Kemiallisten tekijöiden hallinta työpaikalla

Työnantajan on tunnistettava työssä käytettäviin kemikaaleihin liittyvät vaarat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia varten työpaikalla tulee olla luettelo käytössä olevista kemikaaleista sekä ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet.
kuvituskuva

Kemikaaliriskien arviointi

Työnantajan on arvioitava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle asetuksen VNa 715/2001 mukaisesti. Riskinarviointi kattaa sekä työssä käytettävät kemikaalit että työprosesseissa muodostuvat altisteet (erilaiset huurut, käryt ja pölyt).

Riskien arvioinnissa 

 1. tunnistetaan kemikaalin vaaraominaisuudet
 2. arvioidaan työntekijöiden altistuminen
 3. arvioidaan riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle näiden tietojen perusteella. 

Riskien arvioinnin perusteella päätetään ja toteutetaan tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi. 

Vaaraominaisuuksien tunnistaminen perustuu kemikaalin vaaraluokitukseen ja varoitusmerkintöihin sekä muihin käyttöturvallisuustiedotteessa ja/tai muissa tietolähteissä mainittuihin tietoihin. Altistumista voidaan arvioida kemikaalin ominaisuuksien (esim. haihtuvuus tai pölyävyys), käyttömäärän ja käyttötavan perusteella. Jos altistumista ei voida muuten arvioida luotettavasti, tulee työnantajan tehdä tai teettää altistumismittauksia (VNa 715/2001). 

Työterveyshuolto tukee työnantajaa altistumisen terveydellisen merkityksen arvioinnissa. 

Kemikaaliluettelo

Työpaikalla käytettävistä kemikaaleista tulee olla ajantasainen luettelo, josta käy ilmi kemikaalin kauppanimi, vaaraluokitus sekä mistä kemikaaleista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Myös käyttöturvallisuustiedotteen päiväys on hyvä lisätä luetteloon, jotta tiedotteiden ajantasaisuutta on helpompi seurata. Luetteloon voi lisätä myös muita riskinarvioinnin kannalta hyödyllisiä tietoja, kuten tiedon kemikaalien käyttötarkoituksesta ja käyttömääristä. 

Kemikaaliluettelon tulee olla työntekijöiden saatavilla. 

Vaaraluokitus ja varoitusmerkinnät

Kaikki EU-alueella myytävät kemikaalit on luokiteltu CLP-asetuksen mukaisesti ja niille on annettu luokitusta vastaavat varoitusmerkinnät. Luokitus ja varoitusmerkinnät annetaan tarkkojen kriteerien perusteella ja ne kuvaavat kemikaalin keskeiset fysikaalis-kemialliset, terveys- ja ympäristövaarat. Erityisesti vaaralausekkeet (H-lausekkeet) ovat avuksi näiden vaarojen tunnistamisessa. 

Luokitus ja varoitusmerkinnät löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2.

Kiinnitä riskinarvioinnissa huomiota erityisesti seuraaviin kemikaaleihin ja vaaralausekkeisiin:

Välitöntä vaaraa aiheuttavat kemikaalit: 

 • palo- ja räjähdysvaaralliset (esim. syttyvät nesteet; H224, H225, H226) 
 • välittömästi myrkylliset (H300, H301, H310, H311, H330, H331) 
 • syövyttävät (H314, H318, EUH071) 
 • kaikki suurina määrinä käytetyt kemikaalit 

Erityistä terveysvaaraa aiheuttavat kemikaalit: 

 • syöpää aiheuttavat (H350, H350i, H351) 
 • perimää vaurioittavat (H340, H341) 
 • lisääntymiselle vaaralliset (H360, H361) 
 • herkistävät eli allergiaa aiheuttavat (H317, H334) 

Syöpää aiheuttaville tai perimää vaurioittaville kemikaaleille, jotka on merkitty vaaralausekkeilla H350, H350i tai H340, altistuvat työntekijät tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin

Jos kemikaalia siirretään työpaikalla alkuperäisestä astiasta toiseen säilytysastiaan, tulee myös uusi astia merkitä vastaavilla varoitusmerkinnöillä. 

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedotteen avulla kemikaalitoimittaja välittää kemikaalin käyttäjälle tiedot kemikaalin vaaraominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Kemikaalitoimittaja on velvollinen toimittamaan käyttöturvallisuustiedotteen ensimmäisen kemikaalitoimituksen yhteydessä ja uuden version aina, kun tiedotetta päivitetään. 

Työnantajan vastuulla on varmistaa, että kaikista vaaralliseksi luokitelluista kemikaaleista on saatu käyttöturvallisuustiedote ja että käyttöturvallisuustiedotteet ovat työntekijöiden saatavilla. 

Käyttöturvallisuustiedote on kemikaalitoimittajan laatima ja tiedotteiden laajuus ja laatukin voivat siksi vaihdella. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatuun kannattaa kiinnittää huomiota jo kemikaalien hankintavaiheessa, koska laadukkaasta käyttöturvallisuustiedotteesta on paljon apua riskien arvioinnissa ja kemikaalien turvallisen käytön suunnittelussa.

Lisätietoa käyttöturvallisuustiedotteen hyödyntämisestä työpaikalla löydät oheisesta malliratkaisusta.

Jos käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä on käyttötapakohtaisia turvallisen käytön kuvauksia (nk. altistumisskenaariot), työnantajan tulee varmistaa, että työpaikan käyttötapa sisältyy näihin ja että käyttö ja riskinhallintatoimet vastaavat skenaariossa kuvattuja. Epäselvissä tapauksissa tulee olla yhteydessä kemikaalitoimittajaan.

Käytön luvanvaraisuus ja rajoitukset

Käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 15 ilmenee, jos kemikaalin käyttöä on REACH-asetuksen mukaisesti rajoitettu tai jos käyttöön tarvitaan lupa. Luvanvaraisten ja rajoitettujen aineiden listalla on erityisesti syöpävaarallisia, lisääntymiselle vaarallisia ja ympäristölle erityisen haitallisia aineita. Selvitä mahdolliset luvanvaraisuuteen ja rajoituksiin liittyvät asiat kemikaalitoimittajalta.

Kemikaaliturvallisuuden ABC

 • Hanki kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja pidä yllä ajantasaista kemikaaliluetteloa.  
 • Tunnista myös muut työpaikan kemialliset vaaratekijät ja selvitä työntekijöiden altistuminen  (muista myös ilmoittaa syöpävaarallisille aineille altistuvat ASA-rekisteriin).  
 • Arvioi kemiallisten tekijöiden aiheuttamat riskit ja laita ne tärkeysjärjestykseen.  
 • Päätä ja toteuta tarvittavat toimenpiteet (ennaltaehkäisy ja torjunta).  
 • Varmista työntekijöiden riittävä ohjeistus ja opastus.  
 • Huolehdi jatkuvasta seurannasta. Työterveyshuolto on tässä hyvä kumppani.