätyön ja sairauspoissaolojen väliset yhteydet ennen ja jälkeen koronapandemian – HERO-hanke

Hybridityön yleistyessä ja toimistotiloja kehitettäessä tarvitaan uutta tietoa etätyön ja erilaisten työtilojen vaikutuksista hyvinvointiin. Tässä hankkeessa selvitämme etätyön, koetun työympäristön, työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolojen yhteyksiä erilaisissa toimistotiloissa. Hanke tuottaa tietoa työtilojen ja etätyön kehittämisen tueksi tietotyössä.

Aikataulu

2021–2024

Tavoitteet

Monitilatoimistot ovat moderneja ja tilatehokkaita työympäristöjä, joissa työntekijä voi käyttää eri tarkoituksiin sopivia työtiloja. Omaa työpistettä ei tyypillisesti ole, vaan tilaa vaihdetaan tarpeen mukaan. Omista huoneista monitilatoimistoon siirtyminen on Suomessa yleinen trendi muun muassa asiantuntijaorganisaatioissa.

Modernien työtilojen, kuten monitilatoimistojen vaikutuksista työhyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin on hyvin vähän aiempaa tutkimusta. Etätyön yleistyminen ja työn monipaikkaistuminen liittyy kiinteästi myös monitilatoimistojen yleistymiseen, mutta aiemmissa tutkimuksissa ei juurikaan ole tarkasteltu työtiloja ja etätyötä yhdessä. Aiemmissa tutkimuksissa työympäristömuutosten vaikutuksia hyvinvointiin ei ole arvioitu useamman vuoden aikajänteellä.

Aihe on entistä ajankohtaisempi, koska sekä etätyö että toimistotilat ovat koronapandemian seurauksena voimakkaassa muutoksessa.

Hankkeen tavoitteena on

  • tutkia lyhyiden sairauspoissaolojen ja etätyön tekemisen välisiä yhteyksiä organisaatioissa, jotka ovat muuttaneet erilaisista työtiloista monitilatoimistoon
  • vertailla erilaisia työtilaratkaisuja lyhyiden sairauspoissaolojen ja etätyön määrän, työympäristön kokemisen ja työhyvinvoinnin osalta
  • selvittää korona-ajan vaikutuksia etätyöhön, lyhyisiin sairauspoissaoloihin ja niiden välisiin yhteyksiin
  • tutkia sitä, miten kokemukset työtiloista ovat yhteydessä itsearvioituun työkykyyn ja työhyvinvointiin

Aineistot ja menetelmät

Etätyön ja sairauspoissaolojen yhteyksiä tarkastellaan hyödyntämällä työnantajien omia työajanseuranta- ja HR-järjestelmien tietoja usealta vuodelta. Tietojen avulla pystytään tutkimaan etätyön ja lyhyiden sairauspoissaolojen kehitystä ajalta ennen koronapandemiaa vuoden 2023 loppuun asti. Erityisesti tarkastellaan monitilatoimistoon muuton vaikutuksia etätyön ja sairauspoissaolojen määriin ja suhteisiin. Lisäksi tietoa kerätään kyselyn ja tilakatselmusten kautta, jotta työympäristön olosuhteiden yhteydestä koettuun työhyvinvointiin, työkykyyn ja terveyteen saadaan tarkempaa tietoa. 

Hankkeeseen osallistuu viisi työpaikkaa: Hankkeeseen osallistuu viisi työpaikkaa: KEVA, Eläketurvakeskus, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Turun kaupunki.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hanke tuottaa tietoa työtilojen ja etätyön kehittämisen tueksi. Tuloksia on luvassa vuonna 2024.

Tulokset julkaistaan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa ja niistä viestitään muun muassa erilaisissa seminaareissa, tapahtumissa, lehtihaastatteluissa ja -kirjoituksissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Kysy hankkeesta

Annu Haapakangas

Annu Haapakangas

Projektipäällikkö, johtava tutkija

Sähköpostiosoite
Annu.Haapakangas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7521

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistuvat organisaatiot.

Työsuojelurahaston logo

Tietosuojaseloste