GROW-malli

Valmentavan johtamisen GROW-malli (Whitmore 2009) tulee sanoista Goals-Reality-Options-Will. Se on valmentavan johtajan ja johdettavan dialogi, jonka avulla edetään tavoitteista kohti toimenpiteitä. Vastuu tavoitteiden asettamisesta, ongelman määrittelystä, vaihtoehtojen valinnasta ja etenemisen suunnittelusta on johdettavalla.

Tavoitteiden määrittely GOALS

Valmentava johtaja auttaa johdettavaa määrittelemään riittävän yksityiskohtaiset, mitattavat ja toteutettavissa olevat tavoitteet. Myös aikataulua ja tarvittavia resursseja pohditaan alussa.

Mikä on tavoitteesi? Miksi?

Mitä haluamme saavuttaa työryhmänä?

Mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa?

Nykytilanteen selvittäminen REALITY

Valmentava johtaja auttaa johdettavaa kuvaamaan nykytilanteen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Asteikolla 0–10, missä olet nyt suhteessa tavoitteeseesi?

Miltä seuraava taso näyttää?

Eri vaihtoehtojen tarkastelu OPTIONS

Dialogin tarkoituksena on saada johdettava itse pohtimaan monipuolisesti eri toimintavaihtoehtoja.

Mitä teet saavuttaaksesi seuraavan tason (asteikolla 0–10)?

Minkälaisia välietappeja suunnitelmassa on?

Mitä tarvitset muilta?

Yhteenveto ja etenemisen suunnittelu WILL

Johdettava tekee yhteenvedon suunnitelmasta. Tarvittaessa kokonaisuudesta käydään yhdessä dialogia ja voidaan täsmentää yksityiskohtia.

Mitä teet tämän jälkeen, jotta asia etenee?

Milloin teet seuraavan

toimenpiteen asian eteen?

Esimerkki GROW-mallin käytöstä

Palvelutalo Päivänpaisteessa työvuorosuunnitelmat ovat valmistuneet toistuvasti liian myöhään, mikä vaikeuttaa sijaisten hankkimista ja jokaisen työntekijän oman elämän suunnittelua. Esihenkilö Essi ehdottaa, että työvuorosuunnittelusta vastaava sairaanhoitaja Henna pohtisi kollegoidensa Pian ja Susannan kanssa, miten työvuorosuunnittelua saataisiin parannettua.

Ensimmäiseksi Henna, Pia ja Susanna määrittelevät realistisen tavoitteen työvuorosuunnitelmien valmistumiselle, huomioiden käytettävissä olevat resurssit ja muut reunaehdot. He keskustelevat Essin ja koko työyhteisön

kanssa uudesta tavoitteesta.

Kun tavoite on määritelty, Essi, Henna, Pia ja Susanna käyvät yhdessä läpi nykytilanteen ja mitä asioita tulee huomioida paremmin työvuorosuunnitelmaa tehtäessä, miten tarvittava tieto kerätään ja mihin mennessä, jotta

työvuorosuunnittelua voidaan alkaa tehdä.

Henna, Pia ja Susanna ideoivat yhdessä uudenlaisia tapoja työvuorosuunnittelulle. Kun niitä on löytynyt, mietitään niiden etuja, haittoja ja riskejä. Ideoista käydään yhteistä, avointa keskustelua Essin ja koko työyhteisön kesken. Tämän jälkeen valitaan parhaimmat toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi ja sovitaan, miten niitä toteutetaan.