Saat videoon tekstityksen päälle ja pois ikkunan alalaidassa olevasta tekstitys-kuvakkeesta (Off/Finnish)

Lataa webinaarin esitysaineisto (PDF)

Mitä velvollisuuksia työnantajalla on?

Työnantajan on

 • pidettävä omaa luetteloa työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista
 • pidettävä luetteloa altistuvista työntekijöistä
 • ilmoitettava altistuneet ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosittain.

Työnantajan pitämään luetteloon on merkittävä työosastoittain ja kalenterivuosittain:

 1. työnantajaa koskevat tiedot
 2. käytetyt ja esiintyvät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät ja perimää vaurioittavat aineet
 3. syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa tai perimää vaurioittava ainetta sisältävät tuotteet ja niiden käyttömäärät vuosittain
 4. syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan tekijän tai perimää vaurioittavan aineen käyttötapa tai muu sille altistumista aiheuttava syy
 5. työntekijöiden altistumisen mitattu määrä, jos tieto on käytettävissä
 6. altistuneiden työntekijöiden nimet, henkilötunnukset, ammatit ja altistumistiedon peruste.

Luettelon pitäminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista sekä altistuvista työntekijöistä auttaa työpaikkoja kiinnittämään huomiota näihin erityistä varaa aiheuttaviin tekijöihin ja turvalliseen työskentelyyn.

ASA-aineille altistumisen arviointi on yksi osa Työturvallisuuslain (738/2002) ja Kemialliset tekijät työssä -asetuksen (VNa 75/2001) edellyttämää altistumisen ja riskien arviointia. Tietojen vuotuinen ilmoittaminen ASA-rekisteriin muistuttaa työnantajaa altistumisen ja riskien arvioinnin säännöllisestä päivittämisestä sekä mahdollisesti tarvittavien hallintatoimenpiteiden ajantasaisuuden tarkistamisesta.

tee ensin altistumisen arviointi

ASA-rekisteriin ilmoittamisen tulee perustua työpaikalla tehtyyn altistumisen arviointiin. Työnantajan tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin vuosittain ne työpaikan työntekijät, jotka on arvioitu altistuneiksi.

Työntekijän arviointi altistuneeksi voi perustua:

 • työhygieenisiin selvityksiin (ilman epäpuhtausmittaukset tai biologiset altistumismittaukset)
 • muihin vastaavissa olosuhteissa tehtyihin selvityksiin tai mittauksiin
 • 20-päivän sääntöön: jos työhygieenisiä selvityksiä ei ole tehty, mutta työntekijä on tehnyt altistavaa työtä kalenterivuoden aikana vähintään 20 päivän ajan vähintään 2 tunnin ajan päivässä (tai vastaavan altistumisajan, esim. 40 päivää 1h/päivä), tai
 • merkittävään kerta-altistumiseen esimerkiksi tuotantohäiriöissä ja onnettomuustilanteessa.

Ympäristön tupakansavulle altistunut työntekijä ilmoitetaan ASA-rekisteriin (Vnp 1153/1999), kun hän on työssään altistunut tupakansavulle vähintään 40 työpäivän ajan vähintään 2 tuntia päivässä (tai vastaavan altistumisajan, esim. 80 päivää 1h/päivä)

Työntekijän oma tupakointi ei vaikuta ASA-rekisteriin ilmoittamiseen, eli myös tupakoivat työntekijät ilmoitetaan, jos he altistuvat työssään ympäristön tupakansavulle.

Mitä tietoja ilmoitetaan? Keitä ilmoittaminen koskee? Mistä löydän lomakkeet?

Työnantaja täyttää vuosittain ASA-lomakkeille samat tiedot, jotka ovat työnantajan pitämässä luettelossa. Ilmoitukset tehdään vain niistä syöpävaarallisista tai perimää vaurioittavista aineista tai työmenetelmistä, joille joku työntekijä on altistunut. Ilmoitus tehdään, kun altistavaa työtä tehdään työsopimussuhteessa ja henkilöllä on suomalainen henkilötunnus, myös silloin kun henkilöllä on tilapäinen henkilötunnus.

Lomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät oikeasta palkista:

Ilmoitus tehdään takautuvasti kalenterivuosittain ja lomakkeet palautetaan Työterveyslaitoksen ASA-rekisteriin altistumisvuotta seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä. 

Lomakkeet palautetaan osoitteeseen:
ASA-rekisteri, Työterveyslaitos, PL 18, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS

Voit palauttaa lomakkeet myös salatulla sähköpostilla turvapostin kautta. Jotta voit lähettää viestin ja saada siihen vastauksen, sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät on määritelty uudestaan ns. ASA-laissa 452/2020. Työnantajan on luetteloitava kaikki EU:n CLP-asetuksen mukaan

 • syöpää aiheuttaviksi luokitellut Carc.1A/1B aineet (vaaralausekkeet H350 tai H350i), tai
 • sukusolujen perimää vaurioittavaksi luokitellut Muta.1A/1B aineet (vaaralauseke H340), sekä
 • 11 työmenetelmää, jotka on mainittu Valtioneuvoston asetuksen 1267/2019 liitteessä 1.

