Hanke

Työn muokkaus aivoinfarktin jälkeen työhön palaamisen tukena

Työikäisistä merkittävällä osalla on kognitioon vaikuttavia sairauksia. Kun työurat pidentyvät, myös monien neurologisten aivoihin vaikuttavien sairauksien määrä työelämässä kasvaa. Erityisesti aivoverenkiertohäiriöiden esiintyvyys työikäisillä on kasvanut. Samaan aikaan työn kognitiiviset vaatimukset ovat jatkuvasti lisääntyneet, mikä vaikuttaa myös työhön paluun onnistumiseen sairastumisen jälkeen. Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko työn kognitiivisella muokkauksella tukea työhön paluuta aivoinfarktin jälkeen. Lisäksi tutkitaan, mitkä muut tekijät vaikuttavat yksilötasolla onnistuneeseen työhön palaamiseen ja millaisia terveystaloudellisia kustannuksia aivoinfarktiin sairastuminen työiässä aiheuttaa.
Nainen katsoo ikkunasta ulos.

Aikataulu

2/2023–12/2026

Tavoitteet

Tukeeko työpaikkojen ja työterveyshuollon käyttöön kehitetty työn muokkauksen toimintamalli aivoinfarktin sairastaneiden paluuta työhön?Tässä hankkeessa tutkimme, miten kognitiivisen oirekuvan ja työn muokkauksen huomioiva interventio vaikuttaa aivoinfarktin sairastaneiden työhön palaamiseen.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:

  1. millainen aivoinfarktin jälkeen töihin palaava joukko on tausta- ja terveystietojen osalta
  2. millaisia ovat työn muokkauksen nykykäytänteet ja miten prosessi työpaikoilla etenee, esimerkiksi työaikajärjestelyiden, työn organisoinnin, työympäristömuutosten, teknologia- ja apuvälineratkaisujen, toisilta saatavan avun ja työmatkaliikkumisen ratkaisujen osalta
  3. mitkä työntekijään, työpaikkaan, terveydenhuoltoon ja niiden yhteistyöhön liittyvät tekijät estävät ja edistävät työn muokkausta
  4. kyselyaineiston ja tapausesimerkkien avulla työn muokkauksen terveystaloudellisia vaikutuksia sekä prosessia ja yhteistyötä terveydenhuollon ja työpaikan välillä
  5. helpottaako uusi työn muokkauksen toimintamalli aivoinfarktin sairastaneiden työn muokkauksen toteutumista.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimme interventioasetelmassa, voiko kognitiivisella työn muokkauksella tukea aivoinfarktin sairastaneiden työhön paluuta.

Hankkeen kohdejoukko käsittää noin 100 työssä olevaa, alle 65-vuotiasta aivoinfarktiin sairastunutta. Keräämme aineiston töihin palaavista HUSin Neurokeskuksessa hoidetuista potilaista.

Muodostamme kaksi vertailtavaa aivoinfarktin sairastaneiden potilaiden ryhmää, joista:

  • toinen osallistuu työhön palatessaan kognitiiviseen työn muokkauksen interventioon
  • toinen palaa työhön nykykäytäntöjen mukaisesti.

Interventio sisältää erikoissairaanhoidon neuropsykologin osallistumisen työterveysneuvotteluun sekä työn kognitiivisten muokkausten suunnittelun ja toteuttamisen kuusiportaisen työn muokkauksen toimintamallin mukaisesti.

Hyödynnämme työn muokkausten tarkentamisessa ja vaikutusten seuraamisessa Aivotyökyselyn tietoa. Molemmat ryhmät vastaavat kyselyihin ja testeihin työhön palatessaan sekä 1–2 kk:n, 6 kk:n ja 12 kk:n kohdalla.

Lisäksi haastattelemme aivoinfarktin sairastaneita ja heidän työnantajiaan tai esihenkilöitään tapauskuvauksia varten. Työhön paluun prosessi, työkyvyn tuen keinot ja etuudet sekä eri toimijoiden vastuut ja roolit työn muokkauksessa kuvaamme tarinamuodossa.

Teemme työn muokkauksen kustannuksista ja hyödyistä myös taloudellisia laskelmia. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Tuloksia voidaan hyödyntää työhön paluun kehittämisessä sekä aivoinfarktiin sairastuneilla että niiden työhön palaajien tukena, joilla on jokin muu kognitioon vaikuttava sairaus.

Kysy hankkeesta

Teemu Paajanen

Teemu Paajanen

johtava psykologi
Sähköpostiosoite
teemu.paajanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2427

Yhteistyötahot

Tutkimuksen yhteistyötahona on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Neurokeskus.

Rahoittajat

Tutkimuksen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.