Hanke

Turvaa tiimistä! – Työryhmät turvallisuuden tekijöinä – TURTI

Tutkimushankkeessa selvitimme, miten ryhmien toimintaan liittyvät tekijät vaikuttavat työskentelyn turvallisuuteen perinteisillä työpaikoilla.
-

Aikataulu

2019–2022

Hankkeen taustaa

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että tiimin sisäisellä huumorilla voi olla tärkeä rooli tiimin toiminnan ja yhteenkuuluvuuden kannalta? Entä oletko pohtinut, millaisilla eri tavoilla sinä ja tiimikaverisi pidätte yllä yhteistä tilannekuvaa tekeillä olevan työn aikana? Tai miksi joissakin tilanteissa on todella tärkeää toistaa saamansa viesti sen sijaan, että kuittaa sen jonkinlaisella ynähdyksellä?  

Työtiimien toiminta on jo kauan aikaa sitten tunnistettu merkittäväksi turvallisuustekijäksi turvallisuuskriittisillä aloilla. Vaikka suurin osa suomalaisista työskentelee ainakin osan työajastaan tiimissä, tiimityöskentelyn merkityksestä perinteisemmillä teollisuuden aloilla ja työturvallisuuden näkökulmasta on saatavilla vain vähän tietoa.  

Ryhmissä ja tiimeissä tehtävän työn muodot ovat jatkuvassa muutoksessa. Nopeasti kasvaneet etätyön ja etäjohtamisen määrät, sekä tiimien itseohjautuvuuden vaatimukset luovat uudenlaisia haasteita tiimityöskentelylle – myös teollisuuden tuotanto- ja kunnossapitotöissä. Lisäksi niin sanottuihin suorittaviin työtehtäviin sisältyy yhä enemmän asiantuntija- ja tietotyön piirteitä. Myös itsenäisen sekä ilman esihenkilön tukea tehtävän päätöksenteon ja ongelmanratkaisun vaatimukset ovat lisääntyneet teollisuuden tehtävissä.  

Tässä tutkimuksessa olemme syventyneet tuotanto- ja kunnossapitotehtävissä työskentelevien tiimien toimintaan viidellä eri teollisuudenalalla. Olemme tutkineet, mitä tiimityöskentely on työturvallisuuden näkökulmasta hyödyntämällä ryhmäilmiöihin liittyvää käsitteistöä. Lähestyimme tiimien toimintaa onnistumisten ja onnistumisen edellytysten näkökulmasta ja keräsimme tietoa erityisesti niistä tekijöistä, jotka tukevat tiimien turvallista työskentelyä.   

Menetelmät ja lähestymistapa 

Tutkimuksen toteutuksessa pääpaino oli etnografisessa lähestymistavassa: Hankkeen tutkijat viettivät useita viikkoja havainnoiden tiimien työskentelyä tutkimuksen yhteistyöyrityksissä ja keräten ymmärryksensä tueksi täydentävää tietoa erilaisilla haastatteluilla. Työtä havainnoiva kenttätutkimus mahdollisti suoran kontaktin tutkimuksen kohteena oleviin ihmisiin ja heidän työhönsä. Lisäksi tutkimusaineistoa kerättiin kyselyn ja dokumenttianalyysien avulla.   

Tulokset

Hankkeen tulokset voi lyhyesti kiteyttää seuraavan havaintoon: ”Joukossa viisaus tiivistyy!”. 
 
Havaitsimme tutkimuksessamme, että organisaatioiden nykyiset turvallisuushavaintojen ilmoitusjärjestelmät ja -käytännöt tai poikkeamatutkinnat eivät systemaattisesti tunnista ryhmätason ilmiöitä turvallisuuden taustalla vaikuttaviksi tekijöiksi.

Keskeiset havainnot 

  • Tutkimuksemme osoitti, että työn sujuvuus ja turvallisuus nojautuvat pitkälti työntekijöiden kokemusperäiseen hiljaiseen tietoon. Hiljaisen tiedon levittämisestä huolehtiminen tukee turvallista työtä.  

  • Lisäksi ryhmän psykologinen turvallisuus tukee teollisuuden tuotanto- ja kunnossapitotiimien työn edellyttämää päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua, sekä voi vähentää inhimillisten virheiden riskiä. 

  • Havaitsimme myös, kuten monissa muissakin tutkimuksissa on todettu, että tiimin sujuva ja turvallinen työ edellyttää jaettua tilannekuvaa meneillään olevasta tilanteesta. Siksi tiimin sisäiset ja tiimien väliset tilannekuvan ylläpitämisen keinot ovat tärkeitä tiimin turvallisuutta tukevia tekijöitä. 

  • Tutkimuksen kyselytulosten perusteella turvallisuusjohtaminen on tärkeä tiimin turvallista työtä tukeva tekijä - mitä parempana turvallisuuteen liittyvä johtaminen kuvattiin, sitä toimivampana myös tiimitason työskentely raportoitiin.  

Tämä tutkimus osoitti, että havainnoiva kenttätutkimus on hyödyllinen menetelmä työturvallisuuden tutkimisessa. Samalla tutkimuksen lähestymistapa syventää turvallisuuden ymmärtämistä sosiaalipsykologisesta näkökulmasta.  

Turvaa tiimistä! -keskustelumalli turvallisen tiimityöskentelyn kehittämisen tueksi 

Tutkimushavaintojen pohjalta kehitimme Turvaa tiimistä! -keskustelumallin yhdessä yhteistyöyritysten kanssa.  

Keskustelumalli johdattaa tiimit pohtimaan ryhmien turvallisuuden kannalta olennaisia teemoja, jotka eivät välttämättä spontaanisti nouse esiin työssä tai kahvitaukokeskusteluissa. 

Kysy hankkeesta

Ilkka Asikainen

Ilkka Asikainen

Projektipäällikkö, erityisasiantuntija

Sähköpostiosoite
ilkka.asikainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2263

Rahoittajat

Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto, yritykset