Tarkista, löytyykö aine ohjeellisesta ASA-aineluettelosta

Osalle aineista on EU:ssa annettu ns. yhdenmukaistettu luokitus. Työterveyslaitos on koonnut ohjeelliset listaukset ASA-rekisteröintivelvoitteen piiriin kuuluvista aineista, joilla on yhdenmukaistettu luokitus. Luettelo sisältää myös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat työmenetelmät: Ohjeellinen ASA-aineluettelo – koskee altistumisia 1.1.2020 alkaen. Luettelo sisältää myös lomakkeisiin kirjattavat ASA-ainenumerot. Tästä luettelosta ainetta kannattaa etsiä CAS-, EY- tai indeksinumeron avulla (paina Ctrl+F näppäinyhdistelmää ja kirjoita hakukenttään numero käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 3). Poistuvien ASA-aineiden ohjeelliseen listaan on kerätty ne aineet, joilla ei ole 1.1.2020 sellaista yhdenmukaista luokitusta, joka edellyttäisi altistumisen rekisteröintiä.

Eikö aine löydy ohjeellisesta ASA-aineluettelosta?

Työnantajan luettelon pitäminen ja ASA-rekisteriin ilmoittaminen koskee sekä yhdenmukaistetun luokituksen omaavia aineita että aineita, jotka kukin valmistaja on itse luokitellut (ns. itseluokitellut aineet). Itseluokitelluilla aineilla ei ole EU-tasolla yhdenmukaistettua luokitusta ja eri valmistajien luokituksissa saattaa siksi esiintyä vaihtelua. Ilmoitukset ASA-rekisteriin tehdään aina kyseisen työpaikalla käytössä olevan tuotteen vaaraluokituksen perusteella. Aineen tai tuotteen luokituksen (Carc/Muta 1A/1B; H350, H350i tai H340) voi tarkistaa ajantasaisesta käyttöturvallisuustiedotteesta.

Aineet, joilla ei ole EU-tasolla yhdenmukaistettua vaaraluokitusta, eivät sisälly Työterveyslaitoksen laatimaan ohjeelliseen ASA-aineluetteloon. Nämä itseluokitellut aineet ilmoitetaan ilman ASA-numeroa, mutta tällöin ilmoitukseen täytyy liittää käyttöturvallisuustiedote mukaan.

Ilmoita myös syöpävaaraa aiheuttavat työmenetelmät

Ilmoitettavat 11 työmenetelmää on luetteloitu ohjeellisessa ASA aineluettelossa, josta löytyy myös niitä vastaavat ASA-ainenumerot. Työterveyslaitos on antanut lisäohjeita muutamien uusien työmenetelmien sekä aineiden ilmoittamisesta ASA-rekisteriin. Lisäohjeita on annettu myös laboratoriotyöhön, kun käyttömäärät ovat pieniä, sekä hengityksensuojainten käytön huomioimisesta ASA-ilmoituksissa.

Ohjeita ASA-rekisteriin ilmoittamisesta

Voit halutessasi tehdä ilmoituksia takautuvasti aiemmilta kuin edelliseltä vuodelta.
Ennen vuotta 2020 koskevia ASA-ilmoituksia koskee aiempi lainsäädäntö ja ilmoituksissa käytetään aikaisempaa ASA-aineluetteloa: ASA-aineluettelo – koskee altistumisia 31.12.2019 asti. Tästä luettelosta löytyy myös lomakkeisiin kirjattavat ASA-ainenumerot.

ASA-rekisteritietoa vuosilta 2010–2019 on saatavilla Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelussa. Yksittäisten vuosien raportteja on saatavilla vuosilta 2010–2014 (luettelo alla). ASA-rekisterin tietoja hyödynnetään mm. työterveysalan tutkimuksissa.

ASA 2014

ASA 2013

ASA 2012

ASA 2011

ASA 2010

Rekisterinpitäjä voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 2 §:ssä tarkoitetut tiedot muulle tutkimustaholle työn ja terveyden välisen vuorovaikutuksen, työsuojelun ja työterveyshuollon tutkimukseen ja kehittämiseen. Tietolupahakemukset osoitetaan tietosuojavastaavalle (katso: Tietoluvat Työterveyslaitoksen tietoaineistoihin).

Työterveyslaitos voi tuottaa rekisteristä tietosuojasäädösten sallimia erityisselvityksiä. Taulukkomuotoisten tietojen pyynnöt osoitetaan vapaamuotoisella hakemuksella Työterveyslaitokselle postitse nimellä ASA-rekisteri tai sähköpostilla asa@ttl.fi.

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit myös lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen viestin. Jotta voit lähettää viestin ja saada siihen vastauksen, sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien seurantaa, sairauden ennaltaehkäisyä sekä tutkimusta varten pidetään työnantajakohtaista luetteloa sekä valtakunnallista rekisteriä (ASA-rekisteri), siten kuin rekisteriä koskevassa laissa (452/2020) säädetään. ASA-lain 5§:n perusteella ASA-rekisterin rekisterinpitäjänä toimii Työterveyslaitos.

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät on määritelty ASA-laissa 452/2020. Syöpävaaralliset työmenetelmät on listattu Valtioneuvoston asetuksen 1267/2019 liitteessä 1.

Valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpävaaran torjunnasta työssä (Vnp 1153/1999) velvoittaa työnantajan ilmoittamaan ASA-rekisteriin työssään tupakansavulle altistuneet.

Tietosuoja-asetuksen mukainen ASA-rekisterin tietosuojaseloste löytyy täältä. Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi tehdä  vapaamuotoisesti kirjallisena ja se toimitetaan Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

Työterveyslaitos
Tietosuojavastaava
PL 40
00032 TYÖTERVEYSLAITOS

puhelin: 030 474 2429
sähköposti: tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit myös lähettää Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle tietoturvallisen viestin. Jotta voit lähettää viestin ja saada siihen vastauksen, sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ

Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asa@ttl.fi

Lisätietoja ASA-rekisteri-ilmoituksesta:
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat/syopavaara/asa-rekisteri