Levnadsvanor

Det är viktigt att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen. Vi spenderar ungefär 1 600 timmar i året på arbetsplatsen. En personal som är kompetent och mår bra är en konkurrensfördel för organisationen.
Mies pyöräilee kadulla.

Hälsofrämjande verksamhet

Främjande av hälsa och välbefinnande i arbetet är ett gemensamt ansvar för arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom ska samhällsstrukturerna stödja denna målsättning. Främjande av hälsa och välbefinnande i arbetet baseras på multiprofessionellt samarbete och är framgångsrikt endast om alla centrala instanser är motiverade och deltar i verksamheten. I sådana fall är lösningarna de bästa för varje arbetsplats och man kan gemensamt engagera sig i dem. 

Arbetsplats som främjar hälsan

 • utvecklar arbetet, arbetsgemenskapen och arbetsmiljön så att de möjliggör hälsosamma val 
 • uppmuntrar arbetstagarna till aktivt deltagande och att varje dag tillsammans göra saker som främjar hälsan 
 • sporrar personalen att utvecklas. 

Främjande av hälsa och välbefinnande i arbetet är en del av ledarskapet

Det lönar sig att stödja personalens välbefinnande, eftersom en kompetent och välmående personal är en konkurrensfördel för organisationen. Permanent och långvarig effekt uppnås inte med hälsojippon separata från arbetet. Främjande av hälsa är övergripande och omfattande. Verksamheten riktas till exempel till personalen, arbetsmiljön, arbetsgemenskapen, arbetsprocesserna, ledningen eller tjänsterna, till exempel företagshälsovård eller motionstjänster. 

Övergripande verksamhet som främjar hälsan på arbetsplatsen följer dessa principer: 

 • utgångspunkten för främjande av hälsa är arbetet och yrket, och målet är att främja arbetsförmågan, välbefinnande i arbetet och arbetssäkerhet 
 • allt beslutsfattande omfattar perspektivet för främjande av hälsa 
 • hänsyn till främjande av hälsa tas på alla organisationsnivåer och i allt arbete 
 • ledningen är delaktiggörande 
 • hela personalen är med i verksamheten 
 • verksamheten följer principerna för processhantering: – bedömning av behov – planering av prioritetsordning – planering – verkställande – uppföljning – utvärdering 
 • främjande av hälsa är en del av ledningssystem, strukturer, vardagspraxis och processer 
 • verksamheten är lösnings- och resursorienterad. 

Kriterier för en hälsofrämjande arbetsplats

Spektrumet av faktorer på arbetsplatsen som påverkar hälsan är brett.

Arbetstagarnas hälsa och välbefinnande påverkas av:

 • ledningspraxis 
 • arbetsgemenskapernas funktion 
 • organiseringen av arbetet 
 • personalens kompetens och resurser 
 • arbetsmiljö och arbetssäkerhet 
 • bra partnerskap, nätverk och samarbete samt 
 • företagshälsovården som strategisk partner. 

Utveckla hälsa och välbefinnande i arbete tillsammans

Hälsofrämjande åtgärder ser olika ut i olika yrken och arbeten, eftersom kraven i arbetet och arbetets effekt på hälsan varierar. Det är viktigt att alla aktörer på arbetsplatsen tillsammans främjar hälsan på arbetsplatsen.  Utveckling tillsammans gör det lättare att hitta de bästa och mest fungerande lösningarna, som det är enkelt att engagera sig i. 

Främjande av hälsan har större effekt när många av arbetsplatsens möjligheter utnyttjas metodiskt och parallellt. Rekommendationerna Kom igång! Hälsosamma arbetsplatser styr främjandet på arbetsplatsen. Till hjälp i planeringen finns tipslistor och ett planeringsformulär. 

Det väsentliga i metoden att utveckla tillsammans är deltagande och engagemang: 

 • personalen producerar själva kriterierna för en hälsofrämjande arbetsplats, 
 • väljer utvecklingsobjekt, 
 • planerar utvecklingsåtgärderna samt 
 • utvärderar hur väl utvecklingen lyckas. 

Ledningen och cheferna lär sig nya sätt att leda främjandet av hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Tack vare deltagandet får alla nya krafter att främja hälsa och arbetsvälbefinnande på arbetsplatsen. Att utveckla tillsammans främjar växelverkan och stärker samarbetet såväl inom organisationen som med externa samarbetspartner. 

Det viktiga är att etablera främjande av hälsa och välbefinnande som en permanent verksamhet inom organisationen, till exempel som en del av mötespraxisen och verksamhetens årsklocka.