Skydd mot fågelinfluensa

Det finns flera typer av fågelburna mikrober som kan orsaka infektioner hos människor, bl.a. salmonella, campylobacter och olika undertyper av fågelinfluensavirus. Endast en liten del av vildfågelpopulationen bär på influensavirus som kan överföras till människor.

Personligt skyddsbehov

För att skydda sig mot fågelburen smitta räcker det vanligen med att undvika att röra vid smittade fåglar. Om man trots det har kommit i beröring med smittade fåglar, bör man tvätta händerna noga med tvål och vatten. Vid behov kan man dessutom använda handsprit (alkoholhaltigt desinfektionsmedel).

Alla som i sitt yrke kommer i kontakt med smittade fåglar uppmanas till noggranna skyddsåtgärder, om det påträffas fågelinfluensavirus med hög patogenitet (sjukdomsalstringsförmåga). Också för andra personer gäller det att undvika situationer där man kan komma i beröring med smittade fåglar eller deras spillning. Observerade fall av massdöd bland vildlevande fåglar bör anmälas till kommunveterinären. Fåglarna får inte vidröras.

Arbetsgivarna ansvarar för bedömningen och hanteringen av arbetsrelaterade risker. Vid bedömningen beaktas riskens allvarlighetsgrad och sannolikheten för att den ska påverka arbetstagarnas hälsa. Risker av betydande sannolikhet och allvarlighetsgrad bör minskas genom eliminering och reduktion av riskerna, t.ex. genom isolering eller andra tekniska åtgärder, samt i fråga om biologiska risker genom medicinering eller vaccinering. Om riskerna inte på annat sätt kan undanröjas, bör det ordnas med tillräckligt effektiv personlig skyddsutrustning som lämpar sig för både arbetstagarna och arbetet. Arbetstagarna ska använda och sköta den av arbetsgivaren anvisade skyddsutrustningen enligt givna direktiv.

Nedanstående anvisningar innehåller information för personer som observerar enstaka döda fåglar och spillning från dessa fåglar, samt för personer som i sitt arbete kommer i kontakt med platser med fågelspillning eller som hanterar döda eller levande fåglar som är, eller sannolikt har, blivit utsatta för smitta. De anvisningar som ges här kan tillämpas efter behov.

Livsmedelsverket följer utvecklingen och ger fortlöpande information om både fågelinfluensa och andra djursjukdomar. Livsmedelsverket utfärdar direktiv och restriktioner gällande skydd av fjäderfä och hobbyfåglar samt fågeljakt:

Livsmedelsverkets anvisningar för myndigheterna publiceras via det slutna myndighetsnätverket Pikant.

Exponering för fågelinfluensavirus

Åtgärder vid upptäckt av döda fåglar eller av arbetsobjektet som täckts av fågelspillning

Destruktion av fjäderfä

Om man måste destruera fjäderfä på gårdar på grund av smitta, måste skyddsanvisningarna följas noggrant.

Sammanfattning av skyddsutrustning

 • Övergångarna mellan de olika skydden tätas med tejp.
 • Handskar, till exempel i samband med massdöd bland vilda fåglar.
 • Andningsskydd: fläktassisterat filterskydd enligt standarden EN 12942, med helmask, vilket motsvarar skyddsklass TMP3 SL
 • Huvförsedd skyddsdräkt av engångstyp som skyddar mot mikroorganismer och uppfyller kraven enligt standarden EN 14126, vätske- eller stänktät, typ 3B eller 4B, som uppfyller kraven på resistens mot viruspenetration enligt standarden ISO 16603, klass 6.
 • Stövlar för engångsbruk. Om skydden inte används länge och inte utsätts för mekanisk påfrestning, kan man använda separata skoskydd av engångstyp eller skyddsdräkt av en modell som täcker skorna helt.

Arbetskläder

Under skyddskläderna används vanliga arbetskläder. Innan man tar på sig skyddskläderna bör man tömma arbetsklädernas fickor på onödiga föremål. När det smittriskabla arbetet har slutförts, byter man om till arbetskläder så fort som möjligt. Arbetskläderna läggs i en plastpåse som tillsluts och sänds till tvätt. När man lägger in arbetskläderna i tvättmaskinen bör man använda engångshandskar. Engångshandskarna och transportpåsen läggs i en soppåse som tillsluts. Arbetskläderna tvättas i kulörtvättprogram på 60 °C med hög vattennivå. Inga andra kläder får tvättas samtidigt. Om kläderna har svåra fläckar, kan de tvättas två gånger. Kläder som tydligt är förorenade kasseras tillsammans med engångsskydden.

Skyddsåtgärder vid hantering av sjuka och döda fåglar

Exponering för fågelinfluensa kan förekomma i samband med många arbetsuppgifter. Korrekt användning av personlig skyddsutrustning är av stor betydelse i dessa arbeten.

Arbeten som innebär exponering

Exponeringen för fågelinfluensavirus kan vara betydande i följande arbetsuppgifter:

 • insamling, transport och destruktion av massdöda vildfåglar
 • arbete på fjäderfägårdar där det finns smittade fåglar
 • destruktion av fjäderfä
 • destruktion av spillning från smittade fåglar
 • rengöring och desinfektion av förorenade lokaler och platser
 • provtagning av vilda fåglar
 • provtagning på fjäderfägårdar
 • veterinärmedicinska undersökningar och obduktioner

Smittbekämpningsåtgärder

I fråga om hantering, destruktion och transport av smittade fåglar och tillhörande rengöring och desinfektion bör man följa Livsmedelsverkets anvisningar.

De rekommendationer som ges här har utarbetats av Arbetshälsoinstitutet och gäller de personliga skyddsåtgärder som bör vidtas vid hantering av smittade fåglar. Vid tillämpningen av dessa rekommendationer bör man följa tjänsteveterinärens anvisningar.

Åtgärderna för bekämpning av fågelinfluensa bygger på följande principer:

 • Förebyggande av infektioner i fjäderfäbesättningar och andra fågelbestånd.
 • Minimering av antalet personer som eventuellt kan exponeras för smitta.
 • Tekniska åtgärder
 • Korrekt destruktion av fåglar, förebyggande av damm- och aerosolbildning, införande av transportrestriktioner och skyddszoner samt rengöring och desinfektion
 • Information och utbildning
 • Korrekt val och användning av personlig skyddsutrustning
 • Snabb informationsgång och konsultationer
 • Andra anvisningar och nödvändiga åtgärder

Hantering av smittfarliga döda vildfåglar

Våra experter

Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

E-post
erja.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2595

Nyckelord