Balans mellan arbete och privatliv

Man kan göra det lättare att balansera arbete och privatliv med hjälp av arbets- och arbetstidsarrangemang, individuell flexibilitet samt genom att utbilda chefer. Dessa åtgärder stöder både småbarnsföräldrar och arbetstagare som tar hand om sina äldre släktingar.
Pieni lapsi makaa sängyssä otsaansa pidellen ja nainen istuu vieressä.

Tio bästa praxis för att skapa balans mellan arbete och privatliv

1. Flexibilitet i arbetstiden. Flexibilitet i fråga om arbetstid och gemensamt överenskomna arrangemang, såsom arbetstidsbank och flexram är de viktigaste sätten att göra det lättare att skapa balans mellan arbetet och privatlivet.  

2. Distansarbete. Distansarbete skapar bättre möjligheter att balansera arbete och privatliv. Dessutom bidrar möjligheten att använda tiden för arbetsresor till privatliv till att underlätta tidspressen i många arbetstagares privatliv.  

3. Fungerande vikariearrangemang och god praxis för återgång till arbetet. Det lönar sig att på arbetsplatsen vara beredd på både förutsägbar och oväntad frånvaro. På arbetsplatsen behövs en verksamhetsmodell till exempel för hur arbetstagare som återvänder från familjeledigheter inskolas och stöttas. 

4. Antecknade mål och anvisningar. För att stödja sitt eget arbete behöver cheferna riktlinjer från den högsta ledningen och information om den praxis som används för att stödja balansen mellan arbete och privatliv. 

5. Överenskomna spelregler och jämlikhet. Arbetsplatsen bör ha tydliga spelregler som tillämpas jämlikt på alla arbetstagare. Jämlikhet innebär emellertid inte att alla alltid har samma rättigheter och skyldigheter och att särskilda situationer inte ska beaktas. En öppen och positiv stämning gör det möjligt att diskutera saker och att avtala om dem tillsammans. Det är bra att vara medveten om att till exempel ansvaret som ensamstående föräldrar och närståendevårdare kan vara särskilt utmanande livssituationer. 

6. Balans mellan arbete och privatliv som en del av personalprocesserna. På arbetsplatsen lönar det sig att följa upp personalens åldersstruktur, omsorgsansvar samt hur man lyckas med balansen mellan arbete och privatliv. Till exempel erbjuder utvecklingssamtal och enkäter om stämningen på arbetsplatsen möjlighet att diskutera dessa frågor privat eller i arbetsgemenskapen. 

7. Frågor om privatlivet som en del av företagshälsovårdssamarbetet och upprätthållandet av arbetsförmågan. Det lönar sig att ta upp frågor som gäller familjesituationer som påverkar personalens arbetshälsa och privatlivet som en del av företagshälsovårdens verksamhet och utredningar. Det är till exempel nyttigt att identifiera och ge råd i fråga om omsorg av närstående. 

8. Stöd för personalen för att skapa balans mellan arbete och privatliv. Arbetsplatsen bör ha en tydlig definition av vad som hör till arbetstagarens uppgifter. Att återhämta sig från arbetets belastning är en viktig färdighet för oss alla. Lösningar och medel för att skapa balans mellan arbete och privatliv är individuella, men var och en kan öva på självkännedom och livshantering. Stöd kan ges av chefen eller en medarbetare, och man kan även ordna utbildning. 

9. Barnomsorg och andra tjänster som underlättar vardagen. På arbetsplatsen är det värt att diskutera om personalen känner behov av tjänster som stödjer vardagen. Vid behov kan arbetsgivaren utreda om arbetsplatsen har möjligheter att ordna eller förmedla sådana. Ett exempel är en tjänst för vård av sjuka barn som tillhandahålls av arbetsplatsen. 

10. Beaktande av familjen på arbetsplatsen. Det skulle vara bra för familjemedlemmarna att bekanta sig med arbetsplatsen och arbetet, eftersom det bidrar till att förstå förälderns, makens, makans eller det egna barnets arbete och vilka krav det ställer. Gemensamma familjeevenemang på arbetsplatsen är till exempel ett bra sätt att lära känna varandra. 

Därmed kommer man igång på arbetsplatsen med familjevänlighet

För att skapa balans mellan arbete och privatliv behövs god vilja och god praxis. På arbetsplatsen kommer man igång genom att bland annat diskutera följande frågor: 

  • Har personalens individuella livssituationer beaktats i strategin eller planerna? Har till exempel mål som gäller balans mellan arbete och privatliv skrivits in i jämlikhetsplanen? 
  • Stöder arbetsplatsens personalprocesser balansen mellan arbete och privatliv? Har till exempel praxis som gäller balans mellan arbete och privatliv skrivits in i anvisningarna för utvecklingssamtal? Har man sammanställt god praxis som gäller familjeledigheter eller närståendevård? 
  • Vilka är arbetsplatsens sätt att skapa balans mellan arbete och privatliv? Vilka typer av arbetstidsarrangemang finns det till exempel? 
  • Har cheferna fått tillräckligt med information och utbildning om arbetsplatsens sätt att stödja balans mellan arbete och privatliv? Hör det till chefernas kompetens att ta upp individuella livssituationer? 
  • Förhåller man sig positivt till arbetstagarnas familjeliv samt behov av att skapa balans mellan arbete och privatliv? 

Nyckelord