Bekämpning av luftvägsinfektioner på arbetsplatser

Luftvägsinfektioner, såsom influensa och corona, förekommer säsongsvis bland befolkningen som epidemier och de sprids då även lätt på arbetsplatserna. På den här sidan finns anvisningar för arbetsgivare och arbetstagare om hur man förebygger sjukdomsfall som orsakas av luftvägsepidemier.

Anvisningar för arbetsgivare

Under epidemitider behöver man vidta extra åtgärder för att förhindra sjukdomsspridning och hög sjukfrånvaro. Det är arbetsgivarens uppgift att sörja för säkerheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan bl.a. annat ändra de allmänna rekommendationerna för distansarbete, säkerhetsavstånd eller användning av skyddsutrustning till skyldigheter på den egna arbetsplatsen.

 • Gör eller uppdatera en riskbedömning av biologiska agenser, såsom virus, med hjälp av vilken du kan ta beslut om nödvändiga åtgärder i en epidemisituation.

När man är sjuk kommer man inte till arbetet

 • Påminn arbetstagarna om att man inte får komma till arbetet om man är sjuk. 
 • Ordna möjlighet till distansarbete för arbetstagare med lindriga symtom, om det bara är möjligt. 
 • Diskutera vid behov arbetsmöjligheterna för de arbetstagare som hör till riskgrupperna med företagshälsovården.

Närarbete och resor

 • Säkerställ fungerande ventilation i arbetsutrymmena. Effektivera ventilationen i utrymmen med många människor eller ordna med luftrenare i arbetsutrymmena.
 • Välj och rekommendera distansmöten, begränsa antalet deltagare i närmöten samt resande. 
 • Fundera noga på reseanvisningarna och anvisningarna för återresan när det förekommer en epidemi på resmålet.
 • Försök hålla de arbetstagare som deltar i närarbetet i så egna små  grupper eller dela upp upp arbetsuppgifterna och pauserna.
 • Öka säkerhetsavstånden om det är möjligt.

Städning av arbetsutrymmena

 • Effektivera städningen av ytor som ofta vidrörs och i utrymmen dit sjukdomsalstrare kan transporteras.
 • Se till att städredskapen är rena.

Handtvätt och andningsskydd

 • Se till att personalen och kunderna har möjlighet att tvätta händerna eller använda alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel.
 • Erbjud arbetstagarna och kunderna kirurgiska mun- och nässkydd och andningsskydd (t.ex. FFP3).
 • Rekommendera att skydd används vid behov. Andningsskydd skyddar användaren och kirurgiskt mun- och nässkydd minskar andra människors exponering från luftvägssekret från användaren.

Rekommendera vaccinationer

 • Rekommendera de vaccin som är allmänt tillgängliga för arbetstagarna, såsom influensa- och coronavaccinationer.

Anvisningar för arbetstagare

Stanna hemma när du är sjuk

 • Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma, vila och vid behov använda symtomlindrande läkemedel.
 • Gör en anmälan till chefen om att du insjuknat och följ din arbetsplats praxis vid sjukfrånvaro.
 • Kontakta företagshälsovården eller annan hälso- och sjukvård om ditt allmäntillstånd försämras oroväckande eller om du får allvarliga symtom, såsom andnöd.
 • Du kan återgå till arbetet när dina symtom har minskat märkbart. I början av sjukdomen, när viruset sprider sig i kroppen, är det viktigt att hålla sig så avskild från andra människor som möjligt.
 • Undvik närkontakt med andra, särskilt om du fortfarande hostar. Använd vid behov kirurgiskt mun- och nässkydd eller andningsskydd i närkontakter. I en plötslig situation, hosta t.ex. i en näsduk eller i ärmen. Snyt dig i engångspappersnäsdukar.

Använd andningsskydd vid behov och håll avstånd

 • Under epidemisäsongen kan du undvika att bli smittad genom att undvika platser med mycket folk. Kom dock ihåg att det i allmänhet är bra för välbefinnandet att träffa människor och uppleva nya saker.
 • Du kan använda FFP2- eller FFP3-andningsskydd i folksamlingar och i kollektivtrafiken.
 • Om du vet att du har haft kontakt med personer som insjuknat i luftvägsinfektion, observera om du har fått smittan och symtom i anslutning till den.

Tvätta händerna ofta 

 • Använd varmt vatten och tvål. Använd rena handdukar för att torka händerna. 
 • Utnyttja alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel (handsprit) om det inte är möjligt att tvätta med vatten.

Ta rekommenderade vaccinationer

 • Ta de vaccinationer som är allmänt tillgängliga och andra vaccin som arbetsgivaren eventuellt erbjuder.   

Våra experter

Heikki Frilander

Heikki Frilander

E-post
heikki.frilander [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2265
Henkilökuva Sirpa Laitinen

Sirpa Laitinen

E-post
sirpa.laitinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7233
Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

E-post
erja.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2595