2. Luo kokeilu

Tällä sivulla kerrotaan, mikä on kokeilu ja saat apua sen määrittelemiseen.

Tarve kokeilulle syntyy

Hoivakoti Hempeässä hoitajat keskustelevat harvoin keskenään. Tilanne on kärjistynyt ja keskustelukulttuuri ei ole kovin avoin. Hoitajat ovat vaikeiden eettisten kysymysten äärellä yksin, kun uskallus puhua puuttuu. Esihenkilö Oona on havainnut kärjistyneen tilanteen ja moni hoitaja on myös kehityskeskusteluissa nostanut ongelman esiin. Nyt on aika tehdä asialle jotain! Oona kutsuu koolle pikapalaverin.

Tavoitteeksi linjataan yhdessä avoimemman ja läheisemmän keskustelukulttuurin luominen. Sovitaan, että kokeillaan yhdessä asiakkaiden tilanteita käsitteleviä palavereja seuraavan kuukauden ajan. Vaikeissa asioissa on päästävä syvemmälle tasolle!

Mikä on kokeilu?

Onko tämä hyvä idea? Voisiko tämä toimia? Se selviää kokeilemalla!

Kokeilu on kestoltaan rajattu tapa testata ideoita tai uutta tapaa toimia käytännössä. Kokeilun tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa kehitettävästä asiasta. Kokeilu voi onnistua tai epäonnistua, mutta epäonnistuessaankin, kokeilu tuottaa tärkeää tietoa siitä, miten kokeilua tulisi kehittää, jotta se toimisi laajemmin toteutettuna paremmin.

Skenaariotehtävä: Kokeilevan työkulttuurin edellytykset

Ennen kokeilun aloittamista on hyvä hetkeksi vielä pysähtyä ja pohtia minkälaiset mahdollisuudet kokeilevalle kehittämiselle on. Minkälainen kehittämisen toimintakulttuuri meillä on? Sallitaanko meillä työntekijälähtöisiä kokeiluja? Miten esihenkilönä voin kannustaa työntekijöitäni kokeiluihin?

Skenaarioharjoitus voidaan toteuttaa oman organisaation eri toimijoiden kesken. On hyvä olla mukana henkilöstöä eri tasoilta ja tehtävistä, jotta kuvauksista tulee mahdollisimman realistisia. Johtoa tarvitaan mukaan ainakin skenaarion esitysvaiheessa yleisönä, ja jotta tieto koetusta tilanteesta menee johdon tietoon.​

Voit käyttää alla olevaa nelikenttäpohjaa työskentelyn tukena.

Nelikenttä: Kokeiluja syntyy paljon  ja Henkilöstö ei voi hyvin /  Kokeiluja syntyy paljon ja  Henkilöstö voi hyvin  /  Kokeiluja ei synny paljon ja Henkilöstö ei voi hyvin /  Kokeiluja ei synny paljon ja Henkilöstö voi hyvin.

Kokeilun määrittäminen

Alla olevaa taulukkoa voit käyttää apuna kehittämiskokeilun selkeyttämiseen ja sen kuvailuun. Voit myös ladata itsellesi valmiin tyhjän pohjan .

Kokeilun määrittäminen: Kehittämiskokeilun nimi, Mikä on kokeilun tavoite?, Miten kokeilu liittyy työssä tai työyhteisössä meneillään olevaan muutokseen? Miksi se on tärkeä?, Mitä esteitä kokeilu voi kohdata? Miten kokeilua konkreettisesti edistetään? Vastuuhenkilöt/työparit:Missä tarvitaan toisten tukea? Kenen?, Miten kehittämiskokeilun etenemistä seurataan?