Riskien arviointi työpaikalla

Riskien arviointi on työpaikan turvallisuustyön perusta.
Viisi henkilöä keskustelee neuvotteluhuoneessa.

Riskien arvioinnin tavoitteena on varmistaa turvallinen, terveellinen ja sujuva työnteko. Riskien arviointiprosessissa 

  •  tunnistetaan ei-toivottuja asioita, joista aiheutuu haittaa henkilöstön turvallisuudelle tai terveydelle  
  • priorisoidaan ei-toivottuja asioita toimenpiteiden kohdistamista varten  
  • kohdistaan korjaavia toimenpiteitä, jotta kaikkien työskentelyn turvallisuus voidaan varmistaa.
-

 

Riskien arviointia tehdään haitta- ja vaaratekijöiden merkityksen arviointiin henkilöstön terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Huomioitavia tekijöitä ovat

  • altistuminen (kemialliset, fysikaaliset, biologiset)  
  • kuormittuminen (fyysinen, psykososiaalinen, kognitiivinen)  
  • muut vaaratekijät (tapaturmavaarat)  
  • menettelytavat turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi (esim. varautuminen, osaamisen varmistaminen).

Realistisen ja ajantasaisen tilannekuvan aikaansaamiseksi on tärkeää kerätä eri kanavien kautta saatavaa turvallisuustietoa jatkuvasti ja käsitellä sitä riskien arviointiprosessissa.  
Prosessin tulee olla osana työpaikan muita työpaikan toimintatapoja (esim. perehdytys, turvallisuushavaintojen tekeminen). Riskien arvioinnissa on hyvä tunnistaa heikkoja signaaleja epäkohdista, esim. sujumattomat työkäytännöt. Riskien arviointi päivitetään säännöllisesti ja tilanteiden muuttuessa. Riskien arvioinnissa tulee normaalitoiminnan lisäksi huomioida erilaiset hätä- ja poikkeustilanteet.  

Prosessin toteutukseen Työterveyslaitos tarjoaa apua ja palvelua.