Hantering av kemikalier på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska identifiera de risker som är förknippade med kemikalier som används i arbetet, bedöma riskerna och vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera riskerna. För faroidentifiering och riskbedömning ska arbetsplatsen ha en förteckning över använda kemikalier och aktuella säkerhetsdatablad.
kuvituskuva

Bedömning av kemikalierisker

Arbetsgivaren ska bedöma de risker för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som orsakas av kemiska agenser i arbetet i enlighet med förordning VNa 715/2001. Riskbedömningen omfattar både kemikalier som används i arbetet och agenser som uppstår arbetsprocesser (olika ångor och damm).

Vid riskbedömning 

 • identifieras kemikaliens farliga egenskaper
 • bedöms arbetstagarnas exponering
 • bedöms riskerna för arbetstagarnas hälsa och säkerhet på grundval av denna information. 

Utifrån riskbedömningen beslutar man om nödvändiga riskreducerande åtgärder och vidtar dessa. 

Identifieringen av faroegenskaperna baseras på faroklassificeringen och faromärkningen av kemikalien samt annan information som nämns i säkerhetsdatabladet och/eller andra datakällor. Exponeringen kan bedömas på grundval av kemikaliens egenskaper (t.ex. flyktighet eller dammighet), mängd och användningssätt. Om exponering på annat sätt inte kan bedömas på ett tillförlitligt sätt ska arbetsgivaren utföra eller låta utföra exponeringsmätningar (VNa 715/2001). 

Företagshälsovården hjälper arbetsgivaren att bedöma exponeringens betydelse för hälsan. 

 

Katalog över kemikalier

Det ska finnas en aktuell förteckning över de kemikalier som används på arbetsplatsen, med uppgift om kemikaliens handelsnamn, faroklass och för vilka kemikalier ett säkerhetsdatablad finns tillgängligt. Det är också önskvärt att datumet för säkerhetsdatabladet tas med i förteckningen för att underlätta övervakningen av databladens aktualitet. Annan information som är användbar för riskbedömning kan också läggas till i förteckningen, till exempel information om kemikaliers användning och nivåer. 

Förteckningen över kemikalier måste vara tillgänglig för arbetstagarna. 

Faroklassificering och varningsmärkning

Alla kemikalier som säljs i EU är klassificerade i enlighet med CLP-förordningen och har försetts med varningstexter som motsvarar klassificeringen. Klassificerings- och varningsetiketter ges på grundval av noggranna kriterier och beskriver de huvudsakliga fysikalisk-kemisks, kemiska och miljömässiga riskerna. I synnerhet är faroangivelser (H-fraser) användbara för att identifiera dessa faror. 

Klassificering och varningsetiketter finns i punkt 2 i säkerhetsdatabladet.

Vid riskbedömningen ska särskild uppmärksamhet fästas vid följande kemikalier och faroangivelser:

Kemikalier som utgör en omedelbar fara: 

 • brandfarliga och explosiva (t.ex. brandfarliga vätskor; H224, H225, H226) 
 • akut toxiska (H300, H301, H310, H311, H330, H331) 
 • frätande (H314, H318, EUH071) 
 • alla kemikalier som används i stora mängder 

Kemikalier som utgör en särskild hälsorisk: 

 • orsakar cancer (H350, H350i, H351) 
 • orsakar genetiska defekter (H340, H341) 
 • skadliga för fertiliteten (H360, H361) 
 • sensibiliserande, dvs. allergiframkallande (H317, H334) 

Arbetstagare som exponeras för kemikalier som orsakar cancer eller orsakar genetiska defekter (märkta med H350, H350i eller H340) bör registreras i ASA-registret. 

Om kemikalien överförs från den ursprungliga behållaren till en annan behållare på arbetsplatsen ska den nya behållaren också märkas med motsvarande varningstexter. 

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet ska användas av leverantören för att förse användaren med information om kemikaliens farliga egenskaper och säkra användning. Kemikalieleverantören är skyldig att tillhandahålla ett säkerhetsdatablad vid den första kemikalieleveransen och en ny version alltid när databladet uppdateras. 

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att ett säkerhetsdatablad har erhållits för alla kemikalier som klassificeras som farliga och att arbetstagarna har tillgång till säkerhetsdatabladen. 

Säkerhetsdatabladet utarbetas av kemikalieleverantören och omfattningen och kvaliteten på databladen kan därför variera. Det är värt att uppmärksamma kvaliteten på säkerhetsdatabladen redan i upphandlingsfasen för kemikalier, eftersom ett säkerhetsdatablad av hög kvalitet är till stor hjälp vid riskbedömning och planering av säker användning av kemikalier.

Om säkerhetsdatabladet åtföljs av användarspecifika beskrivningar av säker användning (s.k. exponeringsscenarier) ska arbetsgivaren säkerställa att arbetsplatsens användningsmetod ingår i dessa och att användnings- och riskhanteringsåtgärderna motsvarar dem som beskrivs i scenariot. I oklara fall ska man kontakta kemikalieleverantören.

Godkännande och begränsningar för användning

I punkt 15 i säkerhetsdatabladet anges om användningen av kemikalien har begränsats i enlighet med REACH-förordningen eller om godkännande krävs för användning. Förteckningen över ämnen som kräver av tillstånd och omfattas av restriktioner innehåller i synnerhet ämnen som är cancerframkallande, farliga för reproduktionen och särskilt skadliga för miljön. Ta reda på eventuella problem relaterade till tillstånd och restriktioner från kemikalieleverantören.

ABC i kemikaliesäkerhet

 • Skaffa säkerhetsdatablad för kemikalier och ha alltid en uppdaterad kemikalielista.  
 • Identifiera andra kemiska risker på arbetsplatsen och kartlägg arbetstagarnas exponering  (kom ihåg att rapportera dem som exponeras för cancerframkallande ämnen till ASA-registret).  
 • Bedöm de risker som kemiska agenser medför och prioritera dem.  
 • Besluta och vidta nödvändiga åtgärder (förebyggande och bekämpning).  
 • Säkerställ adekvata instruktioner och vägledning för anställda.  
 • Ordna kontinuerlig uppföljning.Företagshälsovården är en bra partner för detta.