Företagshälsovårdens roll i hanteringen av pandemier och epidemier

Företagshälsovården bör förbereda sig för epidemier och mer omfattande pandemier i enlighet med nationella och regionala planer för pandemier. Dessutom stödjer företagshälsovården arbetsplatser inom pandemiberedskap, riskbedömning, förebyggande av smitta och säkerställande av tryggt arbete.

Riskbedömning på arbetsplatsen

Företagshälsovården stödjer arbetsplatser i riskbedömning 

 • genom att delta i bedömningen av exponeringsrisk
 • genom bedömning av exponeringssituationers betydelse för hälsan 
 • genom att föreslå åtgärder i samarbete med arbetsplatsen för att minska risken för exponering och garantera ett säkert arbete.

Eftersom vissa arbetstagare kan löpa större risk att drabbas av allvarliga följder av smitta, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt skyddet av dem.

Arbetstagarnas tillgång till personlig skyddsutrustning

Arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter (Statsrådets beslut om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet, 1407/1993) omfattar hänsyn till arbetstagarnas hälsotillstånd och ergonomi vid val av personlig skyddsutrustning. Eftersom arbetsgivaren har bristfälliga kunskaper om arbetstagarnas hälsotillstånd behöver arbetsgivaren hjälp av företagshälsovården för att bedöma de utmaningar som arbetstagarna ställs inför när det gäller att använda skyddsutrustning. Till exempel andningsskydd orsakar belastning på andningsorganen och täta skyddskläder orsakar värmebelastning. 

Företagshälsovårdens tjänster för förebyggande av smitta

Omfattningen av företagshälsovårdens tjänster inom smittförebyggande arbete varierar beroende på vad som avtalats i avtalet med kundorganisationen. 

Tjänsterna kan till exempel omfatta:

 • testning för smittsamma sjukdomar
 • undersökning, vägledning och behandling av symtomatiska och sjuka patienter
 • hjälp vid smittspårning på arbetsplatsen (eventuella beslut om karantän fattas av kommunens smittskyddsläkare under tjänsteansvar)
 • upprätthållande av sjukvård för andra hälsoproblem samt distansmottagning.

Om epidemisituationen kvarstår bör företagshälsovården

 • upprätthålla och uppdatera metoderna för att bekämpa smitta utifrån vad situationen kräver
 • stödja psykiskt välbefinnande på arbetsplatserna
 • bedöma riskerna med eventuellt distansarbete
 • fortsätta med annan förebyggande verksamhet inom företagshälsovården
 • vid behov delta i vaccinationer eller administration av andra förebyggande läkemedel.
   

Våra experter

Heikki Frilander

Heikki Frilander

E-post
heikki.frilander [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2265
Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

E-post
erja.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2595
Henkilökuva Sirpa Laitinen

Sirpa Laitinen

E-post
sirpa.laitinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7233
Kristiina Kulha

Kristiina Kulha

E-post
kristiina.kulha [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2551

Nyckelord