Vibrationsbekämpning

Arbetsgivaren ska skydda arbetstagaren mot olägenheter orsakade av vibration. Arbetsgivaren ska utreda mängden vibrationer som arbetstagaren utsätts för, bedöma riskerna orsakade av dem samt vid överskridande av insats- och gränsvärdena vidta åtgärder för att minska vibrationsexponeringen. Detta fastställs i EU:s vibrationsdirektiv (44/2002).

Vibrationer kan bekämpas genom att beakta dem redan vid anskaffningen av maskiner och anordningar. I planeringen av processer och funktioner kan man försöka undvika obalanser. Uppkomsten av vibrationer kan minskas genom att öka massan eller minska kraften i det vibrerande systemet. Detta kan dock minska effekten i till exempel handverktyg.

Vibrationer i en färdig maskin eller anordning kan förhindras genom att förhindra eller dämpa utbredningen av vibrationerna. Vibrationen kan även minskas genom bra service och underhåll av maskiner och anordningar. Val eller automatisering av arbetsmetoder, kortare exponeringstid eller pauser i arbetet bidrar till att minska vibrationsexponeringen.

Vibrationsbekämpningsprogram

Om vibrationsexponeringen trots alla bekämpningsåtgärder överskrider insatsvärdet, ska arbetsgivaren utarbeta ett vibrationsbekämpningsprogram (SRf 48/2005).  Vibrationsbekämpningsprogrammet är en verksamhetsplan som omfattar bland annat följande:

 • identifiering av de viktigaste källorna för vibration
 • identifiering av de viktigaste källorna för slagvibration
 • klassificering av källorna i enlighet med hur stor inverkan de har på den totala exponeringen
 • fastställande av eventuella lösningar och bedömning av deras genomförbarhet och kostnader
 • uppställande av realistiska mål
 • fastställande av prioriterade åtgärder och utarbetande av ett så kallat åtgärdsprogram
 • fastställande av förvaltningsansvar och tilldelning av nödvändiga resurser
 • genomförande av programmet
 • uppföljning av framsteg
 • utvärdering av programmet

I vibrationsbekämpningsprogrammet ska man i synnerhet uppmärksamma:

 1. alternativa arbetsmetoder
 2. val av sådan arbetsutrustning som till sin ergonomi framkallar minsta möjliga vibration med tanke på det aktuella arbetet
 3. användning av hjälpmedel som effektivt dämpar exponering för vibration, till exempel säten och handtag
 4. underhållsplaner för konstruktioner och rutter samt arbetsutrustning som används på arbetsplatsen
 5. planering och placering av de platser där arbetet utförs
 6. information för arbetstagarna om hur arbetsutrustningen ska användas på ett riktigt och säkert sätt i syfte att minimera exponeringen för vibration
 7. begränsning av exponeringens varaktighet och vibrationens intensitet
 8. planering av arbetet så att vibrationen med beaktande av tillräckliga viloperioder i mån av möjlighet tidvis minskar eller avbryts
 9. tillhandahållande av kläder som skyddar mot fukt och kyla åt arbetstagare som exponeras för vibration

Våra experter

Erkko Airo

Erkko Airo

E-post
erkko.airo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2933
Marko Ikäheimo

Marko Ikäheimo

E-post
marko.ikaheimo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 8643
Riikka Helenius

Riikka Helenius

E-post
riikka.helenius [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7589
Ville Hyvärinen

Ville Hyvärinen

E-post
ville.hyvarinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 6116

Nyckelord