Arbetstagarnas välbefinnande i en organisationsförändring

Organisationsförändringar påverkar de anställdas hälsa och välbefinnande. I synnerhet organisationsförändringar där man säger upp arbetstagare kan påverka hälsan negativt. Effekterna är ofta långvariga. Att lösgöras från den bekanta arbetsgemenskapen till följd av förändringen kan också försämra välbefinnandet. Anställda som fått mycket stöd av organisationen redan före förändringen befinner sig i en bra situation.

Oavsett vilken slags organisationsförändring det rör sig om, skapar förändringen ofta en känsla av osäkerhet för de anställda. Känslan kan kvarstå i flera år efter förändringen och försämra arbetstagarens välbefinnande och hälsa. Arbetstillfredsställelse och engagemang för arbetsuppgifterna kan minska under förändringsprocessen och livskvaliteten kan försämras, till exempel på grund av minskad sömnkvalitet. Sjukfrånvaron kan också öka. Å andra sidan kan förändring också ses som en positiv möjlighet om arbetstagarens välbefinnande stöds av resurserna hos individen (välbefinnande) och organisationen (rättvis ledning, inkludering, samarbete, stöd).

Förändring får ofta de anställda att känna sig osäkra.

Till följd av organisationsförändringen ökar ofta arbetskraven och brådskan, vilket kan försämra den anställdes välbefinnande. Effekterna kan exempelvis manifesteras som cynism, stress eller, i sin starkaste form, som känslomässig utmattning. Under förändringsprocessen kan chefens stöd upplevas som alltför litet. Relationerna med kollegor kan också försvagas. Minskningen av det sociala stödet påverkar välbefinnandet ytterligare.

Organisationsförändringarnas inverkan på arbetstagarnas välbefinnande beror bland annat på följande:

  • Hur mycket påverkar förändringen arbetsuppgifterna?
  • Byts kollegor och chefen ut?
  • Hur uppfattas implementeringen av förändringen?
  • Hur ser situationen ut på arbetsplatsen före förändringen?

Arbetstagarens personliga egenskaper och resurser påverkar också hur hen uppfattar förändringar och hur hen hanterar dem.

Alla arbetstagare ska erbjudas stöd under organisationsförändringen. Personer i behov av särskilt stöd omfattar

  • dem vars välbefinnande är dåligt redan före förändringen
  • dem vars känsla av livskontroll och tro på sin egen expertis inte är starka
  • dem som har sämre chanser att hitta ett jobb.

Organisationsförändringar är inte alltid ett hot mot den anställdes välbefinnande. En positiva uppfattning av organisationsförändringen stöder välbefinnandet.

Det upplevda välbefinnandet kommer att öka om förändringen till exempel innebär ett större ansvar och oberoende i arbetet. Förändring kan också innebära mer meningsfulla uppgifter, vilket kan öka upplevelsen av det egna välbefinnandet.

Varje förändring utgör alltid en egen process och de erfarenheter som är förknippade med den är individuella. Det sker ständigt förändringar och den anställde kan komma att ställas inför flera förändringar under sitt yrkesverksamma liv. Att uppleva en förändringsprocess garanterar dock inte att nästa kommer att bli lättare. Förändringshantering och ledning är viktiga i varje organisationsförändring.