ASA-rekisteri

ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri. Rekisteri perustuu lakiin (452/2020) ja Työterveyslaitos on ylläpitänyt sitä vuodesta 1979. Tee ASA- ilmoitukset edelliseltä vuodelta seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä. Jos työosaston ilmoitusvelvollisuus on päättynyt, ilmoita siitä lähettämällä viesti osoitteeseen [email protected].
Kuvituskuva
Sisällysluettelo

Mitä velvollisuuksia työnantajalla on?

Työnantajan on

 • pidettävä omaa luetteloa työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista
 • pidettävä luetteloa altistuvista työntekijöistä
 • ilmoitettava altistuneet ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosittain.

Työnantajan pitämään luetteloon on merkittävä työosastoittain ja kalenterivuosittain:

 1.  työnantajaa koskevat tiedot
 2. käytetyt ja esiintyvät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät ja perimää vaurioittavat aineet
 3. syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa tai perimää vaurioittava ainetta sisältävät tuotteet ja niiden käyttömäärät vuosittain
 4. syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan tekijän tai perimää vaurioittavan aineen käyttötapa tai muu sille altistumista aiheuttava syy
 5. työntekijöiden altistumisen mitattu määrä, jos tieto on käytettävissä
 6. altistuneiden työntekijöiden nimet, henkilötunnukset, ammatit ja altistumistiedon peruste.
  Huom! Henkilöä ei voi lisätä rekisteriin ilman täydellistä henkilötunnusta.

Luettelon pitäminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista sekä altistuvista työntekijöistä auttaa työpaikkoja kiinnittämään huomiota näihin erityistä varaa aiheuttaviin tekijöihin ja turvalliseen työskentelyyn.

ASA-aineille altistumisen arviointi on yksi osa Työturvallisuuslain (738/2002) ja Kemialliset tekijät työssä -asetuksen (VNa 75/2001) edellyttämää altistumisen ja riskien arviointia. Tietojen vuotuinen ilmoittaminen ASA-rekisteriin muistuttaa työnantajaa altistumisen ja riskien arvioinnin säännöllisestä päivittämisestä sekä mahdollisesti tarvittavien hallintatoimenpiteiden ajantasaisuuden tarkistamisesta.

Mitä aineita ja menetelmiä ASA-ilmoittaminen koskee? Mistä löydän ohjeellisen ASA-aineluettelon?

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät on määritelty uudestaan niin sanotussa ASA-laissa 452/2020. Työnantajan on luetteloitava kaikki EU:n CLP-asetuksen mukaan

 • syöpää aiheuttaviksi luokitellut Carc.1A/1B aineet (vaaralausekkeet H350 tai H350i), tai
 • sukusolujen perimää vaurioittavaksi luokitellut Muta.1A/1B aineet (vaaralauseke H340), sekä
 • 11 työmenetelmää, jotka on mainittu Valtioneuvoston asetuksen 1267/2019 liitteessä 1.

Tarkista, löytyykö aine ohjeellisesta ASA-aineluettelosta

Osalle aineista on EU:ssa annettu niin sanottu yhdenmukaistettu luokitus. Työterveyslaitos on koonnut ohjeelliset listaukset ASA-rekisteröintivelvoitteen piiriin kuuluvista aineista, joilla on yhdenmukaistettu luokitus. Luettelo sisältää myös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat työmenetelmät ja se päivitetään vuosittain:

Ohjeellinen ASA-aineluettelo – koskee altistumisia 1.1.2020 alkaen

Luettelo sisältää myös lomakkeisiin kirjattavat ASA-ainenumerot. Tästä luettelosta ainetta kannattaa etsiä CAS-, EY- tai indeksinumeron avulla (paina Ctrl+F näppäinyhdistelmää ja kirjoita hakukenttään numero käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta.

Eikö aine löydy ohjeellisesta ASA-aineluettelosta?

Työnantajan luettelon pitäminen ja ASA-rekisteriin ilmoittaminen koskee sekä yhdenmukaistetun luokituksen omaavia aineita että aineita, jotka kukin valmistaja on itse luokitellut (ns. itseluokitellut aineet). Itseluokitelluilla aineilla ei ole EU-tasolla yhdenmukaistettua luokitusta ja eri valmistajien luokituksissa saattaa siksi esiintyä vaihtelua. Ilmoitukset ASA-rekisteriin tehdään aina kyseisen työpaikalla käytössä olevan tuotteen vaaraluokituksen perusteella. Aineen tai tuotteen luokituksen (Carc/Muta 1A/1B; H350, H350i tai H340) voi tarkistaa ajantasaisesta käyttöturvallisuustiedotteesta.

Aineet, joilla ei ole EU-tasolla yhdenmukaistettua vaaraluokitusta, eivät sisälly Työterveyslaitoksen laatimaan ohjeelliseen ASA-aineluetteloon. Nämä itseluokitellut aineet ilmoitetaan ilman ASA-numeroa, mutta tällöin ilmoitukseen täytyy liittää käyttöturvallisuustiedote mukaan.

