Särskild graviditetspenning

Särskild moderskapsledighet kommer på fråga när arbetsuppgifterna eller -förhållandena under graviditeten äventyrar moderns eller fostrets hälsa och omständigheten inte kan undvikas i arbetet samt att arbetsgivaren inte kan ordna andra riskfria arbetsuppgifter för graviditetstiden. Som riskfyllda arbetsförhållanden uppfattas bland annat arbetsuppgifter där den gravida arbetstagaren exponeras för kemiska ämnen, strålning, smittsamma sjukdomar eller tobaksrök.

Förutsättningar för särskild graviditetspenning

En förutsättning för särskild graviditetspenning är att den gravida arbetstagaren är arbetsför och arbetsgivaren inte kan ordna andra riskfria arbetsuppgifter. Den gravida arbetstagaren kan heller inte ha annat förvärvsarbete. Rätten till särskild graviditetspenning upphör om arbetsgivaren ordnar annat arbete med uppgifter där ingen riskfylld exponering längre förekommer.

Vid en tidsbunden anställning kan särskild graviditetspenning erhållas under den tid arbetsavtalet är i kraft. Företagare eller andra som utför eget arbete har rätt till särskild graviditetspenning. Den särskilda moderskapsledigheten kan inledas vid början av graviditeten och fortgå tills moderskapsledigheten inleds. Ifall graviditeten avbryts, utbetalas särskild graviditetspenning till dess.

Ersättningsgrunder för särskild graviditetspenning

Stadgar om särskild graviditetspenning finns i arbetsavtalslagen (55/2001) och sjukförsäkringslagen (1224/2004). En gravid kvinna kan vara berättigad till särskild moderskapsersättning i enlighet med i statsrådets författningar 1335/2004 och 619/2015 och nedanstående förteckning.

Förteckningen är delvis den samma som förekommer på sidan Arbetsförhållanden under graviditeten, vilken också beaktar faktorer som är farliga under den tiden barnet ammas. FPA beaktar även tobaksrök vid avgöranden som gäller beviljande av särskild graviditetspenning.

1. Kemiska faktorer

 • anestesigaser
 • bly eller blyföreningar
 • kvicksilver eller kvicksilverföreningar
 • cytostatika
 • kolmonoxid
 • bekämpningsmedel som har bedömts vara farliga för moderns eller fostrets hälsa
 • organiska lösningsmedel som har bedömts vara farliga för moderns eller fostrets hälsa
 • ämnen som har klassificerats som reproduktionsstörande, cancerframkallande eller mutagena och är försedda med en varningspåskrift (R-/H-fras) enligt arbetarskyddslagen (738/2002) eller kemikalielagen (599/2013) H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d tai H361df (de allmänna klassificeringarna och krav på varningspåskrifter för kemikalier ( bl a betydelsen av R- /H-fraser) finns att tillgå på sidan: Varningsmärken)
 • beslut om cancerogena ämnen som getts av arbetsministeriet (838/1993) eller förändring av den enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning (1232/2000).
 • tobaksrök i omgivningen

2. Joniserande strålning och radionuklider

3. Smittsamma sjukdomar

 • toxoplasmos
 • listerios
 • röda hund
 • herpes
 • vattkoppor
 • femte sjukan
 • hepatit B och C
 • cytomegalovirusinfektion
 • HIV-infektion
 • andra med dessa jämförbara sjukdomar

Även följande faktorer kan ligga till grund för beviljande av särskild moderskapsledighet och moderskapspenning i enlighet med statstrådets förordning 1335/2004):

 • underjordiskt gruvarbete
 • arbete i tryckreglerade utrymmen
 • undervattensdykning

Blanketter som behövs för ansökan om särskild moderskapsledighet

Ansökan om föräldraförmåner för mödrar SV 9r för ansökan om särskild moderskapsersättning finns att tillgå på FPA:s webbsidor.

Till ansökan bifogas primärt utlåtande av arbetsplatsens företagsläkare om de faktorer i arbetet eller arbetsförhållandena som medför risker för fostrets utveckling och för graviditeten på blankett SV 97r. Alternativt av en läkare som känner till arbetsförhållandena.

Ur arbetsgivarens anmälan SV 96r framgår att en omplacering i arbete eller arbetsförhållanden som inte medför risker för fostrets utveckling och för graviditeten inte är möjlig nu eller senare under graviditeten.

Till ansökan fogas även en utredning om graviditeten genom intyg från hälsovårdscentralens rådgivning på blankett SV 75r.