Hyvä elämä kotona! Koulutusohjelma ikäihmisten kotihoivan kehittämiseksi

Tämän koulutusohjelman tarkoitus on kehittää ammattilaisten, vapaaehtoisten ja omaishoitajien osaamista, jotta he voivat tukea ikäihmisten mahdollisimman hyvää ja aktiivista elämää kotona.
EU logo ja Qavad

QAVAD on lyhenne ranskan kielisestä "Qualité de vie à domicile"

eli vapaasti suomennettuna "Hyvä elämä kotona".

QAVAD-ohjelman materiaali on tarkoitettu kouluttajien inspiraatioksi ja sovellettavaksi omaan opetukseen! Koulutuksen osia voi hyödyntää niin ammatillisessa perus- kuin täydennyskoulutuksessa. Materiaali sisältää koulutusohjelman rakenteen kahdeksana osaamiskokonaisuutena, sekä esimerkkejä alustuksista ja tehtävistä, joita voi hyödyntää ja soveltaa koulutusohjelman toteuttamisessa. Osat 4 ja 6 on testattu Suomessa, joten niiden osalta opetusta tukevaa materiaalia on enemmän tarjolla.

Tavoitteet

  1. Ehkäistä haavoittuvassa ja heikommassa asemassa olevien henkilöiden ja heidän perheidensä eristäytymistä kotiin.
  2. Parantaa ja monipuolistaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kotihoidon sekä omaishoitajien  koulutustarjontaa.
  3. Edistää kotona asuvan henkilön ympärillä työskentelevien toimijoiden yhteistoimintaa alueellisesti.
  4. Tukea hyvien kumppanuuskäytäntöjen syntymistä vanhustenhoivan organisaatioiden, kotihoidon ja omaishoitajien välille.

Kohderyhmät

Tämä materiaali on tarkoitettu ammatillisille kouluttajille opetuksen tueksi ja inspiraatioksi. Koulutuksen sisältö on suunnattu seuraaville kohderyhmille:

  • Koulutetut hoitajat ja hoitoalan opiskelijat (opiskelijoiden peruskoulutus ja täydennyskoulutus)
  • Hoitajat, joilla ei ole aiempaa hoitotyön koulutusta
  • Omaishoitajat
  • Vapaaehtoiset

Mikä on QAVAD?

QAVAD on eurooppalainen yhteishanke (ERASMUS+), jonka tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ihmisten elämänlaatua kotona, sekä tukea heidän omatoimisuuttaan ja itsenäisyyttään. QAVAD-koulutusohjelma tukee koti- ja omaishoitajia sekä tarjoaa lisämateriaaleja ja ideoita oppilaitoksille.

Lue lisää QAVAD-hankkeesta.

QAVAD-hankkeen sivut (englanniksi ja ranskaksi).

Kumppanit

QAVAD-hanke on usean organisaation yhteistyön tulos. Alla hankkeen kumppanit listattuna maittain:

This document is under the terms of the license Creative Commons :

Attribution — NonCommercial — ShareAlike CC BY-NC-SA.

Funded by the European Union.

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky