2. Mitä on systeemiäly?

Turvallisuudessa onnistumista voidaan tukea tunnistamalla ihmisten sisäiseen kokemukseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Tässä osiossa opit tunnistamaan systeemiälyn, eli esimerkiksi ajattelun ja havainnoinnin, vaikutusta turvallisuuteen.

Systeemiäly on kokonaisuksissa onnistumista

Onnistuminen systeemisissä ympäristöissä, kuten teollisuuden työpaikoilla, edellyttää systeemiälyä, jota kuvataan tässä osiossa. 

Onnistumista voidaan tukea tunnistamalla teknisten ja organisatoristen tekijöiden lisäksi myös ihmisten sisäiseen kokemukseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä. Kun opitaan ottamaan huomioon myös piilossa olevat kokemukselliset ja vuorovaikutukseen liittyvät tekijät, voidaan puhua systeemiälykkäästä turvallisuuden hallinnasta.

Systeemiäly koskee ajattelua, toimintaa, havaitsemista ja asennetta. Verrattuna perinteiseen systeemiajatteluun, systeemiälyn erityispiirteenä on myös piilossa olevien kokemuksellisten tekijöiden vaikutuksen huomioon ottaminen. Toimintaa tarkastellaan ihmisten oman kokemuksen kautta, systeemin sisältä. Systeemiälyn piirteiden tunnistaminen antaa mahdollisuuden ymmärtää, miten ihmisten kokemukset, vuorovaikutus ja toisten huomioon ottaminen vaikuttavat toiminnan laatuun.

SYSTEEMIÄLYLLÄ tarkoitetaan älykästä, rakentavaa toimintaa systeemin sisällä. Systeemiälykäs ihminen tai yhteisö ”kykenee toimimaan järkevästi monimutkaisissa systeemirakenteissa. Kokonaisuus muovaa häntä ja hän osaltaan itse muovaa kokonaisuutta - usein intuitiivisesti, vaistomaisesti, tiedostamatta mutta tavalla, jota on olennaisen tärkeä ymmärtää.”  Tiivistäen voidaan puhua kokonaisuuksissa onnistumisesta. (Saarinen & Hämäläinen, 2004.)

SYSTEEMIÄLYN käsitteen loivat 2000-luvun alussa Aalto-yliopiston professorit Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen. Systeemiälyä on tutkittu inhimillisen toiminnan keskeisenä tekijänä monessa ympäristössä, esimerkiksi tiimien toiminnassa, eri alojen johtamisessa, hätätilanteiden hallinnassa ja insinöörikoulutuksessa. Systeemiäly on sekä yksilön että tiimin tai organisaation ominaisuus. Organisaation systeemiälyn yhteys organisaation oppimiseen on myös osoitettu.

Jokainen voi testata omaa systeemiälyään Aalto-yliopiston Systeemiälyn tutkimusryhmän sivuilta löytyvällä kyselyllä.

Onnistumista tukevat kahdeksan toimintatapaa

Piirroskuva: systeemiäly

 

Systeemiäly rakentuu kahdeksasta osa-alueesta, joita kuvaavat piirteet on listattu seuraavassa. Osa piirteistä, kuten systeeminen hahmotuskyky, aikaansaavuus ja viisas toiminta, on helppo tunnistaa turvallisuuden osatekijöiksi. Sen sijaan esimerkiksi sanattoman yhteyden tai pohtivuuden liittyminen turvallisuuteen jää usein vaille huomiota, vaikka nekin vaikuttavat ihmisten ja sitä kautta koko työpaikan toimintaan. 

Miten systeemiälykäs organisaatio toimii?

Työturvallisuuden edistämisessä huomio kannattaa kiinnittää organisaation systeemiälyyn. Systeemiälykkäässä organisaatiossa muun muassa:

 • Muodostetaan yhteinen kokonaiskuva tilanteesta (Systeeminen hahmotuskyky)
 • Otetaan huomioon, miten eri ihmiset kokevat tilanteen (Sanaton yhteys)
 • Halutaan parantaa asioita (Positiivinen asenne)
 • Haetaan yhdessä uusia ratkaisuja (Kekseliäs mieli)
 • Katsotaan asioita eri näkökulmista (Pohtivuus) 
 • Ymmärretään että tulosten saavuttaminen voi viedä aikaa (Viisas toiminta)
 • Luodaan yhteistä tunnelmaa (Heittäytyvä osallistuminen)
 • Tartutaan olennaisimpiin asioihin ensin (Aikaansaavuus)

Systeemiälyä hyödyntävästä ihmisten johtamisesta voit lukea lisää tämän oppimateriaalin osiosta ”Millaista on turvallisuutta tukeva ihmisten johtaminen?”.

Pohdittavaksi

Tunnista systeemiälyn piirteitä omalla työpaikallasi. Pohdi, miten hyvin seuraavat asiat näkyvät työpaikkanne arjessa. Millä toimenpiteillä näiden asioiden toteutumista voisi edistää? Voit myös pohtia kysymyksiä yhteisesti työvuoron tai muun sopivan tiimin kesken. Perustelkaa näkemyksenne.   

 1. Ymmärrämme, miten oma toimintamme vaikuttaa muihin ja muiden toiminta itseemme.
 2. Kuuntelemme toisiamme ja annamme tilaa toistemme mielipiteille.
 3. Suhtaudumme asioihin ratkaisuhakuisesti ja positiivisesti.
 4. Annamme tilaa uusille ajatuksille.
 5. Ajattelemme toimintamme seurauksia.
 6. Toimimme harkitsevasti vaikeissakin tilanteissa.
 7. Annamme tunnustusta toisille heidän suorituksistaan.
 8. Osaamme pitää asiat tärkeysjärjestyksessä.