Ota yrityksesi riskit hallintaan

Yrittäjä, miten sinä olet varautunut erilaisiin riskeihin, vaaroihin ja yllätyksiin? Muista myös, että jos sinulla on yksikin työntekijä, velvollisuudet lisääntyvät.

Yrittäjä, huomio! Pysähdy hetkeksi ja mieti, mitä työssäsi voisi sattua. On inhimillistä ajatella, ettei sairaus tai onnettomuus voi koskettaa itseä. Vaikka riskit tuntuisivat kaukaisilta, uhraa hetki niiden miettimiselle. Sujuva työ saa aikaan tulosta!

Sinä yrittäjänä olet tärkeä – pidä huolta itsestäsi ja työoloistasi.

Sinä tiedät parhaiten, mikä juuri sinun työssäsi vaatii huomiota. Yrittäjä, huolehdi itsestäsi -sivuilta saat vinkkejä omaan hyvinvointiin.

Rohkeasti kohti riskinarviointia!

Työoloista huolehtiminen on osa työturvallisuutta. Työn vaarojen ja haittojen arviointi, riskinarviointi, kannattaa tehdä jokaisessa yrityksessä toimialasta ja koosta riippumatta. Riskinarviointi auttaa löytämään tärkeimmät työolojen ja työturvallisuuden kehittämisen alueet. Alkuun pääset miettimällä:

 • Millaisissa olosuhteissa ja miten teen työtä?
 • Mitä tässä työtehtävässä voisi sattua?
 • Kuinka estän sen?

Muista, että myös yksinyrittäjä voi hankkia itselleen työterveyshuoltopalvelut. Työterveyshuolto auttaa ja tukee työn riskien arvioinnissa terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
Hanki vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, se antaa turvaa myös ammattitautien ja uudelleenkouluttautumisen varalta.

Yrittäjä, oletko myös työnantaja?

Kun työntekijöitä on vähintään yksi:

 • työnantajan on otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijälle/-jöille
 • työnantajan on nimettävä työsuojelupäällikkö, joka vastaa työsuojelutiedon antamisesta johdolle
 • tarvitaan työn ja työolojen riskienarviointi ja sen perusteella työsuojelun toimintaohjelma
 • on tutustuttava työtä koskevaan lainsäädäntöön
 • täytyy järjestää työterveyshuolto
 • on huolehdittava perehdytyksestä.

Työnantajana laki edellyttää sinua selvittämään työstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät yhteistyössä työntekijöiden, työsuojeluvaltuutetun (vähintään 10 työntekijän yrityksessä), työsuojelutoimikunnan (vähintään 20 työntekijää) ja esihenkilöiden kanssa. Vaaratekijöiden tunnistamisen jälkeen tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin niiden poistamiseksi.

Olet johtajana aina vastuussa työturvallisuudesta.

Työturvallisuuteen sijoitettu euro maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin vältettyinä työtapaturmina ja vähentyneinä sairauspoissaoloina.

Tässä ohje riskinarvioinnin toteutukseen ja mukana olevat asiantuntijat (suluissa olevat esimerkkejä):

 • Suunnitelkaa arviointi, sen ajankohta ja toteutustapa (yrityksen johto, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelutoimikunta ja esihenkilöt).
 • Tunnistakaa työn vaarat (esihenkilöt ja työntekijät, työsuojeluvaltuutettu).
 • Määrittäkää riskien merkittävyys (yrityksen johto, työsuojeluvaltuutettu, esihenkilöt ja työntekijät, tarvittaessa työterveyshuolto).
 • Laatikaa työsuojelun toimintaohjelma eli toimenpiteet riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi (yrityksen johto).
 • Toteuttakaa toimenpiteet (kaikki edellä mainitut, nimeä vastuuhenkilöt).
 • Seuratkaa toimenpiteiden vaikutuksia (yrityksen johto).
 • Päivittäkää riskien arviointi vuosittain tai aina kun tulee merkittäviä muutoksia (yrityksen johto).

Jos omat tiedot ja taidot eivät riitä asioiden selvittämiseen, on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Apua riskien arviointiin

Työturvallisuuden ylläpitäminen työpaikalla on työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa

Työntekijän tulee noudattaa ohjeita, järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on huolehdittava niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle havaitsemistaan puutteista työturvallisuudessa, mikäli ei niitä itse voi poistaa. Turvalliset toimintatavat ovat olennainen osa ammattitaitoa.

Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja, joka huolehtii työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta sekä työsuojelutiedon antamisesta johdolle. Tehtävän hoitaminen edellyttää perehtymistä työsuojelua koskeviin säännöksiin.

Jos yrityksessä ei ole erikseen nimettyä työsuojelupäällikköä, niin yrittäjä itse/toimitusjohtaja on automaattisesti työsuojelupäällikkö.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa ja osallistuu muun muassa viranomaisten tekemään työsuojelutarkastukseen. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus käyttää työaikaa tehtävän hoitoon sekä saada siihen liittyvää koulutusta työnantajan kustannuksella. Työsuojeluvaltuutettu ja -varavaltuutettu valitaan, kun työntekijöitä on vähintään kymmenen.

Työsuojelutoimikunta kehittää työturvallisuutta. Se seuraa muun muassa työturvallisuuden tasoa, työsuojelukoulutuksen tarvetta, työsuojelun toimintaohjelman toteutumista, työterveyshuollon toimintaa sekä perehdyttämiseen liittyviä asioita.  Työsuojelutoimikunta tulee perustaa, kun työntekijöitä on vähintään 20.