Lisääntymisterveydelle vaaraa aiheuttavat aineet

Hedelmällisyyteen, sikiön kehitykseen tai imetettävän lapsen kehitykseen vaikuttavia aineita voi esiintyä monissa työtehtävissä. Työnantajan velvollisuus on tunnistaa nämä aineet ja arvioida työntekijöiden altistuminen. Työnantajan velvollisuus on myös arvioida ja minimoida altistumiseen liittyvät terveysriskit. Altistuvista työntekijöistä on pidettävä luetteloa. Työterveyshuolto tukee työnantajaa terveysriskien arvioinnissa.

Lisääntymiselle vaaralliset aineet työssä

Lisääntymiselle vaaralliset aineet voivat vaikuttaa miehen tai naisen hedelmällisyyteen tai sikiön kehitykseen. Aineille altistuminen voi aiheuttaa esimerkiksi sikiön kasvun hidastumista, keskenmenoja, synnynnäisiä epämuodostumia tai vaikutuksia sukusoluihin. Lisäksi osa aineista voi erittyä äidinmaitoon ja aiheuttaa haittaa imetettävälle lapselle.

Lisääntymiselle vaarallisia aineita käsitellään monissa eri työtehtävissä. Esimerkiksi monet liuotinaineet ja metallit voivat aiheuttaa haittaa lisääntymisterveydelle. Myös tietyissä työprosesseissa, esimerkiksi hitsaustyössä ja muissa palamisprosesseissa, voi muodostua lisääntymiselle vaarallisia aineita. 

Raskaus ja työn altisteet -oppaassa (julkari.fi) on esitelty tarkemmin erilaisia lisääntymisterveydelle haitallisia altisteita ja ohjeita haitallisen altistumisen välttämiseen.

Altistumisen taso ja kesto vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka todennäköisesti vaikutuksia lisääntymisterveydelle voi aiheutua. Myös yksilöllisessä herkkyydessä voi olla eroja. Merkittävin altistumisreitti aineille ovat hengitystiet, mutta osa aineista voi myös imeytyä ihon läpi. Raskauden aikana suurin osa aineista läpäisee istukan ja päätyy äidin verenkierrosta myös sikiön verenkiertoon.

Lisääntymiselle vaarallisten aineiden lisäksi sikiölle ja imetettävälle lapselle voi aiheutua vaaraa myös perimää vaurioittavista, syöpävaarallisista ja elinvaurioita aiheuttavista aineista.

Vaaraluokitukset ja -lausekkeet

Lisääntymisterveyden kannalta keskeisimmät kemikaalien vaaraluokitukset ovat:

 • lisääntymiselle tai imetykselle vaarallinen: Repr 1A/1B; H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df; Repr. 2; H361, H361d, H361f, H361fd; Lact. H362
 • syöpävaarallinen: Carc. 1A/1B; H350, H350i; Carc. 2; H351
 • perimää vaurioittava; Muta. 1A/1B; H340; Muta. 2; H341
 • elinvaurioita aiheuttava: STOT SE 1; H370; STOT SE 2; H371; STOT RE 1; H372; STOT RE 2; H373.

Kemikaalin vaaraluokitus löytyy käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2.1.

Altistuminen ja siihen liittyvä terveysriski on aina arvioitava erikseen.

Lisääntymisterveyden kannalta keskeiset kemikaalien vaaraluokitukset on esitelty tarkemmin oheisessa taulukossa.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajalla on velvollisuus:

 • tunnistaa työssä käytetyt ja esiintyvät lisääntymisterveydelle vaaralliset altisteet
 • arvioida näistä aiheutuva riskit, myös raskaana oleville ja imettäville työntekijöille
 • tiedottaa työntekijöille arvioinnin tuloksista
 • tehdä tarvittavat toimenpiteet altistumisen ja riskien vähentämiseksi  
 • pitää luetteloa lisääntymiselle vaarallisille altisteille (Repr. 1A/1B) altistuvista työntekijöitä
 • varmistaa, ettei työstä aiheudu vaaraa raskaana oleville tai imettäville työntekijöille.

Syöpävaarallisille ja perimää vaurioittaville tekijöille altistuvat työntekijät tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin.

Työterveyshuollon rooli

Työterveyshuollon 

 • tulee tunnistaa työpaikkaselvityksessään myös ne työtehtävät ja altisteet, joilla voi olla vaikutuksia lisääntymisterveyteen 
 • tehdä ehdotuksia vaarojen poistamiseksi tai niiltä suojautumiseksi. 

Tämä on tärkeää tehdä jo ennen kuin kukaan työntekijöistä on raskaana. Muutosten toteuttaminen on työnantajan vastuulla, mutta työterveyshuolto voi osallistua muutosten suunnitteluun yhteistyössä työsuojelun kanssa. 

Lisääntymisterveyden vaaroihin ei voi suoraan vaikuttaa työterveyshuollon terveystarkastuksilla, mutta tietojen anto vaaratekijöistä sekä neuvonta turvallisista työskentely- ja menettelytavoista raskauden varalta ovat tarpeen. Työntekijöitä tulee kannustaa ilmoittamaan raskaudestaan tai imetyksestään työnantajalle ja työterveyshuollolle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Lisääntymisterveyteen liittyvistä asioista on tiedotettava jo työhön perehdyttämisen ja alkutarkastuksen yhteydessä sekä uudestaan mahdollisten määräaikaistarkastusten yhteydessä. Lisäksi työterveyshuollossa voidaan tarvittaessa arvioida raskaana olevien ja imettävien työkykyä ja sopia yhteistyössä työnantajan kanssa tarvittavista työjärjestelyistä. Tämäkin on osa lakisääteistä työterveyshuoltoa.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Henkilökuva Pasi Huuskonen

Pasi Huuskonen

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
pasi.huuskonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2303
Piia Taxell

Piia Taxell

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
piia.taxell [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2234