Yrkeskarriär

Det finns många olika skeden under en karriär, såsom inledning av karriären, mitten av karriären och slutet av karriären. Olika skeden i en yrkeskarriär är inte automatiskt åldersrelaterade, även om åldern är kopplad till dem. Människor i olika skeden av sin yrkeskarriär har olika förväntningar på arbetet och behov av stöd.
-

Karriärledning

Med karriärledning avses bra ledning av anställda i alla åldrar. Då riktas uppmärksamheten inte mot den anställdas ålder, utan i vilket skede i karriären den anställda befinner sig samt hans eller hennes livssituation. Det är snarare fråga om ledning av människor i karriärskedet i fråga än om att leda dem enligt ålder.  

Målet för karriärledning är att stödja arbetstagarnas karriärhantering, självstyrning och motivation som gäller arbetet – faktorer som hjälper dem att hantera förändringar i arbetslivet och karriären.  

I chefsarbetet beaktas arbetstagarnas styrkor, mål och behov. På arbetsplatserna erbjuds även olika slags praktiska lösningar och former av stöd för att främja arbetstagarnas deltagande i arbetet. Målet är att ta tillvara alla arbetstagares styrkor samt att förena arbetstagarnas och arbetsplatsens mål.  

I bästa fall kan varje medlem i arbetsgemenskapen arbeta enligt sina resurser och i en så ändamålsenlig roll som möjligt, vilket gynnar både arbetstagaren och arbetsgivaren. 

Ledningspraxis för olika karriärskeden 

På arbetsplatsen är det värt att fundera över vilka verksamhetsmodeller och ledningspraxis som stödjer de anställdas ork och arbetsmotivation i olika skeden av arbetslivet. 

Beaktande av karriärledning möjliggör jämlikt bemötande av alla arbetstagare oberoende av ålder. Exempel på bra praxis: 

  • Rekryteringen är inriktad på de färdigheter som arbetsuppgiften förutsätter i stället för på åldern. Vissa arbetsplatser har till exempel testat att ta bort födelseåret från sökandenas meritförteckningar. 

  • Högklassig introduktion. Introduktion är en kontinuerlig process som ska ges närhelst arbetsuppgifter, arbetsmetoder eller verktyg förändras. En högklassig introduktion är viktig i alla skeden av en karriär.  

  • Att stödja karriärutveckling innebär inte bara befordran i hierarkin, utan också utveckling horisontellt så att kompetensen expanderar och arbetsuppgifternas innehåll blir mer varierande. 

  • Tillgång till utbildning ska vara möjlig oavsett ålder, och kompetensen hos alla anställda uppdateras. När utbildning organiseras på arbetsplatsen beaktas olika inlärningsmetoder vid planeringen. 

  • Organisationen av arbetet främjar samarbete och kunskapsutbyte mellan arbetstagare i olika skeden av deras yrkeskarriär. 

  • Flexibla arbetstider gör det möjligt att förena arbete och fritid. Arbetstagarna har möjligheten att påverka sina arbetstider. Man beaktar att behovet av flexibilitet varierar beroende på livssituationen. 

  • Syftet är att förebygga och ingripa i hot mot arbetsförmågan på ett tidigt stadium. Man stöder arbetstagarnas möjligheter att delta i arbetet enligt arbetsförmågan.  

Det är bra att i samband med arbetshälsoenkäter följa upp karriärledningens inverkan på arbetstagarnas engagemang och deras upplevelser av rättvist ledarskap.