Förankring i karriären

Unga arbetstagare förenas ofta av bristande erfarenhet av arbetet och arbetslivet. De första erfarenheterna av arbetslivet är viktiga för utvecklingen av tankesätt och färdigheter gällande arbetslivet. Genom bra introduktion blir den unga arbetstagaren en kompetent medlem i arbetsgemenskapen. Stöd från arbetsgemenskapen och chefen, möjligheter att påverka arbetet, utvecklingsmöjligheter och uppmuntrande feedback stödjer den unga personens förankring i arbetet och karriären.
Nuori työntekijä tekee työtä tehtaassa.

En bra chef stödjer de nyanställda

En bra introduktion är särskilt viktig för en ung arbetstagare. Introduktionen hjälper den unga att lära sig arbetsuppgifter snabbare och undanröjer osäkerhet – han eller hon lär sig dock fortfarande de färdigheter som behövs för arbetet. Den unga arbetstagaren behöver mer stöd i arbetet än vanligt från chefen och mer erfarna arbetstagare. Mentorskap och att arbeta med en mer erfaren arbetskamrat hjälper den unga arbetstagaren att tillägna sig de färdigheter som behövs för arbetet. Samma unga person har möjlighet att lära av dem som har varit i organisationen längre. Detta skapar också möjligheter till överföring av erfarenhetsbaserad kunskap. 

I synnerhet behöver en ung person som inleder sin karriär positiv feedback om sina framgångar och erfarenhet av att kunna utföra sina uppgifter självständigt. Mindre arbetslivserfarenhet kan göra det svårare att bedöma den egna arbetsprestationen. I den feedback som ges till den nya arbetstagaren är det viktigt att konkretisera arbetstagarens framgångar. Berätta för arbetstagaren när och i vilken situation han eller hon använde sina styrkor och vilka fördelar som var förknippade med det. Detta hjälper den unga arbetstagaren att förstå vilka hans eller hennes styrkor är. Fråga även hur arbetstagaren tänker om sin framgång. Detta förstärker responsens inverkan. 

Fråga arbetstagaren regelbundet hur det går för honom eller henne. I början av anställningsförhållandet är det värt att ordna flera diskussioner. Fråga den unga vad han eller hon behöver stöd för eller mer information om. Fråga också vad han eller hon tycker är intressant med arbetet. Detta hjälper till att identifiera källorna till motivation.  

Uppmana arbetstagaren att fråga om problem. Att lära sig uppgifter och utföra arbete kan ta mycket uppmärksamhet och energi från den nyanställda. Det är bara genom inlärning och erfarenhet som han eller hon kan utföra sitt arbete med mindre ansträngning. 

Det är värt att tilldela den unga personen olika uppgifter, eftersom det gör det möjligt att lära sig nya färdigheter och bibehålla intresset. För krävande uppgifter för tidigt kan dock leda till en skadlig belastning. Därför bör uppgifternas komplexitet och arbetstagarens kompetens balanseras.

Utveckling i arbetet och karriären

Till följd av förändringar på arbetsmarknaden och i yrken är det viktigt att på arbetsplatser säkerställa att man utvecklar alla arbetstagares kompetens. Detta innebär både jämlika möjligheter och att uppmuntra alla arbetstagare att utveckla sin egen kompetens.  

När det gäller kompetensutveckling och överföring av tyst information är det bra att arbetsgemenskaperna har olika åldersstrukturer. 

Personlig coachning eller gruppcoachning och mentorskap erbjuder metoder att stödja utvecklingen. När arbetstagare i olika skeden av sin karriär arbetar tillsammans kan både yngre och äldre arbetstagare få nya tips om hur de kan utveckla sig själva och sitt arbete. 

Andra sätt att främja yrkesmässig utveckling är till exempel utarbetande av personliga utvecklingsplaner, individuell feedback och dialog om mål som kan föras till exempel under utvecklingssamtal. 

I olika skeden av sin karriär kan arbetstagarna också ha olika önskemål och utmaningar gällande kompetensutveckling. 

Utveckling motiverar unga 

Unga ser ofta saker på arbetsplatsen ur nya perspektiv. Uppmuntra unga att dela med sig av sina egna förslag på arbetsplatsen. Låt dem veta att deras idéer och förslag uppskattas. Upplevelsen av att själv kunna påverka är motiverande. 

Arbetsrelaterade mål styr idéer och energi mot utveckling. Tänk tillsammans på vad arbetstagarens nästa utvecklingsmål kunde vara. Ni kan till exempel planera vad som är viktigt att lära sig under nästa vecka eller månad och vad arbetstagaren kunde vara uppmärksam på i sitt arbete. Ni kan också tänka på mer långsiktiga mål, till exempel för följande år. Det är ofta bra att dela upp stora mål i mindre delar. Diskutera konkreta steg mot målet. Att ställa upp mål sätter riktlinjer för utvecklingen. I början av karriären är det dock viktigt att vara medveten om att utvecklingen tar tid och att man inte kan lära sig allt över en natt.