Ilmoita myös syöpävaaraa aiheuttavat työmenetelmät

Ilmoitettavat 11 työmenetelmää on luetteloitu ohjeellisessa ASA-aineluettelossa, josta löytyy myös niitä vastaavat ASA-ainenumerot. 

Tarkempi ohjeistus löytyy usein kysytyt kysymykset (UKK) sivuilta

ASA-rekisterin usein kysytyt kysymykset (UKK) sivuille on kerätty yleisiä ohjeita  ASA-rekisteriin ilmoittamisesta. Sivuilla on myös  tarkempia ohjeita muutamien uusien työmenetelmien sekä aineiden ilmoittamisestasta ASA-rekisteriin. Lisäohjeita on annettu myös laboratoriotyöhön, kun käyttömäärät ovat pieniä, sekä hengityksensuojainten käytön huomioimisesta ASA-ilmoituksissa.

ASA-rekisterin usein kysytyt kysymykset (UKK)

Tee ensin altistumisen arviointi

ASA-rekisteriin ilmoittamisen tulee perustua työpaikalla tehtyyn altistumisen arviointiin. Työnantajan tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin vuosittain ne työpaikan työntekijät, jotka on arvioitu altistuneiksi.

Työntekijän arviointi altistuneeksi voi perustua:

 • työhygieenisiin selvityksiin (ilman epäpuhtausmittaukset tai biologiset altistumismittaukset)
 • muihin vastaavissa olosuhteissa tehtyihin selvityksiin tai mittauksiin
 • 20-päivän sääntöön: jos työhygieenisiä selvityksiä ei ole tehty, mutta työntekijä on tehnyt altistavaa työtä kalenterivuoden aikana vähintään 20 päivän ajan vähintään 2 tunnin ajan päivässä (tai vastaavan altistumisajan, esim. 40 päivää 1h/päivä tai 40 tuntia vuodessa)
 • merkittävään kerta-altistumiseen esimerkiksi tuotantohäiriöissä ja onnettomuustilanteessa.

Ympäristön tupakansavulle altistunut työntekijä ilmoitetaan ASA-rekisteriin (Vnp 1153/1999), kun hän on työssään altistunut tupakansavulle vähintään 40 työpäivän ajan vähintään 2 tuntia päivässä (tai vastaavan altistumisajan, esim. 80 päivää 1h/päivä tai 80 tuntia vuodessa)

Työntekijän oma tupakointi ei vaikuta ASA-rekisteriin ilmoittamiseen, eli myös tupakoivat työntekijät ilmoitetaan, jos he altistuvat työssään ympäristön tupakansavulle.

Mitä tietoja ilmoitetaan? Keitä ilmoittaminen koskee? Miten teen ilmoituksen?

Työnantaja tekee ASA-ilmoitukset vuosittain verkossa olevan ASA-ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoitukset tehdään vain niistä syöpävaarallisista tai perimää vaurioittavista aineista tai työmenetelmistä, joille joku työntekijä on altistunut. Ilmoitus tehdään, kun altistavaa työtä tehdään työsopimussuhteessa ja henkilöllä on suomalainen henkilötunnus, myös silloin kun henkilöllä on tilapäinen henkilötunnus.

Tee ASA-ilmoitus verkossa

Vastaamalla lyhyeen palautekyselyyn voit auttaa meitä kehittämään toimintaamme.

ASA-ilmoitusjärjestelmän kautta ei voi  ilmoittaa  altistumista ympäristön tupakansavulle. Käytä erillistä lomaketta ympäristön tupakansavulle altistuneiden ilmoittamisessa.

Entä jos sähköinen ilmoittaminen ei onnistu? Mistä löytyy lomakkeet ja miten palautan ne? 

Jos sähköinen ilmoittaminen ei onnistu, voit tehdä ilmoituksen myös lomakkeilla. Ympäristön tupakansavulle altistuneita ei voi ilmoittaa verkossa olevan palvelun kautta. Käytä erillistä lomaketta ympäristön tupakansavulle altistuneiden ilmoittamisessa.

Lomakkeet ja niiden täyttöohjeet:

Voit ilmoittaa tiedot myös muulla vastaavalla tavalla esimerkiksi oma Excel/Word -tiedosto

Ilmoitus tehdään takautuvasti kalenterivuosittain ja lomakkeet palautetaan Työterveyslaitoksen ASA-rekisteriin altistumisvuotta seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä. 

Lomakkeet palautetaan osoitteeseen:

ASA-rekisteri, Työterveyslaitos, PL 18, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS

Voit palauttaa lomakkeet myös salatulla sähköpostilla turvapostin kautta. Huomioithan, että turvaposti ei ole käytössä heinäkuun aikana.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen  asa [at] ttl.fi (asa[at]ttl[dot]fi).

Lisätietoja ASA-rekisteri-ilmoituksesta: ASA-rekisteri - Työsuojelu (tyosuojelu.fi)

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Annely Soosaar

Annely Soosaar

koordinaattori
Sähköpostiosoite
annely.soosaar [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2044

Avainsanat