Erityisraskausraha

Erityisraskausvapaa on tarkoitettu tilanteisiin, joissa raskaana olevan henkilön työ voi vaarantaa hänen tai sikiön terveyden, eikä turvallisempaa työtä voida järjestää. Vaarallisina tilanteina pidetään muun muassa työoloja, joissa raskaana oleva altistuu kemiallisille aineille, kuten hitsaushuuruille, ionisoivalle säteilylle tai tarttuville taudeille.

Lintuinfluenssa

Työterveyshuollon tulee tehdä tapauskohtainen riskinarvio.  Jos tautiriski arvioidaan korkeaksi ja suojainten käyttö ja turvallinen toteutus haasteelliseksi, on perusteltua olla käyttämättä raskaana olevia työntekijöitä kyseisiin tehtäviin.  Ensisijaisesti työnantajan tulee järjestää muuta työtä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voi myös erityisraskausraha tulla kysymykseen.

Työterveyslaitoksen ohjeet lintuinfluenssalta suojautumiseen

Erityisraskausrahan edellytykset

Erityisraskausrahan maksamisen edellytyksenä on, että raskaana oleva on työkykyinen eikä hänelle voida järjestää muuta työtä. Muussakaan ansiotyössä ei saa olla. Jos työnantaja järjestää muuta työtä, joka ei vaaranna raskaana olevan eikä sikiön terveyttä, erityisraskausrahaa ei makseta. 

Määräaikaisessa työsuhteessa erityisraskausrahaa voi saada vain työsuhteen voimassaolon ajalta. Myös yrittäjällä tai muulla omaa työtään tekevällä sekä opiskelijalla tietyissä tilanteissa on oikeus erityisäitiysrahaan. Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysvapaan alkamiseen asti. Jos raskaus keskeytyy, erityisäitiysrahaa maksetaan keskeytymiseen asti. Kela voi maksaa myös osittaista erityisraskausrahaa, mikäli turvallisempaa työtä ei voida järjestää koko päiväksi.

Erityisraskausrahan perusteet

Erityisraskausrahasta säädetään työsopimuslaissa (55/2001) ja sairausvakuutuslaissa (1224/2004). Siihen liittyvän valtioneuvoston asetusten 1335/2004 ja 619/2015 perusteella raskaana olevalla voi olla oikeus erityisraskausrahaan alla olevan listan perusteella.

Lisääntymisterveysasetuksen (603/2015) päivittäminen uuteen asetukseen (Vna 143/2024) lisää runsaasti altisteiden/tekijöiden määrää, joita työnantajan on erityisesti arvioitava raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden sekä imettävien kannalta. Toistaiseksi Valtioneuvoston asetusta sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta (1135/2004) ei ole päivitetty. Alla olevassa listassa olevat tekijät vastaavat pääosin aiempaa lisääntymisterveysasetusta (603/2015). Tällä hetkellä voi työpaikoilla syntyä haastavia tilanteita, jos työ ei ole riskinarvioinnin perusteella turvallinen, eikä riskin poistaminen ole mahdollista mutta erityisraskausrahakaan ei ole mahdollinen.

1. Kemialliset tekijät

 • anestesiakaasu
 • lyijy tai lyijy-yhdiste
 • elohopea tai elohopeayhdiste
 • solunsalpaaja
 • hiilimonoksidi eli häkä
 • vakuutetun tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu torjunta-aine
 • vakuutetun tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu orgaaninen liuotinaine;
 • lisääntymiselle vaaralliseksi, syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltu aine, jonka pakkaus tulee työturvallisuuslain (738/2002) tai kemikaalilain (599/2013) nojalla annettujen määräysten mukaan merkitä varoituslausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d tai H361df (vaarallisten kemikaalien yleiset luokitus- ja merkintävaatimukset, ns. H- ja R-lausekkeet, on kuvattu verkkosivuilla: Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet - OVA-ohjeet (ttl.fi))
 • syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä annetussa työministeriön päätöksessä (838/1993) tai sen muuttamisesta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1232/2000) mainittu syöpäsairauden vaaraa aiheuttava aine
 • ympäristön tupakansavu

2. Ionisoiva säteily (mukaan lukien radionuklidit)

3. Tarttuvat taudit

 • toksoplasmoosi
 • listerioosi
 • vihurirokko
 • herpes
 • vesirokko
 • parvorokko
 • hepatiitti B ja C
 • sytomegalotulehdus
 • HIV-infektio
 • muut näihin verrattavat tarttuvat taudit 

Myös seuraavat tekijät voivat olla erityisraskausraha- ja -vapaaperuste (valtioneuvoston asetus 1335/2004):

 • maanalainen kaivostyö
 • paineistetuissa tiloissa työskentely
 • vedenalainen sukeltaminen

Erityisraskausvapaan hakemiseksi tarvittavat lomakkeet

Ohjeet erityisraskausrahan hakemiseen löytyvät Kelan verkkosivuilta (kela.fi)

Erityisraskausrahalausunnon (lomake SV 97) kirjoittaa työterveyslääkäri tai muu lääkäri, joka tuntee työolot. Lausunnossa kuvataan sikiön kehitykselle tai raskaudelle haitalliseksi arvioidut vaaratekijät ja niille altistuminen sekä mahdollisuudet työnkuvan muokkaukseen. 

Työnantaja ottaa kantaa (lomake SV 96) voidaanko sikiölle vaarallinen tekijä työstä poistaa tai onko mahdollisuutta siirtyä toisiin työtehtäviin. 

Terveyskeskuksesta (neuvolasta) tarvitaan todistus raskaudesta (SV75).