Näin ryhmämme toimii

Esittävissä taiteissa on hyvin tyypillistä, että työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä ryhmässä, jossa on monen alan taitajia. Myös turvallisuus tuotetaan yhdessä – niin fyysinen kuin henkinen ja sosiaalinen. Jokaisella on velvollisuus työskennellä niin, ettei satuta muita.
Sisällysluettelo

Psykologinen turvallisuus on sitä, että jokainen työryhmän tai -yhteisön jäsen voi turvallisin mielin tuoda esiin ajatuksensa, ideansa, toiveensa, pelkonsa ja erimielisyytensä ja luottaa siihen, että näihin ajatuksiin ja tunteisiin suhtaudutaan rakentavasti. Psykologisesti turvallisen työryhmän rakentaminen vaatii monenlaisten asioiden huomioon ottamista ja mahdollisesti uuden opettelua.

Tällä sivulla käsitellään sitä, miten työryhmä toimii sujuvasti:

 • Keitä ryhmäämme kuuluu ja miksi ryhmä on olemassa?
 • Miten ryhmäämme johdetaan ja mitä odotuksia meillä on ryhmälle?
 • Miten työskentelemme yhdessä?

Työryhmä voi hyvin, kun luotamme paitsi toistemme ammattitaitoon myös toistemme hyvään tahtoon ja koko työryhmän reiluuteen. Luottamus on parhaimmillaan työryhmän liima, joka lujittuu, kun osoitamme sitä toisiamme kohtaan. Luottamus vahvistuu, kun osoitamme arvostusta toisiamme kohtaan, olemme avoimia ja noudatamme yhteisiä, oikeudenmukaisiksi koettuja pelisääntöjä.

Ryhmämme:

Työryhmän toimintaa selkeyttää, kun kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen käsitys siitä, miksi ryhmä on olemassa, mikä sen tavoite on, ketkä tämän tavoitteen eteen työskentelevät sekä milloin tämä työskentely alkaa ja loppuu. Joskus käy niin, että näistä asioista ei ole keskusteltu. Ryhmän jäsenet olettavat muiden olettavan samalla tavalla kuin itse, mikä puolestaan voi aiheuttaa pettymyksiä ja nakertaa luottamusta. Tämä keskustelu tulisi käydä jokaisen tuotannon ja projektin kohdalla erikseen.

Alla olevien kysymysten avulla voitte tarkastella ryhmäänne. Jos haluatte, voitte myös tulostaa oheisen pdf-tiedoston ja kirjata vastauksenne siihen. Pdf:n saat ladattua itsellesi alla olevasta linkistä.

 • Keitä ryhmäämme kuuluu? Ketkä ovat ryhmämme jäsenet ja keiden kanssa teemme yhteistyötä?
 • Mikä on ryhmämme tavoite?
 • Milloin ryhmämme työ tämän tavoitteen hyväksi alkaa ja päättyy?

Yhteistyömme:

Perusasioiden lisäksi tarvitaan yhteistä ymmärrystä siitä, miten ryhmän yhteistyö organisoidaan. Kuka työskentelyä johtaa vai onko johtajuus jaettu – kuka päättää mistäkin? Ja mikä on kunkin tehtävä, jotta sovittuun tavoitteeseen päästään? Minkälaisia vaatimuksia kuhunkin tehtävään liittyy? Nämä on syytä keskustella auki työskentelyn alussa. Samoin kuin on hyvä sopia, miten ryhmässä viestitään ja varmistetaan, että kaikilla on ajantasainen tieto työskentelyn etenemisestä ja työskentelyyn vaikuttavista tekijöistä. Työskentelyn edetessä voi tulla tarvetta tarkentaa näitä sopimuksia. Aloittaessa voi olla vaikea arvata, mitä kaikkia yhteistyön haasteita työskentelyn aikana tulee vastaan. Avoin yhteinen keskustelu yhteistyöstä ja viestinnästä kasvattaa ryhmän keskinäistä luottamusta.

Alla olevien kysymysten avulla voitte tarkastella ryhmänne yhteistyön piirteitä ja keskustella niistä. Kysymykset löytyvät myös pdf-tiedostosta.

 • Miten ryhmäämme johdetaan? Ryhmää voi johtaa yksi henkilö tai johtajuus voi hajautua siten, että kaikki päätökset tehdään yhdessä. Johtajuus voi olla myös tilannesidonnaista tai tehtäväkohtaista: yksittäisissä työtilanteissa joku voidaan valita johtamaan toimintaa.
 • Millaiset ovat kunkin jäsenen tehtävät tässä ryhmässä? Pohtikaa sekä työtehtävien jakautumista että vuorovaikutusta – näkyviä ja näkymättömiä rooleja.
 • Mitä voimme odottaa toisiltamme? Mitkä ovat esimerkiksi yhteydenpitotavat, aikataulut, toiminnan rajat, työajan rajat ja oletetut joustot.

Työskentelymme:

Psykologisen turvallisuuden kannalta oleellista on arvostavan ja avoimen keskustelun jatkuminen sittenkin, kun työskentelyssä tulee vastaan tunteita herättäviä tilanteita tai kun toiminnan jatkuvuus on vaakalaudalla.
Seuraavat kysymykset auttavat keskustelussa:

 • Miten osoitamme arvostusta toisillemme? Entä miten toimimme, jos olemme eri mieltä tai tyytymättömiä toistemme toimintaan? Miten annamme palautetta ja ilmaisemme mielipiteitä, arvostusta tai tyytymättömyyttä?
 • Kuinka varmistamme toiminnan sujumisen yllättävissä tilanteissa? Mitä yllättäviä muutoksia voi aiheutua toimintalle ryhmän sisältä tai ryhmästä riippumattomista syistä? Miten varaudumme muutoksiin. Voivatko ryhmän jäsenet toimia toistensa varahenkilöinä tarvittaessa? Tarvitaanko apua ryhmän ulkopuolelta?
 • Miten ratkomme vakavat ristiriitatilanteet? Millaisia vakavia ristiriitatilanteita ryhmän toiminnassa voi tulla. Miten otamme ne puheeksi ja ratkomme niitä? Kuka toimii tarvittaessa ryhmän ulkopuolisena tukihenkilönä? Vinkkejä löytyy esimerkiksi Kohti sopuisaa työyhteisöä -työkirjasta.
 • Miten huolehdimme työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista?

Tutustu myös:

Riskinarviointi: Ennakoi ja hallitse työn riskit

Työterveyslaitoksen Kohti sopuisaa työyhteistöä -työkirja

 Siirry seuraavaksi Hyvä työkäyttäytyminen -osioon.