Arvioi työn kehittämistä ja opi kokeiluista

Kehittäminen on prosessi, jossa ongelmien ja ennakoimattomien tilanteiden tunnistamisesta ja keräämisestä edetään tarkempaan syiden ja seurausten pohtimiseen. Kun syyt ja seuraukset ovat selvillä, pohditaan sopivia keinoja, jotka voisivat ratkaista kohdatut ongelmat.

Ratkaisuehdotuksia kokeillaan ensin esimerkiksi muutaman viikon tai kuukauden ajan. Ensimmäiset ideat ja ratkaisuehdotukset eivät useinkaan ole heti toimivia. Siksi kannattaa palata arvioimaan ratkaisun toimivuutta ja kehittää sitä edelleen tarpeen mukaan.

Lopuksi toimiva ratkaisu levitetään muidenkin käyttöön ja tarvittaessa muokataan sitä kuhunkin työtehtävään tarkoituksenmukaiseksi.

 

Uudenlainen ja vakiintunut tapa törmäyskurssilla

Vakiintuneet toimintatavat voivat joskus asettua esteeksi uudelle toiminnalle. Silloin kehittämisestä on neuvoteltava tarkemmin ja otettava avainhenkilöt mukaan kehittämiseen ja toiminnan uudistamistyöhön.

Kokeileminen tuo uutta tietoa ja uusia näkökulmia paitsi kyseisen kokeilun jatkokehitykseen, myös laajemmin toiminnan uudistamiseen. Tarjoaisiko esimerkiksi uusi työväline tai tietojärjestelmä mahdollisuuksia virtaviivaistaa koko toimintatapaa tai kehittää uudenlaisia palveluja asiakkaalle?

Tarkastelemalla työtä kokonaisuutena voidaan havaita hiljaisia signaaleja ja uudistumisen ituja jo alkumetreillä.

Seuratkaa kehittämiskokeilujen etenemistä

Kehittämiskokeilujen etenemisestä ja kokemuksista voi kerätä tietoa esimerkiksi niin, että kokeiluun osallistuneet kirjaavat ylös kokemuksia ja ajatuksia uudesta toimintatavasta.

  • Kuka tai ketkä kokeilivat?
  • Mitä, miten ja milloin kokeiltiin?
  • Millaisia myönteisiä kokemuksia saatiin?
  • Millaisia ongelmallisia yllätyksiä kohdattiin?
  • Mitkä ovat seuraavat askeleet?
  • Mitä muita huomioita kokeilussa tehtiin?

Kokeilun edelleen kehittämiseksi on tärkeä käsitellä havaintoja myös yhdessä. Mitä uusia ideoita ja toimintatapoja kokeilusta voisi levittää laajemminkin? Kirjattavat asiat voivat olla muitakin kuin oheiset esimerkkikysymykset ja havainnot. Listaa voi muokata tarpeen mukaan.

Arvioikaa kokeilun hyötyä

Kehittämiskokeilun arviointiin kuuluu kokeilun toteutumisen arvioinnin lisäksi kokeilun hyödyn arviointi. Kokeilun hyötyä on hyvä arvioida asiakaspalvelun, työpaikan strategian, liiketoiminnan sekä työhyvinvoinnin kannalta.

Keskustelun tukena voit käyttää oheista koordinaatistoa, jonka auttaa eri näkökulmien esille tuomista. Koordinaatistoon voi merkitä esimerkiksi rastilla, miten eri toimijat arvioivat uuden toimintatavan hyödyt. Rastin sijoittamisen jälkeen kukin perustelee mahdollisimman konkreettisesti, miksi sijoitti rastin kyseiseen kohtaan.

-

Uusi toimintatapa voi osoittautua hyväksi joltain osin, mutta se voi vaatia edelleen kehittelyä, jotta se hyödyttää työpaikan toimintaa kaikilta osin. Arvioinnin ja keskustelun tukena voi käyttää myös oheista arviointitaulukkoa.

Avainsanat