Hanke

Päivystystyötä tekevien lääkäreiden työhyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat

Hankkeessa kerätään ensimmäistä kertaa kattavasti sairaalalääkärien toteutuneet työajat mukaan lukien päivystystyöajat. Tutkimus antaa luotettavaa tietoa lääkäreiden kokonaistyöajasta ja päivystystyöstä ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin.

Aikataulu

2019-2021

Tavoitteet

Erikoissairaanhoidon keskittäminen ja perusterveydenhuollon päivystysten väheneminen ovat muuttaneet lääkäreiden päivystystyötä. Lääkärit kokevat päivystyksen potilasmäärien ja työn vaativuuden kasvaneen viime vuosina, samalla kuitenkin akuuttilääkärit voivat työskennellä lyhyemmissä vuoroissa.

Päivystystyöhön, kuten muuhunkin yötyötä sisältävään vuorotyöhön, sisältyy pitkäkestoista valvomista ja toistuvia biologisen vuorokausirytmin siirtymisiä. Lääkäreiden eri päivystysjärjestelyjen etuja tai haittoja ei kuitenkaan ole tutkittu laajamittaisesti.

Ensimmäinen osatutkimus selvittää taannehtivaan (2008–2018) rekisteriaineistoon perustuen 13 sairaanhoitopiirin lääkäreiden kokonaistyöajan ja päivystystyöaikajärjestelyjen yhteyttä sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.

Toinen osatutkimus selvittää neljän sairaanhoitopiirin sairaalalääkäreiden kokonaistyöajan ja päivystystyöaikajärjestelyjen yhteyttä koettuun työhyvinvointiin Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kyselyaineiston avulla.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen kohteena ovat sairaalalääkärit.

Osatutkimuksessa 1 kerätään kolmestatoista sairaanhoitopiiristä työnantajien sähköisistä Titania® työajan seurantajärjestelmistä toteutuneet päivätyön työajat ja Lääkäripäivystys-ohjelmasta toteutuneet päivystystyöajat. Työaikajärjestelmätiedot sisältävät myös tiedon poissaoloista, joilla voidaan tunnistaa sairauspoissaolot ilman sairauspoissaolon perustetta (diagnoosia). Tiedot kerätään takautuvasti ohjelmistoversioiden mahdollistamalta ajalta, pisimmillään 1.1.2008–31.12.2018.

Aineistoon yhdistetään Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) rekisteristä tiedot kaikista korvatuista työtapaturmista sisältäen ajankohdan ja tapaturman aiheuttajan (esimerkiksi neulan pisto).

Osatutkimuksessa 2 selvitetään neljän sairaanhoitopiirin lääkäreiden työaikoihin liittyvää työhyvinvointia yhdistämällä työaika-aineistoon Sairaalahenkilöstön hyvinvointikyselyn vastaukset vuosilta 2008, 2012, 2014, 2015 ja 2017.

Hankkeen tietosuojailmoitus

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tulokset julkaistaan lääkäreiden ammattilehdessä sekä englanninkielisissä tieteellisissä julkaisuissa. Tuloksiin perustuen esitetään suosituksia päivystysjärjestelyihin.

Hankkeen keskeiset tulokset esitetään Työterveyslaitoksen Internet-sivuilla (kohta Suosituksia lääkäreiden päivystystyöaikojen suunnitteluun) ja sairaanhoitopiireissä. Tuloksista tiedotetaan myös lehdistötiedotteen ja somekanavien kautta.

Kysy hankkeesta

Kuvassa hymyilevä nainen

Kati Karhula

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
Kati.Karhula [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2560

Tutkimusryhmä

Kati Karhula, Mikko Härmä, Mika Kivimäki, Aki Koskinen, Sampsa Puttonen ja Annina Ropponen

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos