En ordentlig introduktion lönar sig alltid

Med hjälp av en god introduktion känner nya arbetstagare att de snabbt blir en del av arbetsgemenskapen. Innan arbetstagaren anländer ska introduktionens innehåll, scheman och ansvarsområden planeras.

Presentera för den nya arbetstagaren åtminstone 

 • arbetsuppgifterna, målen och hans eller hennes eget ansvarsområde 

 • arbetslokalerna och verktygen 

 • arbetsskiften och arbetsscheman 

 • arbetsmetoderna 

 • arbetet med eventuella kunder 

 • arbetsplatsens källor till information och stöd 

 • säkra och hälsosamma arbetsmetoder 

 • risker som gäller arbetet och förebyggande av dem 

 • åtgärder vid störningar och undantagssituationer 

 • arbetsgemenskapens tillvägagångssätt och spelregler 

 • arbetsgemenskapen och hur man blir bekant med kollegorna. 

Det är bra att i god tid informera de övriga arbetstagarna om den nya arbetstagaren så att de kan ta hänsyn till honom eller henne. En instruktör bör utses för den nya arbetstagaren, men ofta lönar det sig att dela introduktionsansvaret mellan flera personer i arbetsgemenskapen. Arbetsplatsen bör även ha en introduktionsplan och introduktionsmaterial. Dessutom är det klokt att använda en checklista för introduktion. Checklistan innehåller en lista över viktiga punkter för introduktion. Listan är ett bra verktyg för att följa upp introduktionen och säkerställa inlärningen för både den som introducerar och den som introduceras.  

I introduktionen lönar det sig att berätta om betydelsen av gemensam praxis samt om hur den bidrar till arbetsflödet och arbetsgemenskapens verksamhet. På så sätt blir arbetsplatsens verksamhetskultur bekant. Reservera tillräckligt med tid för introduktionen och gå igenom saker en bit i taget för att göra det lättare att ta till sig informationen. Beakta även arbetstagarens eventuella bristande erfarenhet. Du kan förutse svåra situationer genom att i förväg tala om hur dessa ska hanteras. Detta stödjer den anställdes ork och prestation i arbetet.  

Säkerställ inlärningen både genom att följa arbetet och genom diskussioner. Kom ihåg att också berätta om pauser och möjligheter att främja arbetshälsan. 

Ordna möjligheter för den nya arbetstagaren att bekanta sig med arbetsgemenskapens övriga medlemmar. Uppmuntra honom eller henne till att be om råd av kollegor och berätta var det finns information och anvisningar som gäller arbetet och säkerhet. Stöd medarbetarens nätverkande i arbetsgemenskapen. Att uppfatta det egna arbetet som en del av en större helhet ökar arbetets meningsfullhet. 

En planmässig introduktion är viktig för arbetarskyddet, arbetsförmågan och arbetets smidighet – oberoende av hur gammal den nya arbetstagaren är. Introduktion är en pågående process som behövs varje gång arbetsuppgifterna och arbetsmetoderna förändras.