Ha kontroll över företagets risker

Företagare, hur har du förberett dig inför olika risker, faror och överraskningar? Kom också ihåg att även om du bara har en anställd, så ökar dina skyldigheter.

Företagare, observera! Stanna upp en stund och fundera över vad som kan hända på ditt jobb. Det är mänskligt att tänka att man inte själv kommer att drabbas av en sjukdom eller olycka. Även om riskerna känns avlägsna, offra lite tid på att tänka på dem. Smidigt arbete ger resultat!

Som företagare är du viktig – ta hand om dig själv och dina arbetsförhållanden. 

Du vet bäst vad som behöver uppmärksammas i ditt arbete.  På sidorna Företagare, ta hand om sig själv  får du tips för ditt eget välbefinnande.

Modigt mot riskbedömning!

Att ta hand om arbetsförhållandena är en del av arbetarskyddet. Det lönar sig att i varje företag, oberoende av bransch och storlek, genomföra en bedömning av faror och olägenheter i arbetet, dvs. en riskbedömning. Riskbedömningen bidrar till att identifiera de viktigaste områdena för utvecklingen av arbetsförhållanden och arbetarskydd. Du kommer igång genom att fundera över: 

 • I vilka förhållanden och på vilket sätt arbetar jag? 
 • Vad kan hända i den här arbetsuppgiften? 
 • Hur förhindrar jag detta? 

Kom ihåg att även en ensamföretagare kan skaffa företagshälsovårdstjänster för sig själv. Företagshälsovården hjälper till vid och stödjer bedömningen av arbetsmiljörisker ur hälso- och välfärdssynpunkt. Skaffa en frivillig olycksfallsförsäkring, den ger också skydd med tanke på yrkessjukdomar och omskolning. 

Företagare, är du också en arbetsgivare?

Om du har minst en anställd: 

 • arbetsgivaren ska teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för arbetstagaren/arbetstagarna 
 • arbetsgivaren ska utse en arbetarskyddschef som ansvarar för att tillhandahålla ledningen arbetarskyddsinformation 
 • det behövs en riskbedömning av arbetet och arbetsförhållanden och utifrån detta arbetarskyddets verksamhetsplan 
 • du ska bekanta sig med den lagstiftning som gäller arbetet 
 • du ska ordna företagshälsovård 
 • du ska ordna introduktion. 

Som arbetsgivare förutsätter lagen att du i samarbete med arbetstagarna, arbetarskyddsfullmäktige (i företag med minst 10 anställda), arbetarskyddskommissionen (minst 20 anställda) och cheferna utreder de risker och olägenheter som arbetet och arbetsförhållandena orsakar. Efter att riskfaktorerna har identifierats bör nödvändiga åtgärder vidtas för att eliminera dem. 

Som chef ansvarar du alltid för arbetarskyddet. 

Euron som investeras i arbetarskydd betalar tillbaka sig själv många gånger om i form av undvikna arbetsolyckor och minskad sjukfrånvaro.

Här ges anvisningar för genomförande av riskbedömning och de experter som deltar (exempel anges inom parentes): 

 • Planera bedömningen, tidpunkten och sättet för genomförande (företagsledningen, arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddskommissionen och chefer). 
 • Identifiera riskerna med arbetet (chefer och arbetstagare, arbetarskyddsfullmäktige). 
 • Definiera hur betydelsefulla riskerna är (företagsledningen, arbetarskyddsfullmäktige, cheferna och arbetstagarna, vid behov företagshälsovården). 
 • Upprätta arbetarskyddets verksamhetsplan, dvs. åtgärder för att eliminera eller minska risker (företagsledningen). 
 • Genomför åtgärderna (alla ovanstående, ange de ansvariga personerna). 
 • Övervaka åtgärdernas effekter (företagsledningen). 
 • Uppdatera riskbedömningen årligen eller alltid när det sker betydande förändringar (företagsledningen). 

Om dina egna kunskaper och färdigheter inte räcker till för att lösa problemen ska du anlita utomstående experter. 

Hjälp för riskbedömningen

 • Pira är ett onlineverktyg som erbjuds av företagshälsovården för att genomföra riskbedömningar och arbetsplatsutredningar. Be om mer information från din företagshälsovård! 
 •  OiRA, interaktivt webbverktyg för riskbedömning underlättar genomförandet av riskbedömning i småföretag
 • Mer information om riskbedömning finns också på webbplatsen Työsuojelu.fi

Att upprätthålla arbetssäkerheten på arbetsplatsen är ett samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna

Arbetstagaren ska följa instruktioner, hålla ordning och reda samt iaktta omsorgsfullhet och aktsamhet. Arbetstagaren ska ta hand om både sin egen och andra arbetstagares säkerhet. Arbetstagaren ska informera arbetsgivaren om eventuella brister i arbetssäkerheten som han eller hon har observerat, om de inte kan rättas till av arbetstagaren själv. Säkra arbetsmetoder är en viktig del av yrkeskunskaperna. 

Arbetarskyddschefen är arbetsgivarens representant som ansvarar för samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna samt tillhandahållandet av arbetarskyddsinformation till ledningen. Skötsel av uppgiften förutsätter att man gör sig förtrogen med bestämmelserna om arbetarskydd. 

Om företaget inte har en särskilt utsedd arbetarskyddschef är företagaren själv/verkställande direktören automatiskt arbetarskyddschef.

Arbetarskyddsfullmäktige företräder arbetstagarna i arbetarskyddssamarbetet och deltar bland annat i myndigheternas arbetarskyddsinspektioner. Arbetarskyddsfullmäktige har rätt att använda arbetstid för att sköta uppgiften och att på arbetsgivarens bekostnad få tillhörande utbildning. En arbetarskyddsfullmäktig och suppleant utses om företaget har minst tio anställda. 

Arbetarskyddskommissionen utvecklar arbetarskyddet. Den övervakar till exempel nivån på arbetssäkerheten, behovet av arbetssäkerhetsutbildning, genomförandet av arbetarskyddets verksamhetsplan, företagshälsovårdens verksamhet och frågor som rör introduktion.  En arbetarskyddskommission ska utses om företaget har minst tjugo anställda.