Så här förebygger du arbetsbetingad stress

I hanteringen av arbetsbetingad stress är det primära att förebygga psykiska och sociala, det vill säga psykosociala, belastningsfaktorer. Då är det viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid arbetets innehåll, organiseringen av arbetet, arbetsarrangemangen, hur arbetsgemenskapen fungerar samt hur chefsarbetet och de sociala förhållandena fungerar i arbetsgemenskapen.

I praktiken minskas den skadliga psykosociala belastningen på arbetsplatsen i små steg genom långsiktig verksamhet, i vilken cheferna och hela arbetsgemenskapen deltar med stöd av arbetarskyddspersonalen och företagshälsovården. Minskningen av psykosociala belastningsfaktorer baseras alltid på en kartläggning av riskerna.  

För stor belastning förebyggs bland annat genom  

 • tydliga arbetsmål och uppgiftsbeskrivningar  
 • tydlig arbetsfördelning och tydliga ansvarsområden  
 • variation och självständighet i arbetet  
 • lämplig arbetsmängd och arbetstakt  
 • möjlighet att påverka omständigheter som påverkar det egna arbetet och arbetsgemenskapen  
 • tillräcklig informationsgång i rätt tid i alla riktningar  
 • gemensamma tillvägagångssätt, spelregler och praxis som stöder verksamheten i arbetsgemenskapen  
 • fungerande arbetsredskap och system  
 • rättvist och lyhört chefsarbete  
 • gemensamma spelregler för att ta upp konflikter i arbetsgemenskapen till diskussion  
 • handlingsmodell för hantering av osakligt bemötande.  

Lyssna på dig själv och ta tecknen på din egen ork på allvar.  

 • Om du upplever att du är belastad, ska du ta upp det med din chef.  
 • Berätta om hur du känner dig och om dina upplevelser för andra. Andra kan ha liknande erfarenheter och ni kan tillsammans ta upp det med chefen – en börda känns lättare när ni bär den tillsammans.  
 • Ta tag i saker!  

Fundera över belastningsfaktorerna i ditt arbete med hjälp av frågorna och tipsen nedan. Råden är bra också för chefer, som har en betydande roll i förebyggandet av stress i arbetet. 

Våra experter

Heli Hannonen

Heli Hannonen

E-post
heli.hannonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 6114
Tiina Koivisto

Tiina Koivisto

E-post
tiina.koivisto [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 8653