Vibration

Exponering för vibrationer i händer eller kropp kan orsaka olika biverkningar, även yrkessjukdomar. Med en riskbedömning av vibration och vid behov ett program för bekämpning av vibration kan man märkbart minska dessa olägenheter.

För kraftig vibration riktad mot kroppen orsakar negativa hälsoeffekter och ökar risken för olyckor. För vibrationsexponering finns insats- och gränsvärden för att identifiera och minska olägenheterna från vibration.

Vibrationens styrka bedöms med vibrationens acceleration (m/s²) och egenskap med frekvensinnehåll och därmed total acceleration. Vibration delas upp i handvibration och kroppsvibration beroende på vilken del som utsätts för den.

Med handvibration avses vibration som när den överförs till händer eller armar medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa eller säkerhet. Handvibration orsakar i synnerhet problem i anslutning till blodcirkulationen, stöd- och rörelseorganen eller nervsystemet. I undersökningar för yrkessjukdomar konstateras varje år tiotals yrkessjukdomar i händerna orsakade av vibrationer.

Kroppsvibration är vibration som när den överförs från ett underlag eller säte till hela kroppen medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa eller säkerhet. Kroppsvibration är en riskfaktor för i synnerhet sjukdomar i nedre ryggen eller skador på ryggraden. Arbetsmaskiner kan exponera arbetstagaren för helkroppsvibration.

Riktvärden för vibration

I statsrådets förordning 48/2005 har man angett gräns- och insatsvärden för vibrationsexponering

Värdena har fastställts för en exponering under åtta timmar enligt tabellen nedan. 

  Handvibration Kroppsvibration
Insatsvärde (8 timmar) 2,5 m/s² 0,5 m/s²
Gränsvärde (8 timmar) 5,0 m/s² 1,15 m/s²

Om insatsvärdet överskrids är arbetsgivaren skyldig att utifrån riskbedömningen utarbeta ett vibrationsbekämpningsprogram, vars syfte är att minimera exponeringen. Arbetstagare som exponeras för vibration som överskrider insatsvärdet ska regelbundet genomgå hälsokontroller.  Företagshälsovårdens uppgift är att hitta de arbetstagare som är särskilt exponerade för vibrationer och för vilka arbetsgivaren ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att skydda hälsan och säkerheten.

Om gränsvärdet överskrids ska arbetsgivaren utan dröjsmål vidta åtgärder för att minska exponeringen. Arbetsgivaren ska klarlägga orsakerna till överskridningen av gränsvärdet och göra nödvändiga ändringar i skyddsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna för att undvika ett nytt överskridande (SRf 48/2005).

Anvisningar till tillverkare och importörer av maskiner

I statsrådets förordning om maskiners säkerhet (SRf 400/2008) ges anvisningar till maskintillverkare och maskinimportörer. Maskinens eller anordningens bruksanvisning ska innehålla följande information om hand-, arm- och helkroppsvibrationer:

  • det största effektivvärdet för den frekvensvägda acceleration som hela kroppen utsätts för (rms-värde), om det överstiger 0,5 m/s². Om värdet inte överskrids, ska detta anges.
  • det totala effektivvärdet på hand- och armvibrationer, om värdet överstiger 2,5 m/s². Om värdet inte överskrids, ska detta anges.

Våra experter

Erkko Airo

Erkko Airo

E-post
erkko.airo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2933
Marko Ikäheimo

Marko Ikäheimo

E-post
marko.ikaheimo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 8643
Riikka Helenius

Riikka Helenius

E-post
riikka.helenius [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7589
Ville Hyvärinen

Ville Hyvärinen

E-post
ville.hyvarinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 6116

Nyckelord