Kompetenscentret för allvarliga kemiska hot (C-kompetenscentret)

C-kompetenscentrets jour stöder myndigheterna vid kemikalieolyckor och deras eftervård. Kompetenscentret är ett samarbetsnätverk som består av olika expertaktörer på kemiska hot och som koordineras av Arbetshälsoinstitutet.

C-jour för myndigheter

C-kompetenscentret upprätthåller en telefonjour dygnet runt som stöder myndigheterna vid kemikalieolyckor och andra kemiska specialsituationer samt vid eftervården av olyckor. Du får telefonnumret till C-jouren genom att skicka en begäran till adressen c-osk(at)ttl.fi. Jouren är avsedd för myndigheter. Observera att e-postmeddelanden endast besvaras under tjänstetid.

C-jouren erbjuder experthjälp till exempel med att

  • identifiera kemikalier
  • bedöma kemikaliers farliga egenskaper och beteende
  • Identifiera reaktionsprodukter och produkter som bildas vid brand
  • välja bekämpningsåtgärder
  • bedöma skyddsbehovet
  • planera provtagning
  • bedöma hälsorisker
  • utföra eftervård.

Ansvaret för att utnyttja experthjälpen och de beslut som fattats utifrån den kvarstår alltid hos den behöriga myndigheten.

Den primära målgruppen för C-jouren är aktörer inom hälso- och sjukvården samt miljö- och hälsoskyddet, men jouren stöder också andra myndigheter (till exempel räddningsväsendet, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen).

Frågor som gäller patientens första hjälp och vård besvaras i första hand av Giftinformationscentralen (tfn 0800 147 111).

Frågor om företagens beredskap för kemikalieolyckor besvaras av det lokala räddningsverket och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Frågor som gäller arbetssäkerheten besvaras också av Arbetshälsoinstitutet.

Informationskällor för kemiska specialsituationer

C-kompetenscentret producerar information och anvisningar för kemiska specialsituationer. Viktiga allmänna informationskällor är:

C-kompetenscentrets verksamhet och mål

C-kompetenscentret är ett myndighetsnätverk som inledde sin verksamhet 2006 på basis av den dåvarande strategin för tryggandet av samhällets vitala funktioner. Kompetenscentrets mål är att stödja hälsovården och andra myndighetsaktörer i beredskapen för och hanteringen av kemiska risksituationer. En central uppgift är att upprätthålla expertjouren som är tillgänglig dygnet runt. Kompetenscentret har också uppgifter i anslutning till informationsproduktion och upprätthållande av analysberedskap.

Mer information om C-kompetenscentrets bakgrund, verksamhet och mål: Utvärdering av C-kompetenscentrets verksamhet (på finska, julkari.fi).

C-kompetenscentrets kontaktuppgifter

C-kompetenscentrets e-postadress: c-osk(at)ttl.fi. Observera att e-postmeddelanden endast besvaras under tjänstetid. Brådskande kontakter direkt till telefonjouren.

Våra experter

Juha Tuovila

E-post
juha.tuovila [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2854
Piia Taxell

Piia Taxell

E-post
piia.taxell [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2234