Mistä aloittaa työterveysyhteistyön kehittäminen?

Mietitkö kuinka ja mistä voisitte aloittaa työterveysyhteistyönne kehittämisen? Tärkeintä on se, että nostatte rohkeasti kehittämisen yhteiseen keskusteluun ja pohditte yhdessä, miten edetä. Kehittämiselle kannattaa varata aikaa ja edetä yksi asia tai kokonaisuus kerrallaan.

Esimerkkejä käsiteltävistä kokonaisuuksista:

  1. Tarkastelkaa yhdessä yhteistyönne keskeisiä prosesseja ja toimintatapoja. Miten ne mielestänne toimivat? Mikä toimii hyvin? Entä mitä kehitettävää on? Laatikaa suunnitelma ja aikataulutus kehittämisen tarpeista ja toimenpiteistä.
  2. Käykää läpi yhteiset sovitut tapaamisenne sekä niihin osallistuvat tahot vastuineen ja rooleineen. Hahmottakaa tapaamiset tarvittaessa vuosikellon avulla. Pohtikaa yhdessä mitä tavoitetta ja tarkoitusta varten kukin tapaaminen pidetään. Olisiko muita tapaamistarpeita, joita vuosikelloon pitäisi lisätä? Keitä niihin tulisi osallistua ja miksi?
  3. Pohtikaa hahmottamienne tapaamisten ja vuosikellon pohjalta yhteisten tapaamisten aikataulutusta. Huomioikaa käsiteltävät asiakokonaisuudet sekä osallistuvien henkilöiden määrä. Onko tapaamisissa riittävästi aikaa läpikäytäville asioille? Entä muille ajankohtaisille asioille? Entä toimenpide-ehdotusten ja jatkosuunnitelmien laatimiselle datan läpikäymisen lisäksi? Huomioikaa myös, että mahdolliselle etukäteisvalmisteluille on varattava aikaa.
  4. Pohtikaa yhteisesti mittareita, joita yhteistyön tapaamisissa käytetään. Ennen kuin mittarit tapaamisiin valitaan pitää tietää, mikä on tapaamisen tavoite, keitä tapaamiseen sen vuoksi osallistuu ja mitä dataa on käytettävissä ja kuka sen tuottaa. Miettikää, ovatko mittarit tapaamiseen tavoitteisiin nähden sopivat vai pitäisikö niitä kenties päivittää tai uudistaa.
  5. Keskustelkaa yhdessä siitä mitä tietoa kukin osapuoli ja toimijat yhteisiin tapaamisiin ja tapaamisten eri tarpeisiin tuottavat. Mitä tietoa tarvitaan ja miksi? Mistä tieto saadaan? Miten se kerätään ja valmistellaan tapaamiseen? Kuinka paljon ennen tapaamista tiedon tulee olla kerättynä ja saatavilla ja kuka sen tapaamiseen tuo? Mitä tällä tiedolla aiotaan tehdä? Onko sellaisia tiedontarpeita, joita ei ole vielä huomioitu? Onko sellaista tietoa, joka voitaisiin jättää pois? Tiedontarpeita läpi käymällä hahmottuu mm. se, kuinka kukin osapuoli tai toimija yhteisiin tapaamisiin valmistautuu ja millä aikataululla.
  6. Varmistakaa, että teillä on yhteinen ymmärrys toimintasuunnitelmassa sovituista asioista sekä niihin liittyvistä rooleista sekä vastuista. Ovatko yhteistyön ja toiminnan tavoitteet selkeät? Onko niille perusteltu, yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä todettu tarve? Mihin toimenpiteisiin nämä tavoitteet konkreettisesti johtavat, kuka niistä vastaa ja kuinka niiden toteutumista seurataan? Nämä seikat kannattaa käydä läpi ainakin kerran vuodessa, kun toimintasuunnitelmaa päivitetään muutoinkin.