1. Ihmislähtöinen työturvallisuus

Työturvallisuus syntyy ihmisten, ryhmien, työn, teknisten ratkaisujen ja organisaation toiminnan muodostamasta kokonaisuudesta. Työturvallisuuden kehittäminen on pitkään perustunut lähinnä teknisiin ratkaisuihin, suojauksiin, sääntöihin ja ohjeisiin. Nykyään tunnistetaan, että turvallisuutta kehitetään myös ihmisen toimintaa paremmin ymmärtämällä ja tukemalla. Tässä osiossa pääset tutustumaan inhimillisiin tekijöihin ja siihen, miten ne vaikuttavat työturvallisuuteen

Inhimilliset tekijät turvallisuusajattelussa

Inhimillisten tekijöiden (Human Factors, jatkossa myös HF) tieteenala tarkastelee turvallisuutta laajasti yksilön, työn ja teknologian, ryhmien ja organisaatioiden näkökulmista. Tätä näkökulmaa hyödyntävän mallin käyttö on auttanut työpaikkoja analysoimaan työn poikkeamia entistä laaja-alaisemmin ja analyyttisemmin, ratkaisuja hakien ja osallistavasti. Malli on ollut apuna, kun on uudistettu turvallisuusajattelua ja -käytäntöjä. Sen avulla on innostettu henkilöstöä turvallisuuden kehittämiseen, työntekijöistä johtoon. 

Inhimillisten tekijöiden näkökulma on vielä melko harvinainen työpaikoilla, koska tutkimukseen pohjaavia ja silti konkreettisia ja riittävän kokonaisvaltaisesti katsovia malleja HF-ajattelun kehittämisen tueksi ei ole juuri ollut tarjolla.
 

HF Tool™ – tutustu inhimillisten tekijöiden malliin

HF Tool™ on inhimillisten tekijöiden malli, jota voi hyödyntää sekä ajattelumallina että konkreettisena työkaluna inhimillisten tekijöiden tunnistamisessa ja huomioinnissa. 

HF Tool -malli 

  • jäsentää inhimillisten tekijöiden aihepiiriä kokonaisvaltaisesti
  • sanoittaa ihmisen toimintaa monipuolisesti 
  • nostaa esille ihmisen toiminnan toimivia ja positiivisia puolia 
  • kehittää henkilöstön osaamista aihepiirissä.

Tutustu seuraavaksi HF Tool -mallin kokonaisuuteen, sen neljään osaan ja osien yksityiskohtiin. 

HF Toolin kokonaisuus kuvaa toimintaan laajasti vaikuttavia eri tason tekijöitä. Kokonaisuus koostuu neljästä toiminnan tasosta, niihin sisältyvistä ihmisten toimintaa kuvaavista yksityiskohdista sekä kaikkia eri tason tekijöitä yhdistävästä keskiöstä. Eri tekijät voivat olla joko vahvuuksia tai heikkouksia, tai ne voivat aiheuttaa vaihtelua arjen toimintaan.
 

HF Toolin keskiö – toiminnan systeemisyys

HF Toolin keskiö kuvaa sitä, että jatkuvasti muuttuvien tilanteiden hallitsemiseksi useiden asioiden (HF Toolissa esitettyjen toiminnan osien ja tekijöiden) tulisi olla kunnossa tai onnistua, jotta tilanteita hallitaan ja turvallisuus toteutuu. Jonkin yksittäisen tekijän toimivuus voi suojata siltä, että jonkin toisen tekijän aiheuttama riski pystytään ennakoimaan tai vähentämään sen epäsuotuisaa vaikutusta. HF Tool -mallissa esitetyt osat ja tekijät ovat toisiinsa kytköksissä eli ne vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa. Esimerkiksi työolosuhteet vaikuttavat siihen, miten työntekijä työssään jaksaa, ja työntekijän jaksaminen puolestaan vaikuttaa organisaation kykyyn ylläpitää työturvallisuutta. Samoin oman tiimin tai työryhmän toimintatavat vaikuttavat yksilön työn kokemiseen, ja yksilö omalla työotteellaan vaikuttaa ryhmän toimivuuteen ja ilmapiiriin. Toiminta on aina systeemistä, eri asiat vaikuttavat toisiinsa tuoden toimintaan sekä joustavuutta että arvaamattomuutta.

Ihmisen toiminnan neljä osa-aluetta: yksilö, työ, ryhmä ja organisaatio

Pohdittavaksi

Miten seuraavat asiat vaikuttavat turvallisuuteen työpaikallanne? Pohdi yhdessä tiimisi kanssa. Voitte myös keksiä esimerkkejä arjen työstä. 

  1. Jaksan hyvin sekä työssä että vapaa-ajallani
  2. Osaan työni, hallitsen työssä tarvittavan aihealueen ja välineet 
  3. Työvälineeni toimivat eivätkä hankaloita työtä
  4. Esihenkilöni ymmärtää työtäni ja tukee siinä onnistumista 
  5. Työyhteisössäni on hyvä joukkuehenki, autamme toisiamme
  6. Viestintä ja tiedonkulku toimivat työpaikallani hyvin.

Tehtävä: Opi tunnistamaan inhimillisiä tekijöitä

Nyt kun olet tutustunut HF Tooliin ja sen neljään eri osa-alueeseen, käy läpi jokin arjen työtilanne tai kokonainen työpäivä mallin avulla. Mieti, mitkä mallin osa-alueista liittyivät keskeisesti työhösi. Voit ladata alta täytettävän tehtäväkortin pohdintasi tueksi.