Kunnollinen perehdytys kannattaa aina

Hyvän perehdytyksen avulla uusi työntekijä tuntee pääsevänsä nopeasti osaksi työyhteisöä. Ennen työntekijän saapumista pitää suunnitella perehdytyksen sisältö, aikataulut ja vastuut.

Perehdytä uusi työntekijä ainakin

 • työtehtäviin, tavoitteisiin ja hänen omaan vastuualueeseensa
 • työtiloihin ja työvälineisiin
 • työvuoroihin ja työpaikan aikatauluihin
 • työmenetelmiin
 • mahdollisten asiakkaiden kanssa toimimiseen
 • työpaikan tiedon- ja tuenlähteisiin
 • turvallisiin ja terveellisiin työtapoihin
 • työhön liittyviin vaaroihin ja niiden torjumiseen
 • häiriö- ja poikkeustilanteissa toimimiseen
 • työyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin
 • työyhteisöön ja työtovereihin tutustumiseen.

Uuden työntekijän tulosta on hyvä tiedottaa muille työntekijöille hyvissä ajoin, jotta he osaavat huomioida hänet. Uudelle työntekijälle tulisi osoittaa nimetty perehdyttäjä, mutta usein perehdyttämisvastuuta kannattaa jakaa työyhteisössä useamman henkilön kesken. Työpaikalla tulisi olla myös perehdyttämissuunnitelma ja -aineisto. Lisäksi kannattaa käyttää perehdyttämisen tarkistuslistaa. Tarkistuslista sisältää luettelon perehdyttämisen tärkeistä asioista. Lista on hyvä työkalu perehdyttämisen seurantaan ja oppimisen varmistamiseen sekä perehdyttäjälle että perehtyjälle. 

Perehdytyksessä kannattaa kertoa yhteisten käytäntöjen merkityksestä ja siitä, kuinka ne vaikuttavat työn sujumiseen ja työyhteisön toimintaan. Näin työpaikan toimintakulttuuri tulee tutuksi. Varaa perehdytykseen riittävästi aikaa ja käy asiat läpi pala kerrallaan, jotta tiedon omaksuminen helpottuu. Ota huomioon työntekijän mahdollinen kokemattomuus. Vaikealta tuntuvia tilanteita voi ennakoida kertomalla etukäteen miten niissä toimitaan. Tämä tukee työntekijän työssä jaksamista ja työssä suoriutumista. 

Varmista oppiminen sekä seuraamalla työskentelyä että keskustelemalla. Muista kertoa myös tauoista ja mahdollisuuksista työhyvinvoinnin edistämiseen.

Järjestä uudelle työntekijälle mahdollisuuksia tutustua työyhteisön muihin jäseniin. Kannusta häntä kysymään neuvoa työkavereilta ja kerro, mistä hän löytää työtä ja turvallisuutta koskevia tietoja ja ohjeita. Tue työntekijän verkostoitumista työyhteisössä. Oman työn hahmottaminen osaksi laajempaa kokonaisuutta lisää työn mielekkyyttä.

Suunnitelmallinen perehdytys on tärkeää työturvallisuuden, työkyvyn ja työn sujuvuuden kannalta – oli uusi työntekijä minkä ikäinen tahansa. Perehdytys on jatkuva prosessi, jota tarvitaan aina työtehtävien ja työmenetelmien muuttuessa.