Arvioinnin lopputulos ja lausunto

Työterveyslääkärin tehtävä on tuoda johtopäätökset työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sisäilmaryhmään. Sisäilmaryhmässä arvioidaan yhteisesti tarvittavia jatkotoimenpiteitä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta siten, että jokainen osallistuja tuo omaan asiantuntijuuteensa kuuluvat seikat keskusteluun.

Terveydellisen merkityksen arvioinnin lopputuloksena työterveyslääkärillä tulee olla kuva siitä,  

 1. onko rakennuksen olosuhteissa todettu työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin haitallisesti vaikuttavia tekijöitä 
 2. mitä eri tekijöitä voi olla oire- ja haittakokemusten tai sisäilmaongelman taustalla  
 3. tukevatko organisaation toimintatavat sisäilmaongelman ratkaisemista 
 4. vaikuttaako sisäilmaongelma työntekijöiden työkykyyn tai työyhteisön tilanteeseen  

Lisäksi työterveyslääkärin on

 • huolehdittava, että työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät sisäilmatilanteessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti  jatkotoimenpiteissä.
 • oltava sisäilmaryhmän mukana suunnittelemassa viestintää. Terveydelliset seikat eivät saisi korostua viestinnässä tarpeettomasti. Tämä on tärkeää erityisesti tilanteissa, joissa jatkotoimenpiteiden taustalla ovat muut kuin terveydelliset perusteet, esimerkiksi rakennuksen käyttöikä tai tilojen toimimattomuus.
 • oltava mukana palautetilaisuuksissa. Palautetilaisuudet henkilöstölle sekä vastavuoroinen viestintä ovat olennainen osa sisäilmatilanteen ratkaisemista. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli viestiä työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden terveydellisestä merkityksestä.

Kirjalliset lausunnot terveydellisestä merkityksestä

 • Työnantaja voi pyytää työterveyshuollolta terveydellisen merkityksen arviointia kirjallisena. Tällöinkin suositellaan terveydellisen merkityksen arvioinnin johtopäätösten käsittelyä yhteisesti sisäilmaryhmässä.
 • Myös kirjallisessa lausunnossa työterveyslääkärin tulee kuvata moninaiset sisäilmatilanteessa vaikuttavat tekijät ja huomioida toimintaympäristöä ja toimintatapoja koskevat tiedot.
 • Lääkäri voi arvioida vain asioita, jotka kuuluvat työterveyshuollon asiantuntemuksen piiriin ja kirjata lausuntoon vain johtopäätöksiä, joiden tekemiseen lääkärillä on osaaminen ja todelliset edellytykset.
 • Lausuntoja esimerkiksi rakennukseen liittyvistä terveysriskeistä ei tule tehdä ilman, että lääkärillä on käytettävissään riittävät tiedot rakennuksen olosuhteista. Runsaskaan rakennuksen olosuhteisiin liitetty oireilu ei ole itsessään merkki siitä, että rakennuksessa tai sen järjestelmissä olisi ongelmia eikä viittaa suoraan sairastumisen riskiin.

Ks. tarkemmin ohjeen kpl 6. Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet

Jatka terveydellisen merkityksen arvioinnin ohjeeseen tutustumista: 

Milloin arviointi tehdään?
Mitä arviointi sisältää?
Kuka arvioinnin tekee ja kenelle?
Arvioinnin lopputulos ja lausunto
Palautetilaisuudet ja viestintä
Palaa etusivulle: Terveydellisen merkityksen arviointi