Tiedon luomisen prosessimalli eli SECI-malli

Socialization - Externalization - Combination - Internalization

Työyhteisön jäsenet jakavat jo olemassa olevaa hiljaista tietoa toisensa kanssa, jolloin se yhdistyy näkyvään tietoon. Hiljainen tieto ja näkyvä tieto vuorottelevat jatkuvana prosessina luoden uutta tietoa. Tiedon määrä kasvaa sitä enemmän, miten monta kierrosta mallissa edetään. (Nonaka & Takeuchi 1995)
 1. Työyhteisön hiljaisen tiedon jakaminen

  Virallisen tai epävirallisen tiedon tai kokemusten jakamiseen keskittyvän keskustelun mahdollistaminen työyhteisössä.
 2. Työyhteisön hiljaisen tiedon ulkoistaminen

  Keskustelun, vuoropuhelun ja reflektoinnin mahdollistaminen työyhteisössä, mikä muuntaa hiljaisen tiedon yhteiseksi näkyväksi tiedoksi.
 3. Näkyvän tiedon yhdistäminen

  Valmentava johtaja mahdollistaa keskustelua ja reflektointia työyhteisössä, jolloin uusi näkyvä tieto yhdistetään jo olemassa olevaan näkyvään tietoon. Yhdistelemällä tiedon osia uudella tavalla jo olemassa olevaan tietoon, luodaan uutta näkyvää tietoa.
 4. Näkyvän tiedon sisäistäminen

  Uusi näkyvä tieto sisäistetään tekemällä oppimisen kautta hiljaiseksi tiedoksi. Näkyvän tiedon muuttumista jälleen hiljaiseksi tiedoksi auttaa, jos tieto on kirjattu tai kuvattu asiakirjoihin, ohjeisiin tai suullisiin tarinoihin.

Esimerkki tiedon luomisen prosessimallin eli SECI-mallin käytöstä

Kuntoutusyksikkö Aamuruskossa työskentelee eri-ikäisiä ja kokemustaustaltaan erilaisia ammattilaisia. Viikoittain työyhteisö pitää kokouksen, jossa on varattu aikaa hyvien käytänteiden jakamiseen työntekijöiden esittämien

aiheiden pohjalta.

Lähihoitaja Peter kysyy kollegaltaan Annikalta vinkkejä muistisairaan asiakkaan kohtaamiseen. Yhdessä he toteavat, että hoitokäytänteet vaihtelevat tilanteen mukaan, mikä voi olla muistisairaalle asiakkaalle kuormittavaa.

Seuraavassa kokouksessa keskustellaan muistisairaan asiakkaan erilaisista hoitokäytänteistä. Vilkkaan keskustelun päätteeksi sovitaan, että yhtenäistetään keskeiset hoitokäytänteet. Sovitut asiat kirjataan ylös ja päivitetään myös perehdytysohjeeseen. Asiaan palataan kahden kuukauden kuluttua, arvioidaan yhdessä tilannetta ja tehdään tarvittavat muutokset ohjeisiin.